reactie Dorpsraad op bestemmingsplan Stompwijk

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente LeidschendamVoorburg
Postbus 905
2270 AX Voorburg
Stompwijk, 9 december 2002

Betreft: zienswijze bestemmingsplan
“Kern Stompwijk – 2002”
Geachte raad,

De dorpsraad heeft kennis genomen van het bestemmingsplan “Kern Stompwijk 2002”, werknummer 243.300.05, van november 2002. In ons schrijven van 28 augustus j.l. hebben wij gereageerd op de notitie ‘inspraak en overleg’ van het bestemmingsplan (concept versie 2000).
Hieronder is onze reactie geformuleerd op de bovengenoemde versie (2002) van het bestemmingsplan.

Ad. Toelichting, pagina 23, artikel 3.9 Verkeer
Voor ons is onduidelijk voor welk gebied van de dorpskern Stompwijk het voornemen bestaat om een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur te doen gelden.
Wij zijn van mening dat in verband met de verbetering van de verkeersveiligheid (zie pagina 43, artikel 1.8 van het bestemmingsplan), met name voor de voetgangers en fietsers, in de volgende (delen) van straten voor doorgaand verkeer een dergelijke maximumsnelheid ingesteld zou moeten worden: De Dr. van Noortstraat (vanaf het begin van de bebouwde kom Dr. Van Noortstraat 12 tot aan de provinciale weg N206), de Meerlaan en het Klaverblad.

Ad. Voorschriften, pagina 15, deelgebied 8, zone D
Zoals aangegeven middels ons schrijven van 28 augustus j.l. zijn wij van mening dat woningbouw op het terrein tussen de Huysitterweg en de Dr. van Noortstraat, voornamelijk in verband met de mogelijke geluidsoverlast veroorzaakt door de bedrijfsuitvoering van de op het bedrijventerrein aan de Huysitterweg gevestigde bedrijven, niet wenselijk is. Door het aldaar toestaan van (beperkte) woningbouw kunnen de aanwezige bedrijven (in te toekomst) hiervan ernstige hinder ondervinden in hun bedrijfsuitoefening.
Overigens menen wij dat het bestemmingsplan hier gewijzigd zou moeten worden zodat een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein (bijvoorbeeld tot maximaal 10%) mogelijk wordt, bedoeld voor de groei van de huidige bedrijven. Wellicht kan dit in combinatie met een betere landschappelijke inpassing aan de achterzijde van deze bedrijven.

Ad. Voorschriften, pagina 59 en 60, artikel 30, sub 1
In artikel 30 “Algemene wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders” van het bestemmingsplan is vermeld dat overeenkomstig de “Grens wijzigingsbevoegdheden” B, C, D, E, F, en G respectievelijk ten hoogste 20, 5, 3, 1, 16 en 12 gebouwd mogen worden. In totaal betreft dit ten hoogste 57 woningen.
In tegenstelling tot dit aantal is op pagina 43, 1.7, “Woningbouw” vermeld dat binnen de bebouwde kom de mogelijkheid wordt geboden tot de bouw van maximaal 45 woningen. Het opnemen van de juiste gegevens lijkt ons gewenst.

Ad. Voorschriften, pagina 59, artikel 30 sub e
De Dorpsraad gaat akkoord met de bebouwing van een beperkt aantal woningen op en/of onder aan de dijk van de Jan Koenensloot. Wij vinden het echter belangrijk dat bij realisatie van deze bebouwing gezorgd wordt voor een goede landschappelijke overgang van het landelijk gebied met de bebouwde kom.
Ook dient ons inziens bij bebouwing van genoemd terrein gestreefd te worden naar een kwaliteitsverbetering van het aangrenzende woongebied van de Van Santhorstbuurt/Van Merodestraat. Dit zou volgens ons verwezenlijkt kunnen worden door zowel de keuze van de te bouwen woningen, als door de inrichting van het gebied. Wij stellen dan ook voor een substantieel deel van het gebied in te richten als recreatie/speelruimte (voor de jeugd) van zowel de nieuw te bouwen woningen als de bewoners van de Van Santhorstbuurt/Merodestraat.
Daarnaast vinden wij het essentieel dat de ontsluiting van dit gebied, zoals in het plan is aangegeven, plaatsvindt vanaf de Dr. van Noortstraat.
Wij stellen voor om bovengenoemde aspecten voor dit gebied expliciet in het bestemmingsplan op te nemen.

Tot slot: Wij verzoeken u bij de vaststelling van de definitieve versie van het bestemmingsplan “ Kern Stompwijk –2002” bovengenoemde punten nadrukkelijk mee te nemen.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid u aanvullende informatie te verstrekken.

Met vriendelijke groet,
De leden van de Dorpsraad Stompwijk
namens deze,
J.M. van Wissen