Verslag Openbare Adviesraad vergadering van 2 september

Verslag Openbare Adviesraad vergadering van 2 september

Dinsdagavond 2 september was voor de inwoners van Stompwijk een belangrijke avond!  

De inloopbijeenkomst begon om 17.00 uur in het Dorpshuis waar de gemeente een presentatie had opgesteld ter verduidelijking van de varianten aangaande het infrastructurele vraagstuk in Stompwijk. Inwoners konden zich laten informeren en vragen stellen. Wethouder Rozenberg, de projectleiders en anderen waren aanwezig om uitleg te geven over de vier varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant.

Om 19.30 uur begon de Openraadhuisvergadering op locatie, waarbij er ruim 120 toehoorders waren. Een unieke vergadering daar deze voor het eerst op locatie gehouden werd en niet in de gebruikelijke locatie in het Raadhuis in de Herenstraat te Voorburg. Deze vergadering stond in het teken van de Stompwijkseweg, Dr. v. Noortstraat en de Verbindingsweg. De heer Micha Sijtsma, de projectleider van de variantenstudie, heeft een presentatie gegeven waarin de 4 varianten en de gemeentelijke voorkeursvariant werden toegelicht. Deze voorkeursvariant bestaat uit een reconstructie Stompwijkseweg, herinrichting Dr. v. Noortstraat en 1ste fase Verbindingsweg met een aansluiting via de Huyssitterbrug op de Dr. v. Noortstraat. Deze voorkeursvariant wordt ondersteund door het verkeerskundig ingenieursbureau GoudAppel Coffeng en onderzoekbureau Decisio en maakt Stompwijk bereikbaar, veilig en leefbaar en is financieel haalbaar.  

Vervolgens was er ruimte voor vragen. Veelvuldig werd de discutabele kwaliteit van de schoeiing op de Dr. v. Noorstraat aangehaald. In de voorkeursvariant wordt deze schoeiing niet vernieuwd. Momenteel wordt de staat van de schoeiing onderzocht, verwacht wordt dat deze niet vervangen hoeft te worden. Ook een punt van discussie is het aansluiten van de 1ste fase Verbindingsweg op de Dr. v. Noortstraat via de Huyssitterbrug. Het punt van aantakking op de Dr. v. Noortstraat en het feit dat de brug verbreed en verzwaard zal moeten worden roept vragen en weerstand op. Tenslotte werd de aloude variant, rondom de Meeslouwerpolder, aangehaald.

 Aansluitend deze Openraadhuis werd onze Openbare Adviesraad gehouden om verder te discussiëren. Doel voor de Adviesraad is om de Stompwijkers te informeren over de varianten en te komen tot een gedragen voorstel, waar het College en straks ook de Gemeenteraad een besluit over kan nemen. Bij het verschijnen van dit bericht is de mogelijkheid om je eigen voorkeur door te geven via www.lv.nl/stompwijk bijna verstreken. Wij hopen dat u dat massaal gedaan heeft en dat wij u hierin hebben kunnen helpen door het organiseren van deze bijzondere avond.

 

Overige besproken punten in de Openbare Adviesraadvergadering zijn:

Langzaam verkeerstunnel onder de N206

Helaas moeten wij u mededelen dat dit niet doorgaat wegens het ontbreken aan financiële middelen.

Aanleg Rotonde

De rotonde was voor juni 2014 nog in de aanbestedingsfase. Rotonde zal deel uitmaken van de renovatie werkzaamheden van de N206. Doel van de rotonde is het verhogen van de veiligheid, tevens zal het fietsers ontmoedigen de weg over te steken zodat ze gedwongen worden de fietstunnel te gebruiken.

Kulturhus

De aanbesteding loopt en de bestemmingsplanprocedure is in uitvoering.

AED kasten

De adviesraad zal in overleg met de gemeente bekijken hoe het mogelijk is een AED kast buiten bij het Dorpshuis op te hangen.

Fietstunnel onder de N206

Deze wordt als onveilig ervaren. De tunnel wordt bij het aanleggen van de rotonde opgeknapt. Het zicht op de tunnel zal verbeterd worden door de beplanting te verminderen en de knik uit het fietspad naar de tunnel toe te verwijderen.

Boten bij hoge brug

Rondom de hoge brug treed verrommeling op van boten. Gekeken zal worden of dit opgelost kan worden.

Bushokjes

De bushokjes in het dorp worden vrijwel niet meer gebruikt. Wat gaat hiermee gebeuren? Evenals het bushokje aan de Oosteinde. Tevens zal er nagegaan worden wat de stand van zaken is m.b.t. het buurtbusproject in Zoeterwoude.

Onderhoud wegdek Bovenmeer en Ondermeer

Staat van beide wegen is zeer slecht en het wordt steeds met delen opgelapt. Dit is meerdere malen bij Openbare Ruimte aangegeven.

Wij bedanken alle belangstellenden voor hun aanwezigheid, steun en kritische noot. Wij hopen u snel verder te kunnen informeren over de stand van zaken aangaande de variantenstudie, want de Stompwijkse infrastructuur gaat ons allemaal aan.

Met vriendelijke groet,

uw Adviesraad Stompwijk