Nieuwsflits gemeente Leidschendam Voorburg

Nieuwsflits gemeente Leidschendam-Voorburg

Inwoners profiteren van meevaller begroting 

Op 22 september heeft het college van B&W de Programmabegroting 2016-2019 vastgesteld. In deze begroting werd duidelijk dat er een begrotingsoverschot was van € 830.000. Daarna heeft de gemeente de Septembercirculaire van het Rijk ontvangen. Daaruit blijkt dat de gemeente € 350.000 meer krijgt van het Rijk dan in eerste instantie begroot was.

Wethouder Financiën Frank Rozenberg: ’Er is nu sprake van een verwacht begrotingsoverschot van € 1,18 miljoen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten voor inwoners gemiddeld niet mogen stijgen. Het college stelt daarom voor om onze inwoners in 2016 éénmalig een korting van ruim  € 12,000 te geven op de rioolheffing. Naast de € 460.000 die hiervoor wordt ingezet stelt het college voor om de komende drie jaar € 150.000 in te zetten voor handhaving van de openbare ruimte met speciale aandacht voor parkeeroverlast en illegaal gebruik van gemeentelijke grond. Er is € 25.000 voorhet onderzoeksbudget van de gemeenteraad. Het college stelt voor de extra € 350.000 uit de Septembercirculaire van het Rijk te bestemmen voor de algemene reserve voor onvoorziene uitgaven. Voor de resterende € 195.000 nodigt het college de gemeenteraad uit om te komen met voorstellen. De begroting wordt op woensdag 4 november besproken in de commissie Algemene Zaken en op dinsdag 10 november vastgesteld in de Begrotingsraad.

Eerste bijeenkomst omwonenden mogelijke komst azc Schakenbosch

Op dinsdag 27 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats over de mogelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van Schakenbosch. Circa 200 geïnteresseerde omwonenden hebben de bijeenkomst bezocht. Zij hebben hun vragen gesteld, ideeën geopperd en zorgen geuit. Er is nog geen besluit genomen over de mogelijke vestiging van een azc. De gemeente neemt de inbreng van alle avonden mee in haar afweging om wel of niet mee te werken aan het verzoek van het COA. De inbreng van de omwonenden wordt gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad als onderdeel van het brede haalbaarheidsonderzoek naar drie mogelijkheden om vluchtelingen in de gemeente op te vangen. Het wordt ook geplaatst op de website van de gemeente: www.lv.nl/azc

Vragen en zorgen

Na een korte plenaire introductie, die af en toe wat rumoerig verliep, werden de gesprekken voortgezet aan verschillende tafels. Inwoners gaven aan zich zorgen te maken over zaken als veiligheid en het huisvesten van meerdere kwetsbare groepen in één gebied. Op het terrein Schakenbosch zijn ook een GGZ en een JGZ instelling gevestigd. Verder merkten zij op het aantal van 800 bewoners sowieso te hoog te vinden en de periode van vijf jaar te lang. Ook bestaan er zorgen over de waardevermindering van huizen. Verder zijn er vragen gesteld over de manier waarop het onderwijs voor leerplichtige vluchtelingen wordt georganiseerd en wat de dagbesteding is van mensen die op een azc wonen is. Een aantal omwonenden heeft het idee dat het besluit al genomen is, omdat er al gewerkt wordt op het terrein van Schakenbosch. De gemeente gaat dit uitzoeken, maar stelt nadrukkelijk dat er geen besluit genomen is.

Drie mogelijkheden voor opvangen vluchtelingen

Naast het mogelijk vestigen van een azc, worden nog twee andere mogelijkheden voor het opvangen van vluchtelingen onderzocht in een breed haalbaarheidsonderzoek. Dit zijn het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsstatus en het bijstaan van andere gemeente met voorzieningen zoals onderwijs of taallessen. Op 4 november wordt de tussenstand van het onderzoek besproken in de commissievergadering Algemene Zaken. Op 15 december wordt het definitieve besluit genomen.

Mogelijke vestiging van een azc op het terrein Schakenbosch

De eigenaar van Schakenbosch heeft de locatie Schakenbosch aangeboden aan het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)  voor het huisvesten van 800 asielzoekers voor een periode van vijf jaar. Het COA heeft de gemeente gevraagd hieraan mee te werken. De gemeenteraad heeft gevraagd om naast Schakenbosch ook andere mogelijke locaties te onderzoeken, in een breed haalbaarheidsonderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er binnen de gemeente geen andere locaties is, die voldoet aan de eisen van het COA en beschikbaar is gesteld door de eigenaar.

Bijeenkomsten

De gemeente houdt in de komende weken 5 bijeenkomsten. In totaal zijn circa 2000 omwonenden uitgenodigd voor verschillende avonden. De omliggende wijken van het Schakenbosch terrein zijn voor verschillende avonden uitgenodigd omdat er dan meer ruimte is om met mensen in gesprek te gaan en vragen en opmerkingen van omwonenden te achterhalen. Wethouder Floor Kist: “Het is vooral inventariseren. We willen weten hoe omwonenden tegenover het verzoek van het COA staan. Want alleen dan kunnen we een goede afweging maken over het verzoek van het COA. Dat betekent dat we nu ook nog niet alle vragen van omwonenden kunnen beantwoorden. Ik begrijp dat dat vervelend is. Maar voordat we vervolgstappen kunnen bepalen moet er eerst een besluit worden genomen.” De inbreng van de omwonenden wordt gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad als onderdeel van het brede haalbaarheidsonderzoek naar de drie mogelijkheden om vluchtelingen in de gemeente op te vangen.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.lv.nl/azc. Daar is ook een overzicht te vinden van veel gestelde vragen. Omwonenden die digitaal een vraag willen stellen of een opmerking willen maken kunnen dit doen via www.lv.nl/azcschakenbosch.