Adviesraad agenda 4 juli

Betreft: Agenda 4 juli 2013

Stompwijk, 27 juni 2013

Beste mensen,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 4 juli aanstaande. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. Van Noortstraat 89 te Stompwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.

De agenda:

1. Opening
2. Voorlichting/informatie door de heer P. Hollander van het Hoogheemraadschap van Rijnland over het ophogen van de kades in Stompwijk en de aanleg van de wateropvang in de Nieuwe Driemanspolder

3. Mededelingen w.o.:
– Reactie op de brief aan Arriva over de nieuwe dienstregeling van de bus (bijlage)
– Brief aan Post.nl over het verwijderen van de brievenbus op het kerkplein en de reactie daarop (bijlage)
– Brief aan de Rabobank over de mogelijke verwijdering van de pinautomaat aan het Hoefblad (bijlage)
4. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
5. Verslag van de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 7 februari 2013 (bijlage)
6. Terugblik op de inloopavond over de reconstructie van de Meerlaan en vervolgprocedure
7. Ruimtelijk kader Kern Stompwijk (– aankondiging – 18 juli 2013 presentatie, daarna inloop)
8. Voortgang plannen Kulturhus, waaronder vooroverleg bestemmingsplan
9. Stand van zaken planvorming en financiering reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
10. Verbindingsweg (stand van zaken subsidieverstrekking door Haaglanden en vervolgprocedure besluitvorming)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Aad Janson, secretaris

Agenda en verslag:
Voor belangstellenden ligt de agenda van de vergadering van 4 juli en het verslag van de vergadering van 7 februari 2013 ter inzage in de bibliotheek, Zustersdijk 21. De agenda en het verslag staan ook onder de kop “Adviersaad” op www.Stompwijk.nl.