Bouw woning Tuinbouwweg

Wethouder Bianca Bremer heeft de gemeenteraad bericht dat zij in wil stemmen met de bouw van een vrijstaande woning Tuinbouwweg 14A Stompwijk. Haar bericht luidt als volgt:

‘Geachte leden van de raad, Met deze collegemail informeer ik u over de ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning en parkeervoorzieningen op eigen terrein aan de Tuinbouwweg 14A in Leidschendam. Op 5 januari 2021 heeft u als raad besloten om de categorie ‘Het nieuw bouwen van woningen en/of het wijzigen van een bestaande functie naar wonen, al dan niet in combinatie met bedrijvigheid van maximaal milieucategorie 2/kantoor/beroep of bedrijf aan huis op de begane grond, van minder dan 10 woningen binnen de bebouwde kom van Leidschendam of Voorburg en van minder dan 5 woningen buiten die bebouwde kom (inclusief de kern Stompwijk), mits ontheffing op basis van de nota parkeernormen niet aan de orde is’ op te nemen in een lijst van aangewezen categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. De voorliggende aanvraag voor het oprichten van een vrijstaande woning met parkeervoorzieningen op eigen terrein aan de Tuinbouwweg 14A valt binnen de door de raad aangewezen categorie. Dit betekent dat voor deze aanvraag geen aparte verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist. In punt 3 van het raadsbesluit heeft u het college opgedragen de raad te informeren voordat een besluit als ontwerp ter inzage wordt gelegd voor inspraak en beroep. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zal met de bijbehorende stukken ter inzage liggen vanaf donderdag 2 februari 2023 t/m woensdag 15 maart 2023. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na ter inzagelegging wordt (met inachtneming van eventuele ingekomen zienswijzen) een definitief besluit genomen. Met vriendelijke groet, Namens het college van burgemeester en wethouders, wethouder B.B.M. Bremer’.