Categoriearchief: gemeente

Subsidie voor verenigingen voor organiseren activiteiten

Om een impuls te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg ook in het seizoen 2021-2022 weer subsidie beschikbaar. 

Wijkverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Wethouder welzijn Floor Kist: “Door corona waren mensen het afgelopen jaar veel thuis en waren er weinig activiteiten. Gelukkig gaat de samenleving langzaam weer open en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Verenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplek en met de subsidie kunnen ze activiteiten organiseren waar iedereen aan mee kan doen.”

Met de MVV-subsidie wil de gemeente verenigingen ondersteunen bij het aanpassen van hun activiteiten in de coronaperiode zodat zoveel mogelijk activiteiten weer kunnen opstarten en geeft de gemeente een impuls aan de ontwikkeling van de brede maatschappelijke rol van een vereniging.

Een nieuwe start

Ieder jaar benoemt de gemeente een ander thema voor de MVV-subsidie. Voor het seizoen 2021-2022 ligt de nadruk op het weer opstarten van het verenigingsleven na de lange periode van coronabeperkingen. Iedereen moet weer mee kunnen doen! De vier thema’s waar dit jaar MVV-subsidie voor kan worden aangevraagd:

1.         Herstel na anderhalf jaar corona-beperkingen

2.         Inclusief verenigen (‘iedereen doet mee’)

3.         Wijkgerichte vereniging

4.         Positieve en gezonde vereniging

Aanvragen kan tot en met 21 juni 2022. Ook voor activiteiten die in 2021 al hebben plaatsgevonden en die passen in de subsidieregeling is het nog mogelijk subsidie aan te vragen. Doe dit dan wel uiterlijk in december 2021. Kijk voor meer informatie over MVV, voorbeelden, spelregels, de voorwaarden en aanvragen op www.lv.nl/mvv

2000 extra banen en een dekkend mobiliteitsnetwerk in het Leidschendam-Voorburg van 2030

In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB. Om Leidschendam-Voorburg voor iedereen bereikbaar te houden kiest de gemeente voor een dekkend mobiliteitsnetwerk met ruimte voor auto, fiets, lopen, OV en deelmobiliteit. Daarnaast zal de bestaande infrastructuur beter benut worden. Op deze manier wil Leidschendam-Voorburg ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en duurzame energie én tegelijk haar kernwaarde als groene woongemeente behouden. Dit staat in twee binnenkort in de Raad te behandelen bouwstenen voor de omgevingsvisie: Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid.

Vitale economie

De banengroei zal naar verwachting vooral zichtbaar zijn in de voor Leidschendam-Voorburg toonaangevende sectoren: zakelijke dienstverlening, retail en zorg. Dit vraagt om nieuwe ruimte voor werkgelegenheid. Daarom wordt gemeentebreed tenminste 5% van nieuwbouw en gebiedsontwikkeling gereserveerd voor niet-wonen functies zoals economische en maatschappelijke voorzieningen. Nabij OV-knooppunten en winkelgebieden stuurt de gemeente op extra economische functies, zoals kleine kantoren en voorzieningen. Verder zet de gemeente in op behoud van de vijf bedrijventerreinen, kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken, levendige kernwinkel­gebieden, recreatie en toerisme en een groen buitengebied met ruimte voor economie en recreatie.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Om een vitale gemeente te blijven is het van belang ook in de toekomst breikbaar te zijn. Met de komst van nog meer woningen en arbeidsplaatsen, wordt er meer gereisd en neemt de druk op de wegen en het OV toe. Om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, zet de gemeente in op twee sporen: de bestaande infrastructuur beter benutten en alternatieve vervoerswijzen stimuleren. Denk daarbij aan schonere (elektrische) voertuigen, deelmobiliteit, fietsen en lopen. Extra communicatie moet gebruikers een bewuste en afgewogen keuze laten maken voor een vorm van mobiliteit. Nieuwbouw bij OV-knooppunten en snelfietsroutes zal een stimulans zijn om gebruik te maken van deze vervoerswijzen.

Omgevingsvisie
Om goede keuzes te maken hoe in de toekomst met de beschikbare ruimte om te gaan, werkt Leidschendam-Voorburg aan een omgevingsvisie. Die is verplicht in het kader van de Omgevingswet waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen.


Een omgevingsvisie geeft richting om de juiste besluiten te kunnen nemen en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Om tot een omgevingsvisie te komen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg dit jaar vier bouwstenen opgesteld:

Groene woongemeente

Lokale energiestrategie en transitievisie warmte

Economie en bedrijvigheid

Mobiliteit en bereikbaarheid.

De bouwsteen Groene woongemeente is op 13 juli 2021 door de raad vastgesteld. De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en Bereikbaarheid worden ter besluitvorming in november aan de raad voorgelegd, gevolgd door de bouwsteen Lokale energietransitie en transitievisie warmte.

Participatie
Voor het opstellen van de bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid is voortgebouwd op de opbrengsten van het uitgebreide participatie­proces uit het Kompas van de Leefomgeving van 2019. Daarnaast zijn strategische partners op de hoogte gebracht van het proces en gevraagd om input.

De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid worden eind 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raadsvoor­stellen zijn te vinden op www.lv.nl/gemeenteraad, ingekomen raadsstukken, 22 september 2021.

Na de raadsverkiezingen in 2022 zullen de keuzes uit de bouwstenen per wijk met inzet van bewoners, ondernemers en organisaties én gemeente verder worden uitgewerkt tot een omgevingsvisie.

Meer informatie en een film over de omgevingsvisie is te vinden op:

www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie

We maken Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig, helpt u mee?

Om de kans op wateroverlast door hevige buien en hittestress bij heet zomers weer te verminderen, is actie nodig. Daarom stelt de gemeente het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 op. Floor Kist, wethouder water en groen: “Het is belangrijk vooruit te kijken en te zorgen dat het watersysteem in onze gemeente klaar is voor de toekomst.”

Piekbuien worden heviger en komen vaker voor. Met uitzondering van de strook ten zuidoosten van de Vliet is Leidschendam-Voorburg een bijna vlak gebied. Wateroverlast zoals in Zuid-Limburg, de Eifel en de Ardennen is hier niet te verwachten. Maar soms is 10 centimeter hoogteverschil voor het water al voldoende om zich te verzamelen op een wat lager punt en daar woningen en bedrijven in te stromen. Dit bleek zo de afgelopen zomer.

Een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg

Het is dus zaak ook Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig te maken, zodat bij wateroverlast en extreme neerslag de riolen niet overstromen en er geen straten en huizen blank komen te staan. Ook de gevolgen van droogte, hitte en grondwaterstanden nemen toe. In het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 staat op hoofdlijnen hoe de gemeente komende jaren de wettelijke taken op het gebied van afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater gaat uitvoeren.

De maatregelen moeten leiden tot een duurzaam en robuust ingericht watersysteem, dat schoon en gezond is. Het moet over voldoende capaciteit beschikken om wateroverlast tegen te gaan en verdroging te voorkomen. Water geeft kwaliteit aan de ruimtelijke omgeving en bevordert de biodiversiteit.

Wat kunt u als inwoner doen?

De gemeente staat voor een grote uitdaging, waarin het ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg nodig heeft. We kunnen het niet alleen. De helft van de grond ligt op particulier terrein. Met uw hulp kunnen we onze doelen sneller bereiken en wie weet bereiken we zelfs meer! De gemeente geeft nog altijd 25% subsidie op de aanleg van een groen dak. Op de website www.klimaatkrachtig.nl zijn meer mooie voorbeelden te vinden, van hoe u kunt bijdragen. Eerder al vroegen wij inwoners om ideeën voor het beter omgaan met water of het toevoegen van groen in de wijk. Uit de inzendingen zijn 3 winnaars geselecteerd, die onlangs thuis werden verrast met een mooie prijs.

Vergroenen en regenwater afkoppelen

Veel aandacht in onze gemeente gaat uit naar vergroenen. “Waar mogelijk moeten we tegels vervangen voor groen, zodat de bodem het regenwater goed kan opnemen”, aldus Kist. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast. Daarnaast biedt dat kansen om op maat klimaatbeplanting aan te brengen voor extra schaduw, verdamping of biodiversiteit. Het soort boom is namelijk belangrijker voor de aanpak van klimaateffecten dan het aantal bomen. In straten waar we de riolering vervangen, koppelen we het regenwater gelijk zoveel mogelijk af van de vuilwaterriolering. Kist: “Dat kost wat, maar levert op de langere termijn een kostenbesparing op. Regenwater is schoon water, dat hoeft niet gezuiverd te worden in de rioolwaterzuivering. Bovendien gaat het schone regenwater dan zo de bodem in, zeker in droge zomers kan de natuur elke regendruppel die valt goed gebruiken.”

Verhoging rioolheffing

Door de forse investeringen voor de klimaatverandering, zal de rioolheffing de komende jaren stijgen. Met die verhoging behoort de heffing in onze gemeente nog steeds tot de middenmoot van gemeenten in de omgeving.

Begroting 2022: Sociaal en economisch herstel

In een tijd van sociaal en economisch herstel kiest het college van burgemeester en wethouders er in de Programmabegroting 2022-2025 nadrukkelijk voor om geen zaken ‘stuk te bezuinigen’. Het treft wel noodzakelijke maatregelen, zodat er aan het einde van de raadsperiode een structureel sluitende begroting ligt.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “Als college sluiten we onze raadsperiode graag met een structureel sluitend saldo af. Dat is gelukt, maar financieel blijven het onzekere tijden. We weten nog niet precies wat de effecten van de coronacrisis zijn, welke ondersteuning we van het kabinet kunnen verwachten en we staan aan de lat voor een aantal grote opgaven, zoals de energietransitie en Omgevingswet. Komende jaren ligt de focus ook bij het bouwen van een sterkere samenleving, die in de toekomst beter het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen.”

De gemeente Leidschendam-Voorburg legt onder meer aandacht op het begeleiden van ondernemers, die hard door de crisis zijn geraakt en op het versterken van de bestaande winkelgebieden. Maar ook op groepen inwoners die door de crisis verder achterop zijn geraakt, zoals kinderen en jeugd, en inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Daarnaast is er de komende jaren bijzondere aandacht voor Leidschendam-Noord. De gemeente werkt in het programma Sterk voor Noord samen met inwoners en maatschappelijke partners aan verbetering van de wijken, met als doel een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord.

De begroting wordt in het najaar aangevuld met een nota van wijziging, die ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin is onder andere de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Op 9 november 2021 is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting en de nota van wijziging gepland. De hele begroting leest u op www.lv.nl/begroting2022.

Blijverslening voor levensloopbestendig maken van woningen

Inwoners die hun woning levensloopbestendiger willen maken, kunnen een lening aanvragen bij de gemeente. Met een blijverslening kunnen inwoners tegen een lage rente aanpassingen aan hun woning financieren zodat zij langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een slaap- of badkamer beneden of aan het verwijderen van drempels.

Wethouder Floor Kist: “De blijverslening helpt de zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Mensen kunnen meer doen om langer zelfstandig thuis te wonen.” De blijverslening heeft als voordeel dat de bewoner zelf bepaalt wanneer, hoe en met welke kwaliteit de aanpassingen worden uitgevoerd, dus zonder tussenkomst en indicatie van de gemeente. De blijverslening is één van de actiepunten uit het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen dat eerder dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

De ontwerp Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg ligt van 5 oktober t/m 2 november 2021 ter inzage voor inspraak. Daarna kan de gemeenteraad de definitieve verordening vaststellen.

Bibliotheek aan de Vliet

In de bieb in Stompwijk staan veel boeken bij het vak “Spanning”.

Hier kun je, door de symbooltjes op de rug van de boeken, ook weer een thema kiezen:

– Actie + Avontuur 

– Detectives

– Historische thriller 

– Horror

– Literaire thriller

– Oorlogsthriller

– Psychologische thrillers 

– Spionage

Deze week aandacht voor Nicci French:

Dit schrijvers echtpaar heeft een heel aantal bestsellers op hun naam staan. 

O.a. de ‘Frieda Klein’ serie waarin alle dagen van de week een adembenemend goed verhaal brengen! 

Meer recent ( 2019 ) is “Huis vol leugens”.

Een ijzersterke thriller van Nicci French.

Neve treft haar minnaar dood aan in zijn appartement.
In paniek begaat ze een grote fout: ze maakt de plaats delict schoon…….

Verschillende boeken van Nicci French zijn aanwezig in de bibliotheek of anders te reserveren via de website.


Groeten van de vrijwilligers van de bieb in het Dorpspunt

Afspraken over leerlingen in de bouw

 In Leidschendam-Voorburg slaat een groot aantal partijen de handen ineen voor meer vakmensen in de bouw en meer plekken voor leerlingen. Zo vergroten we de kansen op werk en versterken we de bouw.

Wethouder Floor Kist: “Stageplekken en leerlingbouwplaatsen zijn een goede manier om het vakmanschap in de bouw te vergroten en bovendien zorgt het voor betere kansen van jongeren op een gekwalificeerde baan in de bouw.”

Het Convenant Leerlingbouwplaatsen 2021-2024 is getekend door de gemeente Leidschendam-Voorburg, Bouwend Nederland, woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, het Corbulo College, Stichting Haagbouw, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Zuid-Holland en de Schildersvakschool. Hiermee pakken ze het tekort aan vakmensen zoals timmermannen, metselaars, schilders en mensen voor innovatie in techniek en design aan.

In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt over het verzorgen van gastlessen en het bezoeken van bouwplaatsen of het bieden van stage- of leerlingbouwplaatsen. Op een leerlingbouwplaats leveren leerlingen in opleiding onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een volwaardige bijdrage aan de totstandkoming van een bouwwerk. Zij ontvangen een cao-loon voor hun werkzaamheden.

Nieuwe inrichting sport-/speelplek Pinksterbloem

Dit jaar wil de gemeente de speelplek langs de Pinksterbloem in Stompwijk opknappen en er tevens een sportplek aanleggen, zoals een basketbalveld en een fit-plek voor ouderen. Inwoners uit Stompwijk konden deze zomer meedenken over de nieuwe inrichting. Ook de kinderopvang, basisschool en sportvereniging in Stompwijk zijn betrokken bij de plannen en ideeën. Benieuwd naar het definitieve ontwerp?

U vindt hem op www.lv.nl/sportspeelplek. Eind van dit jaar starten de werkzaamheden.

Het 4-tegen-4 voetbaltoernooi komt er weer aan!

Op zondag 10 oktober wordt het jaarlijkse 4×4 toernooi bij Forum Sport gespeeld! Het toernooi, op Sportpark ’t Loo, is voor alle groepen vijf tot en met acht van de basisscholen in Leidschendam-Voorburg. Kinderen kunnen meedoen met zelf samengestelde teams, nieuw dit jaar is dat je je team online kunt inschrijven.

Inschrijven kan vanaf maandag 20 september. De flyers worden in de klas uitgedeeld en vanaf dat moment kunnen de coaches en kids hun team aanmelden via de website van Sport en Welzijn: www.senw-lv.nl/evenementen. Uiterlijk woensdag 7 oktober komen de wedstrijdschema’s online op www.senw-lv.nl.