Reactie Dorpsraad op Beeldkwaliteitsplan

In deze notitie geeft de dorpsraad (in nieuwe samenstelling) een reactie op het concept beeldkwaliteitsplan d.d. april 2002.
Vooraf wil de dorpsraad opmerken dat zij het belang en de waarde van een beeldkwaliteitsplan (BKP) van groot belang vindt voor de verdere ontwikkeling van Stompwijk. Dit BKP vinden wij dan ook een uitstekend initiatief. Het BKP geeft duidelijkheid, maar ook verplichtingen naar vele partijen zoals bedrijven, bewoners, gemeente, enz. Daarnaast schept een dergelijk plan ook verwachtingen. Vele onderdelen in het plan hebben betrekking op inrichtings- en infrastructuuraspecten, waarvoor de gemeente als eerste verantwoordelijk is. Wij gaan er dan ook vanuit, dat na vaststelling van dit plan vanuit het gemeentebestuur de nodige initiatieven worden genomen voor de invulling van deze onderdelen uit het plan, inclusief het tijdig reserveren van de hiervoor benodigde financiële middelen. Om de vertaling van het BKP naar concrete acties inzichtelijk te maken, stellen wij voor om na vaststelling van dit BKP een Projectenplan op te stellen (incl. een globale tijdsplanning) waarin door u wordt aangegeven welke activiteiten wanneer zullen worden aangepakt.

In onderstaande punten gaat de dorpsraad nader in op het concept-plan. In deze reactie zitten wellicht aspecten die in eerst instantie thuis horen bij het concept-bestemmingsplan of het nog op te stellen verkeers- en vervoersplan. Echter, voor de samenhang en context van onze reactie op het Beeldkwaliteitsplan hebben wij deze aspecten ook hierin meegenomen.

A. Ontsluiting
Hazepad: In het plan is aangegeven dat er weinig relatie is tussen enerzijds de Meerlaanbuurt en de Waterviolierbuurt en anderzijds het oude lint langs de Stompwijkse vaart. De Dorpsraad vindt een aantrekkelijke, sociaal veilige verbinding tussen de Dr. Van Noortstraat, de Waterviolierbuurt en zomogelijk ook de Meerlaanbuurt. De voorkeur gaat hierbij uit naar een verbetering van het huidige Hazepad/Achterpad in de vorm van combinatie fiets- en voetpad. Indien dit niet mogelijk is een ander (fiets)pad in de zeer naaste omgeving van het Hazepad en de school gewenst.

Doodlopende straten: Volgens het plan zou er meer gestreefd moeten worden naar een meer vloeiend patroon van wegen. De dorpsraad betwijfelt of het doortrekken van doodlopende straten een substantiële meerwaarde oplevert voor de beeldkwaliteit. Bovendien zijn doodlopende straten in kinderrijke woonwijken uit het oogpunt van verkeersveiligheid een verademing. De dorpsraad geeft dan prioriteit aan verkeersveiligheid (in combinatie met voldoende parkeervoorzieningen).

Bedrijfsterreinen: Bij een mogelijke uitbreiding van bedrijfsterreinen is het ten zeerste gewenst om een relatie te leggen tussen de soort en aard van de te vestigen bedrijven en de noodzakelijke/vereiste ontsluiting. Een verdere belasting van de Dr. Van Noortstraat met bedrijfsverkeer moet worden voorkomen.

Ontsluiting: Meerdere malen wordt in het plan gesproken over het zware vracht- en sluipverkeer dat als grote belemmering wordt gezien. Er wordt echter geen adequate oplossing aangedragen. In het kader van een eerdere inspraakronde voor een verkeers- en vervoersplan is het voorstel gedaan voor een rondweg om de kern van Stompwijk, zodat het zware verkeer niet meer door het dorp hoeft te gaan. Wij vragen dan ook nadrukkelijk aandacht voor de genoemde verkeersproblematiek in relatie tot de ontsluiting van de tuinbouw- en bedrijfslocaties.

Parkeren
Met de in het plan genoemde herinrichting van straten en mogelijke bouw van extra woningen spreken wij onze zorg uit voor de parkeerconsequenties hiervan, aangezien binnen de huidige infrastructuur er weinig uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn.

Parkeervoorziening vrachtwagens. De Dorpsraad constateert een verdere toename van de hoeveelheid vrachtwagens in en buiten de dorpskern van Stompwijk. Wij vragen u om de mogelijkheden te laten onderzoeken om een adequate parkeervoorziening te maken voor vrachtwagens buiten de dorpskern, met een directe ontsluiting op de provinciale weg. Over concrete mogelijkheden wil de dorpsraad graag meedenken.

B. Aandachtsgebieden
Aandachtslocatie 1:

Bibliotheek: Tegen de beoogde verplaatsing van de bibliotheekfunctie hebben wij geen bezwaar. Naast de genoemde optie in het beoogde Welzijnscentrum verzoeken wij allereerst de mogelijkheid te onderzoeken voor vestiging in een (eventueel bestaand) pand in naaste omgeving van de school, al dan niet in combinatie met andere functies. Uiteraard kunnen wij alleen instemmen met een verplaatsing indien de (financiële) mogelijkheden voor een nieuwe locatie daadwerkelijk aanwezig zijn.

Herinrichting kerkplein en terrein dorpshuis: De dorpsraad kan zich vinden in een aanpassing van een samenhangende herinrichting van deze twee terreinen. Wij verzoeken na te gaan op welke wijze een herinrichting kan bijdragen aan een ontmoetingsfunctie voor meerdere doelgroepen.
Het voorstel van een zelfde type en kleur bestrating spreekt aan, waardoor meer eenheid en samenhang tussen beide locaties gecreëerd kan worden. Wel vindt de dorpsraad het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting.

Aandachtslocatie 2:
Welzijncentrum Meerlaan: Hier is inderdaad een kwaliteitsslag gewenst. Echter, aanpassing van het gebouw vereist ons inziens wel dat de positionering en nok- en goothoogte dienen aan te sluiten bij bebouwing in de bestaande omgeving d.w.z. in lijn met bestaande bouw aan de Meerlaan (woningen tussen welzijnscentrum en Blesse Paard), waardoor de samenhang versterkt wordt.

Herinrichting Meerlaangebied: Het creëren van een ontmoetingsplaats met enige speelvoorzieningen wordt ondersteund. Echter, de wenselijkheid van de (relatief) grootschalige opzet in het plan wordt betwijfeld. Ons inziens zal in overleg met omwonenden gezocht moeten worden naar een aangepaste opzet met een aanvaardbaar evenwicht tussen de gewenste ontmoetingsfunctie, de veiligheid van spelende kinderen en voldoende parkeervoorzieningen voor bewoners en bezoekers van de winkels. Het versterken van het laankarakter van de Meerlaan door aanplant van bomen wordt als positief ervaren.
Verder verzoeken wij om de eerder door de Dorpsraad geuite wens voor de herinrichting van het grasveldje aan de oostzijde van Meerlaan (bijvoorbeeld als speelvoorziening) in het plan mee te nemen.

Verder heeft de dorpsraad zeer grote twijfels ten aanzien van bebouwing van het pleintje tegenover het Blesse Paard. Enerzijds doordat de ernaast gelegen woonboerderij in de verdrukking komt en anderzijds (wederom) het gemis aan parkeervoorzieningen. Wel vinden wij een kwaliteitsverbetering van het pleintje gewenst. Wij verzoeken de gemeente nadrukkelijk om in overleg met de eigenaar de mogelijkheden van herinrichting te bezien. Gezien het beeldbepalende karakter van dit pleintje vinden wij een inspanningsverplichting vanuit de gemeente voor aankleding met groen en bestrating hier zeker op z’n plaats. Naar ons idee zou hierbij gedacht kunnen worden aan het realiseren van een samenhang met de erfafscheiding van het Blesse Paard waardoor er een mooie entree van de Meerlaan kan worden gecreëerd.

C. Inrichting openbare ruimte
Bestrating en inrichting
De padenstructuur in het dorp dient verbeterd te worden voor de sociale en verkeersveiligheid.
Verder is de dorpsraad van mening dat een beter op de voetgangers en fietsers toegesneden inrichting van de Dr. Van Noortstraat van belang is. Wij verzoeken de gemeente daartoe te onderzoeken op welke wijze realisatie hiervan mogelijk is, in combinatie met de vereiste parkeervoorzieningen voor de bewoners. De in het BKP voorgestelde suggesties lijken ons inziens niet aan de veiligheidseisen voor alle groepen weggebruikers te voldoen. Het schrappen van parkeermogelijkheden in het plan vindt plaats zonder hiervoor een alternatief te bieden. Wij realiseren ons dat de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat een gecompliceerd vraagstuk is, waarover wij in het kader van het nog op te stellen Verkeers- en vervoersplan graag actief willen meedenken.

Beeldbepalende elementen
Voor Stompwijk geldt dat de bruggen en de beschoeiing bepalend zijn voor de beeldkwaliteit van de lintbebouwing in het dorp. Wij missen daarvoor concrete suggesties in het plan. Met name geldt dit voor de beeldkwaliteit van de niet-openbare bruggen. Wellicht is een uitwerking hiervan in een bruggenplan een mogelijkheid. Ook stellen wij in dat kader voor om de mogelijkheden te bezien voor het verlenen van subsidie voor (onderhoud en/of herstel van) monumentale bruggen.
Verder kan de beeldkwaliteit worden verbeterd door voor de beschoeiing van de Stompwijksevaart (noordzijde) ook kwaliteitseisen te stellen. Met name de aanpassingen van de afgelopen jaren door het waterschap zijn voor de beeldkwaliteit zeker geen verbetering.
In het kader van de bovengenoemde constateringen zijn de genoemde aanbevelingen van erfinrichting en -afscheiding in het plan wel erg gedetailleerd.

Groen inrichting: Alhoewel in het plan wel enige aandacht is voor de groenvoorzieningen, zou het de uitstraling van het dorp ten goede komen indien met name het openbare groen nadrukkelijker wordt meegenomen. Op dit moment wordt de kwaliteit en kwantiteit van het openbaar groen als sober en minimaal ervaren. Overigens vereist dit niet alleen een inspanning van de gemeente voor de inrichting maar vooral ook van het beheer.

Wijzigingsbevoegdheden
Voor de in het plan weergegeven locaties voor bebouwing zijn voor de meeste locaties (III t/m VI) ook het type huizen vermeld. De dorpsraad is van mening dat dit nu niet relevant en nog te vroeg is. Dit moet t.z.t. gebeuren op basis van de nog vast te stellen Stompwijkse woningbehoefte (naar doelgroep).
Ten aanzien van de wenselijkheid van wijzigingsbevoegdheid nr. II hebben wij grote twijfels. Enerzijds vanuit het behoud van de doorkijk en het open karakter langs de Jan Koenensloot en anderzijds gezien de beperkte mogelijkheden van ontsluiting van de te bouwen huizen (Overleg met de bewoners aldaar is ons inziens noodzakelijk om de reeds bestaande problemen in beeld te brengen). Ook de wenselijkheid van het bebouwen van deze dijk vanuit waterhuishoudkundig oogpunt is voor ons een grote vraag.

Tot slot: Zoals aan het begin van onze brief is aangegeven onderkennen wij het belang van een beeldkwaliteitsplan. Het is echter voor de realisatie van dit plan van groot belang dat dit plan ook gedragen wordt door de bewoners. De dorpsraad adviseert aanpassing van het beeldkwaliteitsplan op bovenstaande punten. Wij wachten dan ook met spanning het aangepaste beeldkwaliteitsplan af.

Stompwijk, 17 juli 2002