Notulen openbare adviesraad vergadering 25 januari 2024

Donderdag 25 januari in Dorpspunt te Stompwijk.

Aanwezig adviesraad: Patrick Luk, Suzanne Huisman, Maarten v.d. Meer, Tini Lansbergen, Bert Wolterbeek, Koen Quint en Shalini Jagesar.

Aanwezig overig: +/- 35 personen  

1.Opening en vaststellen notulen 16 november 2023.
Patrick Luk opent de vergadering. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.a. Spreekrecht – geen insprekers
Er hebben geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

2. Presentatie – Vidomes
Vidomes geeft een presentatie over de seniorenmakelaars. Zij helpen huurders die senior zijn en op zoek zijn naar een passende woning. Dit doen zij ook vanwege de doorstroom. Mensen moeten zelf naar Vidomes toe om in gesprek te gaan met de seniorenmakelaar.
De Westeinder in Stompwijk:
Vidomes gaat 8 sociale huurwoningen verhuren. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Huurders van Vidomes hebben recht op voorrang. Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kan er contact worden opgenomen via: seniorenmakelaar@vidomes.nl

Opmerking van de inwoners is om de Stompwijkers voorrang te geven bij huurwoningen in Stompwijk. Voor het project De Westeinders is dat wel geregeld.

De wijkbeheerders van Vidomes stellen zich voor en geven aan waar zij verantwoordelijk voor zijn. In een volgende vergadering zal er inhoudelijk een presentatie gegeven worden.

De wijkbeheerder Shanna Harsveld en haar collega zullen zich voorstellen in de Dorpsketting met een foto erbij.

3. Pauze
Er is een nieuwe Gebiedsregisseur voor Stompwijk vanuit de gemeente. Zijn naam is Sabar Lapre. Hij zal zich ook voorstellen in de Dorpsketting.

4. Bereikbaar Stompwijk
Stompwijkseweg: Een aantal verzakkingen zijn hersteld. Nog niet alles is gerepareerd. De Gemeente is in gesprek met BAM over de schuldvraag en hoe gaat het zich houden.

Veenpoldersweg: Het ontwerpbesluit is vastgesteld. Er zijn 3 bezwaren ontvangen en gehonoreerd over de bebording. Dit wordt in het bebordingsplan meegenomen.
Uitvoering zal de komende maand plaatsvinden de opdracht hiervoor is intern gegeven.
Aanpassingen:
-Bebording; 30km zone, grootte van de borden
-Kruispunten gelijkwaardig, haaientanden weg

Gevaarlijk kruispunt Westeinderweg-Veenpoldersweg:
Belichting schicht worden in de belijning aangebracht in een drogere periode zodat het wat zichtbaarder wordt.

Gevaarlijk kruispunt Huysitterweg-Veenpoldersweg:
-Nieuw kruispuntontwerp gerealiseerd (maart-april)
-Uitvoering rond de zomer

Dr van Noortstraat: Er zijn wat extra onderzoeken geweest. De gemeente is in gesprek met de bewoners van de particuliere kavels. Er worden ook gebruikerspaspoorten gemaakt.
-Nieuw ontwerp presentatie maart-april
-Onderzoeken zijn in volle gang (grondslag-riolering-duikerinspectie)
-Verkeersremmende maatregelen worden besproken
-Concept ontwerp is in clusters besproken met diverse aanwonenden maar ook integraal met alle Stompwijkers.
-In de klankbordgroep is toegezegd dat de woningen gemonitord zullen worden. Het is alleen nog niet bekend hoe dit zal gebeuren.

Eenrichtingsverkeer: Er is een pilot gestart om het sluipverkeer tegen te gaan. De pilot draait tot de herinrichting mits er veel bezwaren komen. We zien nu dat er een aantal bezwaren en suggesties binnen zijn gekomen bij de adviesraad. Deze worden doorgezet naar de gemeente. Er volgt een evaluatie na een jaar.
Er wordt door een inwoner aangegeven dat de bebording niet goed is aangegeven. Er zijn ook veel inwoners die wel tevreden zijn met het eenrichtingsverkeer.

Middenspanning in de dr. Van Noortstraat wordt vernieuwd door Stedin. Start werkzaamheden/ voorbereiding is in februari. Door de gemeente is het advies gegeven om breed te communiceren binnen Stompwijk.

-Bouwupdate
-Locatie Fontein wordt ontwikkeld door Niersman uit Voorschoten. Bij de Omgevingsdienst Haaglanden is de aanvraag ingediend. Het saneringsplan is inmiddels goedgekeurd.

-Locatie Zusterdijk. De sloopvergunning is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden. De verwachting is dat voor de zomer wordt gesloopt. Tijdelijke inrichting groen gaat de adviesraad met de gemeente in overleg.

-Locatie Santhorstraat: Vidomes werkt aan eerste ontwerp studie. Er zullen 18 appartementen komen allemaal sociale huurwoningen. Sloop is inmiddels afgerond. Het terrein zal tijdelijk met groen /gras worden ingericht. Informatie volgt in de komende maanden voor een volgende stap. Er volgt nog een informatieavond.

-Woningbehoefte: De adviesraad heeft een enquête opgesteld om de woonbehoefte te peilen binnen de inwoners van Stompwijk. Verwachting is dat dit in februari zal worden uitgezet. Daarna zal dit worden besproken met de gemeente.

Update lopende projecten
-ODF/Glasvezel: Er is vertraging in het project en er is geen goede communicatie vanuit ODF. De adviesraad heeft de gemeente hierover benaderd. De mails die binnen zijn gekomen bij de adviesraad zijn doorgestuurd naar de communicatieadviseur van ODF.
Wens is in Q 2 het popstation aan te sluiten in de kern. ODF is bezig met vergunningen waterschap en provincie dit geeft vertragingen en uitdagingen. De hoop is dat dit jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Vragen kunnen gesteld worden via info@opendutchfiber.nl met een CC naar adviesraad.

-Energietransitie

 De Energie coaches zijn nu officieel benoemd: Ronald van Nierop, André Loomans en Ton van Geijlswijk. Dit zijn voor Stompwijkse gecertificeerde energiecoaches om onafhankelijk advies over verduurzaming te geven. Er kan Kosteloos afspraak een afspraak worden ingepland met de coaches via: www.ec-lv.nl

Er is een Kickstart windenergie geweest met de gemeente, werkgroep, adviesraad, EC-LV, Rijnland Energie en lokale ondernemers. Hier wordt onderzocht wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Zowel erfmolens (15m) als windturbines (>100m) worden onderzocht.

Er is een Raadsbrief betreffende windenergie opgesteld en dit zal op 30 januari 2024 besproken worden. De werkgroep zal hierbij aanwezig zijn. Er is een mogelijkheid om je op te geven voor het spreekrecht.

De werkgroep houdt toezicht dat het een lokaal initiatief blijft waarbij de energie voor en door Stompwijkers wordt geproduceerd. De werkgroep zal een enquête uitzetten en uiteindelijk is de mening van de inwoners van Stompwijk doorslaggevend.

Verslagen bijeenkomst Omgevingsvisie 26 oktober jl.
Op 26 oktober was er een informatieavond over de omgevingsvisie. De uitkomsten hiervan zijn te vinden via bijgaand website: www.ingesprekmetlv.nl

-WarmteLinQ
WarmteLinQ is bezig om het warmtenet aan te leggen via Stompwijk.
Het Ontwerp/provinciaal inpassingsplan en de MER lag ter inzage tot 18-1 en er kon een zienswijze worden ingediend. De verwachting is dat het besluit van de provinciale staten in juni 2024 genomen zal worden. Er zijn gesprekken geweest met de Weidevogels en stakeholders WarmtelinQ. De weidevogels heeft in de marktconsultatie gevraagd hiermee rekening te houden. Resultaten hiervan zullen eind januari bekend worden. De Tuinders gaan/ zijn nog in gesprek over een mogelijke aansluiting, financieel en ruimtelijk zijn er nog wel wat uitdagingen.

Website.
De Website is weer bijgewerkt. Neemt u een kijkje op www.stompwijk.nl/adviesraad  

Melden.
Nieuwe Meldpunt op de website van Leidschendam-Voorburg: https://meldingen.lv.nl of bel 14 070.

Meldsysteem als applicatie op uw telefoon
U kunt het meldsysteem toevoegen op het startscherm van uw tablet of smartphone. Het verschijnt dan als een pictogram tussen uw apps. Tikt u op het pictogram, dan opent het meldsysteem meteen in uw browser en kunt u direct een melding maken.

Oproep blijf vooral melden!

5. Rondvraag.
Tuureluur: Dit zal nu hoogstwaarschijnlijk in de Driemanspolder komen. Op 7 februari 2024 om 15.00 uur is er een gesprek met de heer Zuidgeest van de gemeente om te kijken wat er op de locatie komt wat eerst hiervoor bestemd was in Stompwijk kruising Stompwijkseweg/Oude Middenweg. Degene die interesse hebben kunnen aansluiten bij dit gesprek.

6. Sluiting.

De volgende openbare vergadering is op 18 april 2024.