Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan kern Stompwijk:

De Gemeente Leidschendam is halverwege 1997 gestart met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de Kern van Stompwijk. Daarbij heeft men in het begin van het project informatiebijeenkomsten gehouden en zijn wensen van bewoners en belanghebbenden geïnventariseerd. Op 21 maart 2000 zijn de beleidsdoelstellingen en in juli 2000 het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld door B&W.

Op 8 september 2000 is de eerste inspraakronde gestart waarbij het voorontwerp bestemmingsplan 4 weken ter inzage heeft gelegen. De bewoners en belanghebbenden konden gedurende deze periode bezwaar maken tegen de inhoud van dit voorontwerp door middel van een inspraakreactie.

Op basis van deze inspraakreacties heeft de gemeente het voorontwerp op een aantal punten aangepast. Alvorens het bijgestelde plan wordt gepubliceerd heeft de gemeente verzocht of de Dorpsraad haar visie wilde geven op de voorgenomen reacties van de gemeente op de vele inspraakreacties. Vorige week maandag (26 augustus) is in de Dorpsraadvergadering met de gemeente hierover gesproken.

De reactie van de Dorpsraad heeft zich, naast enkele kleine wijzigingsvoorstellen, toegespitst op vooral de ontwikkeling van enkele locaties waar de gemeente een wijzigingsbevoegdheid voor heeft aangegeven. Alhoewel een wijzigingsbevoegdheid altijd nog een mogelijkheid geeft om later bij concrete invulling te reageren, vonden wij nu reeds een reactie gewenst.

Dit betrof zowel de beoogde bebouwing van de dijk van de Jan Koenensloot als de bebouwing van de groenstrook tussen de achterkant van het industrieterreintje aan de Huyssitterweg en de achterkant van de Dr. Van Noortstraat. De dorpsraad heeft gewezen op bezwaren van woningbouw op beide locaties. De Dorpsraad heeft daarbij aandacht gevraagd voor de parkeer- en ontsluitingsproblemen in de bestaande aangrenzende bebouwing (Santhorst- en Van Merodebuurt) en de recreatiemogelijkheid die de dijk nu biedt voor de kinderen uit de buurt. Voor bebouwing met woningen van de groenstrook achter het industrieterrein heeft de Dorpsraad de mogelijke nadelige consequenties voor de bedrijfsuitoefening van de bestaande bedrijven aangegeven. Het toestaan van een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijven ligt hierbij meer voor de hand.

In het gehele bestemmingsplan worden meerdere mogelijkheden geboden voor bebouwing. Tijdens het overleg hebben wij de gemeente verzocht om na te gaan of er nog andere locaties zijn waarop bebouwing op kleine schaal mogelijk is.

Voor belangstellenden is de schriftelijke reactie van de Dorpsraad vanaf eind deze week in te zien in de bibliotheek en op de WEBsite van www.Dorpsketting.nl.

Het concept beeldkwalteitsplan

Net voor de vakantieperiode heeft de dorpsraad op 26 juni het Concept-Beeldkwaliteitsplan besproken. Dit plan vormt een belangrijke leidraad bij de beoordeling van bouw- en inrichtingsplannen van zowel bedrijven, particulieren, waterschap, etc. Ook worden hierin voorstellen gedaan voor een gewenste inrichting van straten en pleinen binnen de kern Stompwijk. Het beeldkwaliteitsplan vormt een belangrijke bijlage bij het nog vast te stellen bestemmingsplan Kern Stompwijk. Na de bijeenkomst op 26 juni heeft de Dorpsraad een schriftelijke reactie gezonden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. In deze reactie zijn wij onder andere ingegaan op de voorstellen voor de inrichting van het gebied Dorpshuis/kerkplein, inclusief de voorgestelde verplaatsing van de bibliotheek, de (volgens de Dorpsraad) ongewenste bebouwing van het parkeerterreintje van het Blesse Paard op de hoek van de Meerlaan, de herinrichting van het Meerlaangebied met een plein(tje) voor de winkels, enz. Wij hebben ook aandacht gevraagd voor behoud van voldoende parkeervoorzieningen bij de herinrichting van bijvoorbeeld de Dr. Van Noortstraat en verzocht om in het plan meer aandacht te besteden aan (het behoud van) de karakteristieke bruggen in Stompwijk. Tenslotte hebben wij verzocht of de gemeente, na vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan, wil aangeven wanneer zij de invulling van de verschillende voorgestelde inrichtingsactiviteiten wil oppakken, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is.

Een ieder die belangstelling heeft voor de bovengenoemde reactie van de Dorpraad op het concept-Beeldkwaliteitsplan, kan deze inzien in de Bibliotheek, of door een bezoek aan de WEB-site van de Dorpsketting www.dorpsketting.nl.

Namens de Dorpsraad

Koos van Wissen