Alle berichten van Leo Oliehoek

Verslag Openbare Adviesraadvergadering van 4/11/2

Afgelopen donderdag was er sinds 2 jaar weer een openbare vergadering van de adviesraad.  Aanwezig namens de adviesraad: Patrick Luk (voorzitter), Leo Oliehoek (secretaris), Nicole van den Bosch, Peter Zandbergen, Michel Guijt (notulist), Stef Verburg

Toehoorders/publiek: ca 30 personen, waaronder diverse politieke partijen die meer en meer geïnteresseerd zijn in wat er in Stompwijk leeft. De volgende punten zijn besproken:

Verslag vorige vergadering was van 17/10/2019. Het wordt besproken. Een aantal onderwerpen speelt nog steeds en staan op de agenda.  Er zijn geen vragen/opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

Project Bereikbaar Stompwijk.

De Stompwijkseweg: Project is opgeleverd. Als Adviesraad hebben wij nog wel lopende punten. Dit is ook door diverse personen aangegeven. Het advies is om schade aan het wegdek en overige bijzonderheden te melden. De teleurstelling is uitgesproken dat er vanaf het begin advies is gegeven, dat helaas genegeerd is.

Vraag van Marien van Wijk: “Wat is de reactie geweest vanuit de gemeente naar jullie?”

Antwoord: Wij hebben diverse malen aangegeven wat er speelt. Ons advies is niet gehonoreerd. Er wordt gemonitord wat er speelt. Er komen geen antwoorden vanuit de gemeente behalve dat afwijkingen van de weg binnen de gestelde normen van de BAM zijn. Deze zogenaamde NEN-normen   worden door de gemeente toegepast.

Vraag van Ronald van Nierop: “Maar wat zijn dan die normen? Waar zijn die vastgesteld.” Er is een garantie vanuit BAM van 5 jaar gegeven op de oplevering. Maar een echt antwoord is er niet.

Algemene conclusie: Betonkoppen steken steeds verder uit en er zijn zorgen over de veiligheid van fietsers. Deze rijden in het midden van de rijbaan om hobbels te ontwijken. De Adviesraad wordt uit de zaal geadviseerd om een externe partner in te schakelen om een objectief onderzoek op te starten. Vanuit de Adviesraad zal hiernaar worden gekeken en waar nog stappen/actie ondernomen kan worden. Belangrijk dat er kennis en kunde benodigd is om deze misstanden aan te tonen. 

De Rondweg:

Tegenvaller dat deel (250 meter) in het Westeinde niet in orde bleek te zijn. De vertraging hierdoor wordt betreurd. Per dezelfde datum 4-11-2021 is een nieuwsbericht (zie elders in de DK) over de Veenpoldersweg van Astrid van Eekelen, wethouder verkeer en vervoer. 10 januari starten de herstelwerkzaamheden en ijs en weder dienende is e.e.a. voor de zomer van 2022 klaar.  Voorstel uit de zaal: “vrachtverkeer t.b.v. herstelwerkzaamheden verbieden via de Meerlaan en/of Doctor van Noortstraat. De Adviesraad neemt dit mee in de klankbordgroep.

Opmerking vanuit de zaal: “Er gaat veel zwaar verkeer om de blokkade heen over het nieuwe fietspad tussen Huyssitterweg en de Tuinbouwweg. Dit fietspad is niet bedoeld om het dorp te ontlasten. De blokkades moeten hersteld worden. De mail zal worden verzonden naar de Adviesraad.

Opmerking Bunzingroute vanaf de wildtunnel bij de Meeslouwer is door de nieuwe rondweg onderbroken. Deze loopt nu niet meer door en zou hersteld moeten worden.

Aansluiting op de N206

Dit blijft punt van discussie, zo ook het fietspad van Stompwijk naar Zoeterwoude. Antwoord provincie vooralsnog geen aanleiding aanpassing voor 2030 vanwege laag aantal ongelukken. Dit is eigenlijk te gek voor woorden.  Het Hoogheemraadschap Rijnland is momenteel bezig met werkzaamheden / onderzoeken en is in contact met de provincie hierover.

Herstructurering Doctor Van Noortstraat:

Projectplan wordt opgesteld. Advies van de Adviesraad is gevraagd. Hiertoe heeft de Adviesraad een enquête uitgezet met de verschillende variantvormen. Hoge respons van 212 reacties waaruit blijkt dat het voor de Adviesraad moeilijk is een eensluidend advies te geven. Volgende stap is terugbrengen van een aantal varianten, waaruit uiteindelijk gekozen gaat worden.

De uitslagen van de enquête worden besproken en getoond in een overzicht.

· Fietser wordt algemeen belangrijk geacht in het nieuwe straatbeeld en is dus een belangrijk uitgangspunt.

· Behoud van tweerichtingsverkeer scoort hoog, met deels parkeerhavens, geen fietssuggestiestrook wel met een trottoir van 0,8 m voor de voetganger.

· Tweede score is een fietsstraat waar de auto te gast is. Verkeer max 30 km/h. De kleur van de weg is rood omdat de fietser centraal staat. Parkeren met de auto in parkeervakken aan woningzijde. Voetgangerspad van 1.20m breed. Fietsstraat kan alleen met eenrichtingsverkeer.

Voorkeur van de Adviesraad is toch openhouden van de Huyssitterweg voor bestemmingsverkeer, waarbij er vanaf de tuinbouwweg tot Huyssitterweg eenrichtingsverkeer is. Het voordeel hiervan is dat er maar minimaal hoeft omgereden te worden. Ook een toekomstige bypass bijv. bij Zustersdijk hoort tot de mogelijkheden. In de huidige plannen was de Huyssitterweg afgesloten voor autoverkeer, wat een extra belemmerende factor voor eenrichtingsverkeer is vanwege het verre omrijden.

Uitwerking omgevingsvisie buitengebied (omgevingswet)

Het wordt belangrijk geacht dat de Adviesraad in samenwerking met de bewoners een visie neerlegt. De bouwstenen vanuit de gemeente zijn: groene woongemeente, mobiliteit, economie en bedrijvigheid / duurzaamheid. De bouwstenen moeten het kader gaan vormen van de gebiedsvisie.

Na de gebiedsvisie volgt een omgevingsplan waarin de bestemmingsplannen komen waarin vergunningaanvragen etc. gedaan kunnen worden. Eerst maar eens kijken of we tot één visie kunnen komen.

Woningbouw

Westeinder:  Nu in verkoop. Verwachte start volgens ontwikkelaar 202

Woningbouw naast Dorpspunt, locatie Luiten/Fontein: De anterieure overeenkomst wordt eind 2021 verwacht. Hier worden naast koopwoningen, 10 woningen/appartementen ingepland voor verhuur.

Wit/gele kruisgebouw: Gemeente is in gesprek met Vidomes. De doelstelling is sociale woningbouw. Hier zouden 12 appartementen gevestigd moeten worden.

Voormalig Dorpshuis: 2022 voorbereiding en verdere ontwikkelingen. December 2021 is er een gesprek met de gemeente over een ruimtelijk kader (wat mag er wel en niet gebouwd worden). Sloop en bouw mogelijk, zoals nu in de planning, 2023.  Adviesraad dringt wel aan op sloop, om tijdelijk een andere bestemming (parkeer / bouwketen etc ..) tijdens reconstructie DvN te kunnen creëren. Adviesraad benadrukt wel dat er vaart gemaakt moet worden.

Update Adviesraad in Coronatijd

Twee los van elkaar staande issues zijn begin 2021 voorgevallen.

De publicaties en het rumoer rondom Stexit 2021: “Passen wij niet beter bij het groene achterland in casu bij Zoeterwoude, dan bij Leidschendam-Voorburg.” Hoe denken de Stompwijkers hierover als zij de juiste informatie hebben over wat dat betekent.

Vanuit de adviesraad ontstond veel onvrede ten aanzien van de gemeente LV omtrent vooral communicatie of zo je wil geen communicatie.

In een gezamenlijk gesprek zijn 4 kernpunten naar voren gekomen:

De samenwerking en onderlinge verhouding tussen college en adviesraad, tussen gemeenteraad en adviesraad maar ook de afstemmingslijnen met de ambtelijke organisatie.

Verdere verdieping van gevoelens die zijn geuit. Wat kunnen we doen om de relatie met het “platteland” te verbeteren. Hoe nemen we de inwoners van Stompwijk mee in het gesprek. De problemen bij de uitvoering van diverse projecten waarbij advies niet gehoord is.

In vier sessies zijn deze problemen besproken. Discussie over onze identiteit, meer overleg met B&W, Communicatievorm en de statuten van de Adviesraad.

Deze laatste zijn in een verordening aangepast. College zal nu actief de adviesraad moeten betrekken bij besluiten die Stompwijk aangaan. Om de 6 weken is er voortaan overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg (6 weekse projecttafel). Toch wel een belangrijke stap voorwaarts. 

Verkiezingen Adviesraad maart 2022

1. Verkiezingen zijn tegelijk met verkiezingen gemeenteraad

2. Overleg wordt intensiever

3. Meer thema’s waar we mee bezig gaan

4. We geven advies, zowel gevraagd als ongevraagd

5. We gaan ook meer vragen krijgen

6. We gaan meer met elkaar in gesprek, waarbij o.a. burgerparticipatie nog belangrijker zal worden

Kortom: Meld u aan als kandidaat voor de adviesraad ….

Wat verder ter tafel komt en rondvraag

– 30 november, openbare bijeenkomst energie transitie (openbaar)

– februari  zullen wij de politieke partijen vragen hun programma betreffende buitengebied + Stompwijk aan u presenteren.

Er wordt aangegeven dat de Adviesraad ook bij fractie vergaderingen aanwezig mogen zijn.

– De zorg dichter bij huis brengen middels een bus. Gezien het voorbeeld van de vaccinatie-bus. Zo komt zorg, ook voor ouders van jonge kinderen naar jou toe.

Leo Oliehoek, namens de Adviesraad

De overtreffende trap van fantastisch

Het kan niemand zijn ontgaan dat we als dorp de laatste dagen van het Coronajaar onze krachten gebundeld hebben en in grootsheid boven onszelf uitgestegen zijn. Ik wist dat Stompwijk tot grote dingen in staat is zodra we schouder aan schouder optrekken, maar dit sloeg echt alles.

Het begon met de twee kerstbomen van 75 ondernemers als geschenk aan het dorp. Het idee van Susan van Benten om daar wenskerstballen in te gaan hangen triggerde het gevoel dat er nog veel meer mogelijk was. Niet ondanks corona, maar juist door de coronacrisis ontstond er een unieke situatie die een grote dorpsactie mogelijk maakte. De Bles had de middelen, de mensen en de tijd. Daarnaast was iedereen wel toe aan iets anders dan de Coronaproblematiek waar we toch moe van geworden zijn. Een “once in a lifetime opportunity” waar we vol voor zijn gegaan. De rest is inmiddels (dorps)geschiedenis worden. De teller loopt inmiddels gestaagd door richting de € 37.000 voor onderzoek naar de behandeling van alvleesklierkanker en daarmee levert Stompwijk echt een essentiële bijdrage hieraan.

Niet Jeroen, niet De Bles, maar heel Stompwijk heeft deze enorme bijdrage gerealiseerd en daarmee het is een schoolvoorbeeld geworden van het bundelen van krachten om tot bijzondere dingen te komen. De bijdrages liepen uiteen van het kosteloos optreden, materialen ter beschikking stellen, voorlezen of draaien tot het organiseren van sponsorlopen, bingo, kunstveiling en loterij. Maar ook individuele initiatieven zoals het maken van armbandjes, cup cakes, alpacawol-pakketjes, oliebollen, ophalen flessen of het beschikbaar stellen van veilingitems zoals het meerijden in de nieuwe truck van Van Velsen Rally sport, een gesigneerde voetbal van Memphis Depay door Gijs van 12 jaar of een optreden van Barry Badpak door Barry Badpak. En dan hadden we nog de verenigingen en vriendengroepen die hun nek uitstaken zoals Schednaag Ed. The Boominggroep, Summerland en De Gaanders. En dan vergeten we vast nog een en ander. Ongekend! Maar bovenal natuurlijk de massale steun van alle individuele dorpsbewoners en/of betrokkenen.

Stompwijk in Actie was het overkoepelende project met daarbinnen vele vele activiteiten. Naast alle activiteiten in en rondom De Kas, heeft de actie van familie Luiten ter nagedachtenis aan dorpsgenoot Henk Luiten, waar we alweer bijna 10 jaar geleden afscheid van hebben moeten nemen, met € 9.000,00 het meeste opgeleverd. Dat is bijna een kwart van alle opbrengsten. Wat een geld!

Ik ben er enorm trots op dat het Yelka, Trevor en mij gelukt is om het dorp in zo’n actiemodus te krijgen waardoor we zoiets ongekends met elkaar hebben gerealiseerd. En hoe fijn was het om een waardeloos Coronajaar toch met een euforisch gevoel af te kunnen sluiten. Hartelijk dank dat jullie massaal zijn aangehaakt en betrokken zijn geraakt en we dit spektakel tot deze omvang hebben gerealiseerd. Een klein dorp tussen de grote steden met daden waar al die steden nog een puntje aan kunnen zuigen.

Dank, Jeroen

Jetty’s eettafel

Roos aan de bak

Er  was nog een bedrag beschikbaar vanuit Vlietwensen om in het oude jaar nog iets op Jetty’s eettafel neer te zetten. Door de 2e lockdown was dit erg moeilijk  te realiseren.

Een berichtje op  facebook van Roos van Beek trok echter de aandacht. Ze heeft een bakactie met glutenvrij meel. Roos zegt: De smaak is niet zozeer anders, misschien de textuur een beetje. Maar na 100 nieuwe recepten vind ik ze echt top. De appelbeignets zullen misschien wat anders zijn omdat die glutenvol lastig zijn te maken. Maar natuurlijk heel lekker ”.

Dit heeft tot een bestelling geleid. Voor de vaste gasten van Jetty’s eettafel zijn er bestellingen gedaan. Roos heeft zelf voor elke oliebol en appelflap een bedrag gedoneerd aan de actie van Casper. Zo is iedereen blij. Op oudejaarsdag zijn ze bezorgd. Mooi om elkaar zo te helpen.

Leo Oliehoek

Leefbaarheid in Stompwijk zwaar op de proef gesteld

Het zal U niet ontgaan zijn!  Plots is de leefbaarheid in Stompwijk in de regionale en nationale pers onderwerp van gesprek. Met name dat er al 25 jaar niet gebouwd is en waardoor de natuurlijke samenstelling en dus de leefbaarheid ontwricht wordt. Helemaal terecht!  Natuurlijk begrijp  ik dat het allemaal niet eenvoudig is, maar vindt u zelf ook niet dat Stompwijk – na 25 jaar geen bouw –  prioriteit moet krijgen boven alle andere bouwplannen!  

De Politiek in Leidschendam moet wakker geschud worden, lijkt het. Erg druk maken ze zich er niet over. Misschien terecht. Ze worstelen zelf ook met allerlei grootstedelijke problemen. Daar zijn wij maar een nietig procentje bij.  

Als voorbeeld: Wanneer er in Stompwijk 25 huizen gebouwd zouden worden is dat maar 1%  van het aantal inwoners in Stompwijk. Echter 1 % op 70000 inwoners in Leidschendam-Voorburg = 700 woningen.  Het is voor beiden maar 1 %. 3x raden waar de prioriteit komt te liggen. Alleen de impact op Stompwijk is desastreus. De middenstand loopt weg, de scholen lopen leeg, de verenigingen krijgen geen aanwas, de vrijwilligers drogen op en  onderhoud wordt achterstallig.  Als er in Leidschendam of Voorburg een voorziening wegvalt, wordt dat wel opgevangen door anderen, maar als dat in Stompwijk gebeurt is er geen vervanging. Er moet dus een einde komen aan deze negatieve spiraal, als we het hier nog een beetje leefbaar willen houden.  Maar waarom lukt het dan steeds maar niet?   

Het lijkt dat er zoveel regels en wetjes en afspraken zijn, dat het bijna onmogelijk is geworden om ergens een vergunning voor te krijgen.  Hierdoor zijn al een aantal ideeën van initiatiefrijke Stompwijkers in de kiem gesmoord en murw geslagen.  De loop naar het stadhuis is er een met loodzware schoenen. Wel goede ideeën over burgerparticipatie en toejuichen van initiatieven. Maar even zo vaak met een doekje voor het bloeden en derhalve met niets weer naar huis.  

De gemeente beweert ook met handen en voeten gebonden te zijn, maar hoe kan het dan,  dat nog geen 3 km verderop in Zoeterwoude het ene na het andere bouwplan gereed komt?  

Hebben ze daar andere wetten en regels? Of ontbreekt de politieke wil in Leidschendam-Voorburg?

Toch maar eens met de buren praten, daar is Stompwijk misschien beter af.  De meeste karakteristieken (recreatief, agrarisch, landelijk, dorps, groen, klein, overzichtelijk, gemoedelijk, slagvaardig) pleitten al voor een overgang naar Zoeterwoude.  Maar ja, we zijn ooit eind jaren 80 met de belofte van een sporthal  op het verkeerde been gezet en de vrijage met Voorburg is voor Stompwijk al evenmin gunstig verlopen. 

Toen hadden we nog een beetje inbreng met 6% van het aantal inwoners, nu met net 3% is het zo goed als niets.  

Maar als je in het dorp rondvraagt hoor je het gemor en vinden de meesten dat we in Zoeterwoude beter af zouden zijn.

Maar als je echt wat wil, moet je er ook voor vechten, met gemor kom je er niet.  

Het is misschien eerst tijd dat de Stompwijkers opstaan!  Er moeten meerjarenplannen op tafel komen van zowel de sociale woningbouw, als van projectontwikkelaars en gesteund door de gemeente.

Die plannen moeten transparant zijn, een focus hebben en een einddatum.  Wellicht kunnen we in het kader van burgerparticipatie zelf het initiatief nemen en een werk/actiegroep oprichten en samen aan een plan werken. Ik ben benieuwd wie dat ook wil?    

Misschien een goed discussieonderwerp tijdens het kerstdiner tussen de hoofdmaaltijd en het toetje. Ondertussen blijf ik persoonlijk wel hopen op snelle woningbouw in Stompwijk, maar ook op Stexit!  

Prettige dagen en een corona-vrij en bouwrijk 2021!

Leo Oliehoek