Stand van zaken project Stompwijkseweg

Stand van zaken project Stompwijkseweg

In november 2014 heeft de gemeenteraad, om Stompwijk leefbaar en bereikbaar te houden, een keuze gemaakt voor een voorkeursvariant: reconstructie van de Stompwijkseweg, herinrichting van de Dr. Van Noortstraat en aanleg van de 1e en 2e fase van de Verbindingsweg. Een goed moment om u even bij te praten over wat er sindsdien is gebeurd en wat er de komende maanden op de rol staat.

Uitwerking en onderzoek

Vanaf het keuzemoment zijn we gestart met de technische uitwerking van de gekozen variant met de daarbij behorende onderzoeken. Het gaat dan onder andere om onderzoek naar de bodem en de kabels en leidingen. Wij hebben al een goed beeld van de bodemgesteldheid ter plekke, onder meer vanwege de diverse calamiteiten die zich de afgelopen jaren met de Stompwijkseweg hebben voorgedaan. Deze bodemgesteldheid is immers de aanleiding voor dit project.

Het is gebruikelijk dat er pas ná de keuze van een voorkeursvariant nadere onderzoeken plaatsvinden en een ontwerp wordt opgesteld en niet daarvóór. Deze volgorde is een logische omdat pas vanaf dat moment de reikwijdte van het project helder is en de werkzaamheden voor de diverse onderdelen gericht kunnen worden uitgevoerd.

Betrekken inwoners en ondernemers

Vanaf maart nodigen wij u, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij Stompwijk, van harte uit om tijdens een aantal bijeenkomsten mee te praten en mee te denken over de plannen en de voorstellen. Dit proces van consultatie gebeurt in nauwe samenspraak met de klankbordgroep. Iets later in het voorjaar zijn alle benodigde onderzoeksresultaten compleet en ligt er ook een ontwerp, inclusief aangescherpte kostenraming. Op basis hiervan wordt een kredietbesluit aan de raad voorgelegd over de financiële dekking van het project. Wij houden u van het verloop van dit project uiteraard op de hoogte.

Verbindingsweg 2e fase

Onlangs heeft het college van B&W besloten om een voorlopig voorkeursrecht in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten te vestigen op enkele percelen waarover de beoogde 2e fase Verbindingsweg loopt. Kort gezegd betekent dit, dat als een eigenaar zijn perceel wil verkopen, hij de grond eerst moet aanbieden aan de gemeente. Binnenkort is er een overleg met deze eigenaren om hen over dit toegepaste instrument nader te informeren. Het betreft een voorlopig voorkeursrecht dat door de gemeenteraad op een later moment omgezet kan worden voor een langere periode. Indertijd is voor de eerste fase van de Verbindingsweg ook een dergelijk voorkeursrecht gevestigd.