Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari 2013

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van donderdag 7 februari 2013 gehouden in het Dorpshuis, Dr. Van Noortstraat 89, te Stompwijk

Aanwezig:
Adviesraad:
Koos van Wissen (voorzitter), Leo van Santen, Ron van Santen, Lida van den Akker-Bruinsma,Ursula van der Voort-Schuijt, Ank van der Poel-van Santen en Aad Janson (secretaris-verslag). Gemeente:
Wethouders P. van Ostaijen en G. Rensen.
Marian Rood, Bas Ligthart en Ben van Vliet.
Toehoorders
ongeveer 30 personen 1. Opening
Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom, in het bijzonder de wethouders Van Ostaijen en Rensen.

2. Mededelingen
Actie m.b.t. de nieuwe dienstregeling van de bus
De Adviesraad heeft samen met de KBO een brief aan Arriva gestuurd waarin protest wordt aangetekend tegen de nieuwe dienstregeling. Een kopie van de brief is gestuurd aan de gemeente en aan de provincie. Het doel van het protest is om eens per uur de bus weer door het dorp te laten rijden zoals dat ook in Zoeterwoude gebeurt. Naar aanleiding van een opmerking van de heer P. van Steen zegt Koos dat de Adviesraad in oktober door de gemeente over de wijziging van de dienstregeling is geïnformeerd. Hierna hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, Arriva en de Adviesraad. In de gesprekken is alles geprobeerd om de plannen te wijzigen. De wethouder heeft over de nieuwe dienstregeling contact opgenomen met de gedeputeerde van de provincie. Wethouder Van Ostaijen zegt dat de verantwoordelijkheid voor de wijziging van de dienstregeling bij de provincie ligt; zij hebben verzuimd om in het bestek op te nemen dat de bus door het dorp moest blijven rijden. De wethouder zegt dat de gemeente er alles aan zal doen om bij de evaluatie van de nieuwe dienstregeling ervoor te zorgen dat de bus, eens in het uur, weer over de Meerlaan zal gaan rijden.
Verder wordt opgemerkt dat het tarief van de bus met ongeveer 25% is verhoogd en dat het sneeuwruimen van het voetpad naar de nieuwe bushalte de afgelopen periode niet is uitgevoerd.

Stoppen recreatief knooppunt
Wethouder Van Ostaijen vertelt over dit agendapunt dat wethouder Mijdam verantwoordelijk is voor het recreatief knooppunt. Hij zegt hierop dat de plannen, die met subsidie van de provincie gerealiseerd konden worden, een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de gebiedsvisie. Het waren prima plannen volgens de gemeente maar de meningen zijn hierover verdeeld (te groot, te veel parkeerplaatsen e.d.). Uiteindelijk bleek de exploitatie van het recreatief knooppunt niet rond te krijgen. Hierdoor gaan ze, op dit moment, niet door. De wethouder zegt hierbij dat een recreatief knooppunt wel als onderdeel van de gebiedsvisie gehandhaafd blijft. Wellicht is het idee wel realiseerbaar als de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder is aangelegd. Ursula van der Voort zegt dat er in Zoeterwoude wel een recreatief knooppunt wordt aangelegd. Zij vraagt zich af hoe dit knooppunt wel exploitabel kan worden en vraagt of de gemeente hierover contact met Zoeterwoude heeft gehad. De wethouder zegt hierop dat de gemeente onlangs op bezoek is geweest in Zoeterwoude; hij verwacht dat wethouder Mijdam dit punt heeft besproken.

Reconstructie Meerlaan en aanleg rotonde
Bas Ligthart zegt hierop dat de plannen die in 2008 waren ontwikkeld zijn bijgesteld. Bij de reconstructie van de Meerlaan wordt het riool vernieuwd en gedeeltelijk verlegd van achter de huizen naar de Meerlaan. De groenvoorziening zal worden aangepast; er zullen bomen worden bijgeplaatst. Halverwege de Meerlaan zal een vaste drempel worden aangelegd. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden na de zomer starten. Verder zegt Bas dat er met de provincie gewerkt wordt aan de uitwerking van de plannen voor de aanleg van de rotonde op de kruising N206 met de Meerlaan. Het is de bedoeling dat er voor de plannen voor de reconstructie van de Meerlaan en de aanleg van de rotonde 12 maart een presentatie wordt gegeven in het Dorpshuis om de bewoners op de hoogte te brengen van de werkzaamheden.

Reconstructie Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat
De heer Van Ostaijen zegt dat er de afgelopen periode veel studie is gedaan hoe de reconstructie het beste kan worden aangepakt. Verder zegt hij dat de gemeente onlangs met het Hoogheemraadschap van Rijnland een intentieverklaring heeft ondertekend om de werkzaamheden aan te pakken en de financiële lasten te verdelen. De plannen (het ontwerp) zullen over enkele maanden gereed zijn waarna onderzocht zal moeten worden hoe een en ander kan worden gefinancierd. De wethouder zegt dat de noodzaak om iets te doen duidelijk is maar dat het financieel wel lastig zal worden.
Verder zegt hij dat de fietssuggestiestroken en het instellen van eenrichtingsverkeer een positief effect hebben. Voordat de reconstructie plaatsvindt zal het reguliere onderhoud gewoon worden uitgevoerd. Op de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat is er veel vorstschade, zoals ook elders in de gemeente. Er wordt hard gewerkt om deze schade te herstellen.
Tot slotte zal door de gemeente aandacht besteed worden aan de verhoging van de weg die is gekomen na de aanleg van de nieuwe brug bij de boerderij van de familie Van Boheemen.

3. Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden (voor niet-geagendeerde punten)
De heer J. van Schie zegt dat de brievenbus die op het kerkplein staat binnenkort gaat verdwijnen. Hij informeert of de Adviesraad hier tegen nog protest zal aantekenen. De Adviesraad zal aan TNT hierover schrijven. De KBO blijkt dit ook te hebben gedaan.
Op verzoek van Lida van den Akker zal Bas Ligthart nagaan wat de plannen zijn met het opnieuw plaatsen van een smiley in Wilsveen.

4. Verslag van de vergadering van de Adviesraad van 29 november 2012
Naar aanleiding van dit verslag bericht Koos dat de Adviesraad door woningbouwvereniging Vidomes is benaderd om samen met de bewonerscommissie te praten over ideeën voor het benutten van de bestaande woningvoorraad in Stompwijk. Verder worden er geen op of aanmerkingen gemaakt op het verslag.

5. Voortgang plannen kulturhus
Wethouder Rensen bericht dat er in de plannen voor de realisatie van het kulturhus een belangrijke fase zijn ingegaan. Binnen het beschikbare budget is volledige nieuwbouw op de locatie van de huidige school mogelijk. Ook de exploitatie van het kulturhus, met name het deel dat voor activiteiten wordt gebruikt, is vrijwel rond. Het college heeft voor de eerste jaren geld gevonden om deze exploitatie volledig kostendekkend te maken. Er is ook geld beschikbaar voor een programmamanager/conciërge. Voor een periode van 9 jaar is rekening gehouden met deze subsidie. Op 4 maart zullen de plannen in de commissie besproken worden en op 26 maart in de gemeenteraad. Nadat ook de gemeenteraad akkoord is zal een ontwikkelaar gezocht worden. Het is de bedoeling dat het kulturhus begin 2015 in gebruik kan worden genomen. Als het ontwerp gereed is zullen belangstellenden waaronder omwonenden van het kulturhus bij de plannen betrokken worden. Op het terrein van het kulturhus zal een voorziening getroffen worden voor het parkeren van auto’s van bezoekers. Het ruimtelijk kader van het kulturhus zal op de website van de gemeente worden geplaatst.
Als het kulturhus is gerealiseerd zullen op het terrein van het Dorpshuis en het Wit Gele-kruisgebouw woningen gebouwd worden.
De aanwezigen complimenteren de gemeente met dit goede en positieve nieuws.

6. Plannen voor de verbindingsweg
Wethouder Van Ostaijen bericht dat het een tijdrovend traject is. Het tracé is bekend en de gemeente is bezig met de aankoop van gronden. Het definitief ontwerp voor de realisatie van de verbindingsweg is vrijwel gereed maar financieel is een en ander nog niet rond; er vinden nog gesprekken plaats met onder andere het stadgewest Haaglanden. De wethouder zegt dat er voorgang wordt gemaakt; hij verwacht dat het definitief ontwerp in de eerste helft 2013 gereed is.
Dit ontwerp zal in de vergadering van de Adviesraad besproken worden.

7. Rondvraag
De heer J. Kenemans heeft vernomen dat er met het verstrekken van omgevingsvergunningen, door de samenwerking binnen Haaglanden een wijziging komt. Hij zou hier graag over geïnformeerd worden. De gemeente zal dit natrekken en de volgende vergadering van de Adviesraad inhoudelijk op deze wijziging reageren.
Doordat, zoals eerder gepland, de plannen over de verbindingsweg niet behandeld zijn op de openraadhuisvergadering van 9 januari jl. de heer J. van Schie voor niets naar deze vergadering geweest. Hij zegt het slecht te vinden dat hierover niet gecommuniceerd is. Wethouder van Ostaijen zegt hierop dat de plannen nog niet gereed zijn; hij biedt zijn excuses aan dat dit niet is gecommuniceerd.

8. Sluiting
De voorzitter van de Adviesraad dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng waarna hij de vergadering sluit.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Adviesraad Stompwijk van 4 juli 2013

Voorzitter, Secretaris,

J.M. van Wissen A.H.M. Janson