Verslag openbare Adviesraadvergadering maandag 13 april

Aanwezig:  wethouder Bruines, ambtenaren en circa 25 toehoorders (waaronder gemeenteraadsleden).

Inspreker: dhr Johan van der Kroft m.b.t. gevaarlijke situatie Oosteinde. 

De volgende punten zijn in de vergadering besproken. Indien u vragen heeft aangaande besproken punten kunt u zich wenden tot; adviesraad-stompwijk@ziggo.nl 

Ontwikkelvisie Stompwijk, versterken vanuit de basis en Bestemmingsplan Kern Stompwijk.

Momenteel spelen er twee processen aangaande de ontwikkeling in en rondom Stompwijk. Het huidige bestemmingsplan van de kern Stompwijk en de ontwikkelvisie van Stompwijk als geheel. Aangezien het huidige bestemmingsplan Kern Stompwijk ouder is dan 10 jaar, is B&W van plan om dit geconsolideerd (d.w.z. zonder noemenswaardige aanpassingen) vast te stellen. Op donderdag 23 april organiseert de gemeente een inloopavond in het Dorpshuis over dit bestemmingsplan. Hebt u vragen of opmerkingen dan adviseren wij u deze avond bij te wonen.

De heer van der Wiel, beleidsmedewerker van de gemeente, presenteerde de Ontwikkelvisie Stompwijk m.b.t. de ontwikkelingen in Stompwijk en daarbuiten. Aangezien deze ontwikkelingen nog niet concreet genoeg en uitgewerkt zijn, kunnen deze niet opgenomen worden in het nieuwe bestemmingsplan. B&W is van plan om deze ontwikkelvisie wel als bijlage op te nemen in het bestemmingsplan. Deze bijlage is een algemeen richtinggevend beleidsdocument en heeft geen juridische status.

Vanuit het publiek is de wens uitgesproken om een aantal ontwikkelingen wel direct op te nemen in het toekomstige bestemmingsplan Kern Stompwijk. Door het opnemen van deze ontwikkelingen wordt een kostbare en tijdrovende postzegelbestemmingsplan-procedure voorkomen. De Adviesraad is voorstander van een zorgvuldige afstemming van deze twee processen, zodat er voortgang komt in de projecten en initiatieven die er binnen Stompwijk leven.  

Doel van de ontwikkelvisie

Deze visie wordt ontwikkeld als integraal toekomstperspectief voor Stompwijk en biedt ruimte voor woningbouw, toerisme, verbeteren van de openbare ruimte, handvatten voor ontwikkelingen en marktinitiatieven. De visie is gebaseerd op de gebiedsvisie van 2007, vernieuwd beleid, veranderende inzichten, stedenbouwkundige analyse van de kern, input lopende ontwikkelingen en input van bewoners en belanghebbenden. De heer Van Der Wiel heeft in zijn voorbereiding veel gesprekken gevoerd met de diverse organisaties in Stompwijk (o.a. de Adviesraad)Het doel is om te versterken vanuit de basis; open landschap en dorpslinten behouden. Binnen de visie worden onderdelen uitgewerkt m.b.t. kansen voor nieuwbouw en recreatie.

M.b.t. de planning gaf de heer Van der Wiel aan dat B&W over deze Ontwikkelvisie zal besluiten. Aangezien deze ontwikkelvisie veel lopende ontwikkelingen en huidige projecten raakt, zal de Adviesraad hierin haar actieve rol nemen, zodat alle initiatiefnemers hun mogelijkheid en ruimte krijgen hun inbreng te geven. De Adviesraad zal zich hard maken om een concept visie eerst met de Stompwijkers te delen alvorens B&W hierover besluit en dit voorlegt aan de gemeenteraad. De Adviesraad wil dat B&W hierin open en transparant opereert.

Voor dit verslag is de specifieke invulling van deze ontwikkelvisie te gedetailleerd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Van der Wiel. U kunt ook de gemeentelijke site raadplegen voor meer informatie.  

Weidelandgoed Wilsveen

Sinds 2014 wil een initiatiefnemer een weidelandgoed ontwikkelen in Wilsveen. Om dit initiatief in goede banen te leiden is mevrouw van den Berg, van projectbureau  APPM,  aangesteld om dit project te begeleiden.

Mevrouw van den Berg heeft dit initiatief verder toegelicht:  De initiatiefnemer heeft de grond (Wilsveen 17) en een bouwrecht gekocht, later is er een extra bouwrecht bijgekocht. Er is een verzoek ingediend tot realisatie van weidelandgoed  wat momenteel getoetst wordt op haalbaarheid. De omwonende zijn nauw bij dit proces betrokken. Onderwerpen die bij deze ontwikkeling relevant zijn, zijn o.a.: welk beleid is leidend, de kwaliteit van het landelijk gebied moet behouden blijven, is er behoefte aan een openbaar weidelandgoed? Momenteel wordt onderzocht of de weidelandgoedstatus een optie is. Naar aanleiding van deze conclusie wordt er een concept ruimtelijk kader opgesteld wat besproken zal worden met belanghebbenden. Het ligt in de bedoeling dat er voor de zomer een scenario is uitgewerkt. Voor dit plan is een Bestemmingsplan wijziging nodig.  

Bereikbaar en leefbaar Stompwijk

N.a.v. de bijeenkomst van 2 maart j.l. van het project Bereikbaar en Leefbaar Stompwijk, gaf mevrouw Schoenmaker een update over de 4 planonderdelen:  fase 1 verbindingsweg, fase 2 verbindingsweg, reconstructie Stompwijkseweg en herinrichting Dr.v.Noorstraat. 

Momenteel worden de onderwerpen uitgewerkt: inrichting Huyssitterweg, Inpassing 2de fase, Veiligheid fietsers m.b.t. kruisingen verbindingsweg, Parkeren langs Dr. v. Noorstraat, Dijk/wandconstructie en daarmee de financiën van project .Eind april moet er meer duidelijkheid zijn m.b.t de variant, ligging en inrichting.  

Kulturhus

Stef Verburg is vertegenwoordigd in de klankbordgroep en meldt dat hierin momenteel niet zoveel voortgang zit. Panta Rhei heeft zich teruggetrokken als bouwheer en de gemeente heeft het voornemen uitgesproken om het bouwheerschap over te nemen.  

Momenteel speelt het vraagstuk rondom grondeigendom. Het bisdom Rotterdam heeft de gronden verpand aan de gemeente met de voorwaarde dat het alleen gebruikt mag worden voor een school. Nu wordt er een kulturhus gebouwd, waarin de school gehuisvest zal worden. Onderzocht wordt wat er met de gronden gebeurd mocht de functie van het gebouw in de toekomst eventueel veranderen. De gemeente wil hier zekerheid over hebben alvorens vervolgstappen genomen worden. De bibliotheek verdwijnt in zijn huidige vorm en wordt opgesplitst; een deel van de collectie gaat naar de school, een ander deel naar het Dorpshuis. E.e.a. is al gecommuniceerd via de Dorpsketting.  

Overige besproken punten:

Het plaatsen van AED kasten in Stompwijk is door de Adviesraad uitgezocht. Indien AED kasten buiten in het dorp gewenst zijn dan zou er initiatief genomen moeten worden vanuit het dorp voor de organisatie en financiering. Indien hier vrijwilligers voor zijn graag aanmelden bij de Adviesraad. De Adviesraad zet hier geen vervolgacties op. Boten bij de Hoge brug die niet op legale plaatsen liggen, zijn doorgegeven aan de afdeling Handhaving. Mogelijke acties van Handhaving worden verder afgewacht. 

De bermen van de Ondermeer en Bovenmeer zijn te smal voor het aanleggen van extra  grasbetontegels langs de randen van de weg. Bermen worden constant kapot gereden. De gemeente heeft beloofd dit te monitoren en te onderhouden. In de richting Zoeterwoude blijft het onderhoud slecht en dit kaart de Adviesraad nogmaals aan.   De kruising Meerlaan ter hoogte van het Blesse Paard, de zo genoemde hobbelstroken, wordt opnieuw ingericht, zodra de oprit naar de Meerlaan weer open is.

Fietspad N206 Oosteinde. Op het signaal van de slechte staat van dit smalle stuk fietspad, kreeg de Adviesraad als reactie dat dit stuk (tot Hellepad) niet wordt verbreed. Provincie ziet geen mogelijkheden hiertoe: aan de ene kant zit het te dicht op de weg (minimaal ca. 500 mm) en aan de waterzijde zou een kapitale oplossing nodig zijn (aanbrengen van een nieuwe kademuur van damplanken met grote lengte). Daarnaast ziet de Provincie ook het probleem met de aansluiting met de bestaande bruggen van particulieren. De provincie heeft dit  in het voortraject ook al gesignaleerd en daarom is verbreding van dit deel van het fietspad niet in het bestek opgenomen. Aan de huidige bestrating is vanwege het ‘dikke’ water (slib) niet veel te verbeteren.

Kruising Klaverblad en Meerlaan is opnieuw bekeken door twee verkeerskundigen en de ondernemers aldaar. De bocht naar rechts vanaf het Klaverblad naar de Meerlaan is te krap ingericht voor vrachtwagens. De stoep wordt ingekort, waardoor de vrachtwagens meer ruimte krijgen. De Adviesraad hoopt dat deze maatregel afdoende is en volgt dit nauwlettend. Breedte van de versmallingen op de Meerlaan blijkt nauwer dan 3 meter, waardoor niet al het landbouwverkeer gebruik kan maken van de Meerlaan. De Adviesraad vraagt dit na. 

Momenteel zijn de Bovenmeer en Ondermeer afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan de N206. De Adviesraad realiseert zich dat dit veel hinder geeft voor de bewoners in de Meer en Geer. De Adviesraad heeft hierop geen invloed.  De Adviesraad gaat ervan uit de aanleg van de rotonde en brug voorspoedig verloopt, waardoor overlast wordt beperkt. Afsluitingen van het kruispunt staan op de site van de provincie. Wij krijgen regelmatig vragen van bewoners uit ons dorp via adviesraad-stompwijk@ziggo.nl.

Wij zullen deze ten alle tijden zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen.  

Met vriendelijke groet,  

Ursula van der Voort (secretaris Adviesraad)