Verslag van de vergadering van de Adviesraad

Verslag van de openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk van woensdag 2 december

Aantal toehoorders: 50 personen

De volgende punten zijn besproken:  

Ontwikkelvisie kern Stompwijk:

Verschillende projecten in de kern van Stompwijk wachten op het nieuwe bestemmingsplan. Na de openbare Adviesraadvergadering was er een inloopavond aangaande deze ontwikkeling, toegankelijk voor iedereen die vragen en of ontwikkelingen heeft aangaande zijn perceel in de kern.

 Stuk Oosteinde fietspad van N206

Een deel van het fietspad langs de N206 (Oosteinde) is niet meegenomen in de renovatie van de N206 door de Provincie vanwege de te hoge kosten. Uit reacties van bewoners over de onveiligheid van dit stuk fietspad heeft de Adviesraad diverse pogingen ondernomen bij de provincie om dit toch aan te pakken, echter zonder resultaat. Provincie onderkent weliswaar de onveilige situatie, maar heeft er geen financiële middelen voor. Meerdere gesprekken, werkbezoeken en veel mailverkeer ten spijt: voor een vangrail en verbreding van het fietspad is geen geld. De Adviesraad is van zins om in contact te treden met het Hoogheemraadschap van Rijnland voor een renovatie van de beschoeiing, zodat verbreding van het fietspad meegenomen kan worden.  

Wilsveen

Het geplande landgoed met geclusterde wooneenheden gaat niet door. In samenspraak met omwonenden worden er 2 woningen gerealiseerd. Momenteel is de gemeente bezig met het afronden van het ruimtelijk kader.  

Kulturhus en leegstaande bibliotheek

Er is nog steeds overleg met het Bisdom over het gebruiksrecht van de grond. Vastgesteld is dat de gemeente bouwheer wordt. Gehoopt wordt dat de aanbesteding in januari 2016 kan starten met een voorselectie. Het pakket van eisen wordt nogmaals doorlopen. In samenhang met Kulturhus worden vragen gesteld aangaande het oude leegstaande bibliotheekgebouw. Deze zal niet afgebroken worden voor de jaarwisseling, er zal extra beveiliging zijn bij het gebouw tijdens/rond de Oud- en Nieuw viering. Bij het schrijven van dit verslag zijn de plannen veranderd en wordt de bibliotheek toch afgebroken vóór de jaarwisseling.  

Presentatie Voortgang Infrastructuur Stompwijk

De heer Ad de Hoon, omgevingsmanager project infrastructuur Stompwijk, geeft deze avond een presentatie mbt de stand van zaken aangaande de infrastructuur. 1 juli jl. is er een raadbesluit genomen over de ‘scope’ planbegrenzing tracé en groenlicht gegeven voor het plan voor totaal € 29.000.000,- Onderdelen van het plan zijn; 1. Renovatie Stompwijkseweg, 2. Herinrichting Dr.v.Noortstraat en 3. Aanleg verbindingsweg 1e en 2e fase. De heer de Hoon ligt nogmaals toe dat andere tracés afgewezen zijn omdat deze te lang zijn; teveel asfalt en te duur.  

Ad 1. Na uitgebreid onderzoek is gebleken dat de kademuur aan de Stompwijkseweg niet overal slecht is. Er is besloten tot renoveren van de kademuur waar mogelijk, waardoor deze een levensverwachting krijgt van zo’n 40 jaar. Over de gehele lengte van de weg zullen de ankers vernieuwd worden, de bodem wordt gesaneerd en er zal een goede fundering onder de weg aangebracht worden. De inrichting van de weg bestaat uit fietsstroken met de juiste comfortabele bestrating. Het overige deel van het wegdek zal worden bestraat met de bestaande klinkers. Start selectie marktpartijen begin januari 2016, start aanbesteding maart 2016 en derde kwartaal 2016 start renovatie. Alle panden langs de Stompwijkseweg en Dr.v.Noorstraat zullen  worden geschouwd in een ‘nulmeting’.  

Ad 2. De Dr.v.Noortstraat wordt voornamelijk opnieuw ingericht, tevens worden ook hier de ankers vervangen. Er wordt de vochtproblematiek meegenomen.  In een stukje van de Dr.v.Noortstraat is er momenteel een zogenaamd IT-riool aangelegd door het Waterschap, om te onderzoeken of daar het vochtprobleem mee verholpen is. Onderzoek loopt nog. De Dr. v. Noortstraat zal pas worden gerenoveerd als de verbindingsweg gereed is.    

Ad 3. Verbindingsweg 1e en 2e fase; bestemmingsplanprocedure zal opgestart worden in mei 2016. Grondverwerving is opnieuw gestart. Het stuk Huyssitterweg  blijkt  een moeilijker vraagstuk dan in eerste instantie verwacht, vanwege de verschillende functies die moeten worden gecombineerd en de ruimte die men hiervoor nodig heeft. Hier heeft men meer tijd voor nodig.  

Voor de overig besproken punten, zoals bouwlocatie molenviergang, afvalcontainers e.d. verwijzen wij u naar de notulen die zullen verschijnen op de site.  

Tenslotte benadrukt de voorzitster, Yvonne van Boheemen,  dat de Adviesraad, voor het algemeen belang staat van een bereikbaar en vitaal Stompwijk. De Adviesraad is zich bewust van het feit dat Renovatie van de Stompwijkseweg, herinrichting van de Dr.v.Noortstraat en de aanleg van de verbindingsweg fase 1 en 2 voor diverse inwoners overlast betekent.  Ze roept de inwoners op om mee te denken en zich goed te informeren over de inpassing. 

Voor vragen, kunt u zich richten tot secretaris Adviesraad,

Ank van der Poel (pccmvdpoel@outlook.com)