KBO

Katholieke  Bond van Ouderen  te  Stompwijk

Nieuwsbrief  maart  no. 1

Kaarten en Rummikub spelen

Uitslagen van het klaverjassen en rummikubben.

Donderdag, 6 maart waren er weer een groot aantal leden aanwezig in het Dorpshuis voor een sportieve strijd om de prijsjes die door het bestuur beschikbaar waren gesteld.

De uitslagen zijn:

Klaverjassen

1e prijs Toon Borst                             5371 pnt                             2e prijs Manus Laurey                              5359 pnt

3e prijs Corrie Hoogeveen                  5294                                    4e Prijs Annie Berk                                  5116

5e prijs Dirk Heemskerk                     5062                                    6e prijs Jaap Verburg                              5054

7e prijs Wim Kalkers                          4974                                    8e prijs Johan v. Veen                             4937

9e prijs Jan v. Rijn                             4935                                   10e prijs A. v.d. Hoeven                           4897

11e Prijs Gré Bensdorp                      4894                                    12e prijs Milia v.d. Kolk                            4439

Poedelprijs Alice v.d. Poel                 3559

Rummicub spelen

1e prijs Rosina  Hilgersom                 23 pnt                                     2e prijs Nel Hoogervorst                     50 pnt

3e prijs Ina v. Rijn                            58                                           4e prijs Tiny Ammerlaan                     71

5e prijs Thea Bennis                        117 

Alle prijs winnaars van harte gefeliciteerd met de prijzen en deze reuze gezellige middag.

Volgende ontmoeting  10 april in Zoeterwoude, Huize Emmaus zaal open 13.45 uur.

 

50 jaar KBO Stompwijk,

Zondag 25 mei bestaat onze afdeling KBO – Stompwijk 50 jaar.

Een dezer dagen worden de  uitnodigingen met bijlage persoonlijk aan u overhandigd en/of in het buitengebied door de post bezorgd, de bijlage met uw persoonlijke bijdragen kunt overhandigen of storten op RABO-Rekening 

NL 04 RABO 0375349243 TNV. De KBO – Stompwijk, waar mogelijk wordt het bedrag later door het bestuur contant bij u opgehaald.  

Geeft op de bijlage uw eventuele dieet wensen aan.

 

Jaarvergadering 25 maart a.s.

De agenda bestaat uit de volgende punten:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen met herdenking van de overleden leden

3. Notulen van de vorige jaarvergadering (2013)

4. Jaarverslag van de KBO – Stompwijk

5. Het financieel verslag met decharge van de kascontrolecommissie

6. Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie

7. Voorstel tot KBO lidmaatschap contributie verhoging ingaande januari 2015

8. Bestuursverkiezing: de heren S. Kappetein en A. v.d. Ham  zijn aftredend en niet meer herkiesbaar

9. Kandidaten voor deze functie kunnen zich tot aan het begin van de vergadering aanmelden bij het bestuur

10. Mevr. C. Faas- v. Boheemen is aftredend en weer herkiesbaar

11. Rondvraag en sluiting

                                           

Secretaris, Antoon van Santen