Is er draagvlak voor windmolens in het buitengebied?

Afgelopen week is in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over windmolens in het buitengebied. Twee weken eerder was tijdens een commissievergadering door twee Stompwijkse ondernemers een pleidooi gehouden om windmolens te mogen plaatsen voor de eigen energievoorziening. Sinds 2020 is het beleid van onze gemeente dat er geen windturbines/windmolens binnen de gemeentegrenzen mogen worden geplaatst. Door de gemeenteraad is nu in het kader van het verduurzamingsbeleid een motie aangenomen van D’66, GBLV/Gemeentebelangen en de ChristenUnie om een verkenning te starten naar de wenselijkheid om energie op te wekken door middel van windmolens in het buitengebied. De partijen die de motie hebben ingediend vinden het van belang dat allereerst de inwoners van Stompwijk/het buitengebied zich uitspreken over de wenselijkheid om wel of niet windmolens te plaatsen. De motie roept op tot het welwillend benaderen van lokale initiatieven voor de opwek van windenergie in het buitengebied, mits ze voldoen aan belangrijke criteria.

Ten eerste is het uitgangspunt lokaal, coöperatief eigendom, waardoor er ook meerwaarde is voor de lokale gemeenschap (de omvang van de coöperatie zal nog moeten worden bepaald).

Ten tweede is het beoordelen van de mogelijke impact op de landschappelijke kwaliteit een  belangrijk criterium en als derde punt moet gekeken worden naar het maatschappelijk draagvlak, waarbij het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor mens en dier belangrijke aspecten vormen.

Een definitief besluit over het mogelijk toekennen van lokale initiatieven om windmolens te plaatsen zal pas door de gemeenteraad worden genomen na de afronding van deze verkenning. Kortom, in de komende periode zullen wij als Stompwijkers met elkaar de voor- en nadelen van windenergie moeten afwegen. De uitkomst van deze discussie zal medebepalend zijn voor de verdere besluitvorming. Wordt vervolgd!

Koos van Wissen & Marien van Wijk

(bewoners buitengebied Stompwijk en gemeenteraadsleden voor GBLV)