Blijft Vlietland openbaar?

Eind juni stuurden de Vrienden van Vlietland een brief aan gedeputeerde A. Koning en de Provinciale Staten waarin zij hun toenemende bezorgdheid uiten of het door DLR/ VolkerWessels gebouwde vakantiepark daadwerkelijk toegankelijk blijft voor de huidige recreanten van Vlietland.

DLR beweert weliswaar publiekelijk dat het te bebouwen gebied toegankelijk blijft, maar de Vrienden lezen in allerlei documenten nogal wat teksten waarin sprake is van tegengestelde voornemens. De Vrienden geven in hun brief daarvan allerlei voorbeelden die ze o.a. haalden uit het Ontwerpbestemmingsplan, de Anterieure Overeenkomsten tussen gemeente en (onder)erfpachters, uit e-mailverkeer tussen DLR en overheden enz. In hun brief citeren ze daar uit en vermelden alle bronnen (zie voor de complete brief met citaten en bronnen: https://www.vriendenvanvlietland.nl/25-juni-2024-vrienden-maken-zich-grote-zorgen-over-toegankelijkheid/)

De Vrienden spreken daarom hun ongerustheid uit naar de Gedeputeerde: blijft Noord Vlietland wel écht toegankelijk voor de huidige gebruikers? Zoals de bedoeling van eigenaar Provincie Zuid-Holland is? Uit de documenten blijkt dat niet, zo vinden zij.

Om hun zorgen aangaande publiekelijke toegankelijkheid weg te nemen, zijn de vrij recente uitlatingen van de projectontwikkelaar in het Leids Dagblad van 10 april 2024 ook niet behulpzaam. Daar wordt John Klinkenberg (DLR) n.a.v. het onderwerp ‘openbaarheid’ als volgt geciteerd:

“De structuur blijft open, dit is privaatrechtelijk vastgelegd in afspraken met de provincie Zuid-Holland.”

De Vrienden vragen zich af wat een ‘openblijvende structuur’ is in dit concrete verband? Dat het gebied openbaar toegankelijk blijft? Of juist niet? Of een klein beetje? Met zo’n zelf verzonnen begrip zonder definitie kan je alle kanten op… Waarom komt er niet gewoon een duidelijk antwoord? Wellicht om later meer armslag te hebben?

Ook vragen de Vrienden zich af of de projectontwikkelaars wel écht bereid zijn om de belangen van de huidige gebruikers te respecteren, zoals de bedoeling is van provincie en gemeente. Uit het gedrag van de ontwikkelaars blijkt dat niet, zo tonen de Vrienden met recente voorbeelden in de brief aan.

Zo kondigde DLR bij voorbeeld dit voorjaar aan een honderden meters lange watergang in een recreatieweide te gaan graven. Op dit moment zonder noodzaak, want het kan nog lang duren voor (en zelfs of) er in Vlietland wordt gebouwd. Vlak voor het recreatieseizoen begint én illegaal, want de benodigde vergunningen ontbreken. Een geliefd en veelgebruikt recreatieterrein vergraven? Met als gevolg dat een grote weide ontoegankelijk zou worden voor recreanten en een puinhoop om op uit te kijken vanwege vele afzettingen en veiligheidsmaatregelen. Dit gedrag geeft de Vrienden weinig vertrouwen in de mate waarin DLR met een welwillende blik richting de dagrecreanten kijkt. Gelukkig werd dit voornemen van DLR door actie van de Vrienden net op tijd stopgezet door de Omgevingsdienst. Zoals gezegd: geen vergunning. De dagrecreanten kunnen dus nog een poosje genieten van dit veld. De Vrienden hadden echter graag gezien dat DLR zélf blijk had gegeven van de nodige meelevendheid met de huidige gebruikers van het gebied. Dat had het vertrouwen om geloof te hechten aan beloften over openbare toegankelijkheid, ondanks tegenstrijdigheden in teksten van de projectontwikkelaars, wat groter kunnen maken.

Alle reden dus om zich grote zorgen te maken over de vaagheid van de plannen m.b.t. de openbare toegankelijkheid van het villapark, zo betogen de Vrienden. Zolang de termen ‘openbaar’, ‘toegankelijk’, ‘openbaar toegankelijk‘ en zelfs ‘openblijvende structuur’(term van DLR) niet sluitend gedefinieerd worden, blijft de mogelijkheid voor het -al dan niet moedwillig – scheppen van verwarring. Verwarring die in de realisatiefase gebruikt kan worden om de toegankelijkheid zo uit te leggen, dat de dagrecreant feitelijk niet in het huizenpark mag komen.

De Vrienden dringen er bij de provincie dan ook sterk op aan om bij de besprekingen tussen de provincie en DLR vast te leggen wat beide partijen concreet verstaan onder openbaarheid, toegankelijkheid, openbare toegankelijkheid en openblijvende structuur. Met concrete voorbeelden zoals bij voorbeeld “De dagrecreant mag tussen de villa’s wandelen of de natuurvriendelijke oevers van dichtbij bekijken”. Zij vragen ook om die definities en afspraken met het publiek te delen, zodat er voor alle belanghebbenden geen enkel misverstand kan ontstaan over die beloofde openbaarheid van het villapark in Vlietland Noord.

www.vriendenvanvlietland.nl