Dag van de Huisvesting op 5 februari 2003

Enorm tekort seniorenwoningen ZuidHolland
ZuidHoIland heeft een enorm tekort aan woningen voor senioren. Het tekort bedraagt momenteel 150.000 woningen en als er niets aan gedaan wordt is dit aantal in 2015 opgelopen tot bijna 190.000 woningen. De ouderenbonden in ZuidHoIland hebben deze cijfers gepresenteerd in een rapport dat ze op een conferentie op 15 januari overhandigden aan mw. L.van Ruijven van Leeuwen, Gedeputeerde zorg en ouderenbeleid, van de provincie. De bonden hebben becijferd dat in ZuidHoIland 44% van de huishoudens van 55 jaar en ouder te kampen krijgt met een functiebeperking. De woningen in ZuidHolland zijn hierop echter niet berekend. De tekorten lopen nog verder op als de tendens zich voortzet om verzorgings en verpleeghuizen te sluiten en de zorg voortaan aan huis te bieden. Daardoor ontstaat een extra behoefte aan woningen voor ouderen. In hun rapport geven de ouderenbonden voor iedere ZuidHollandse gemeente het tekort aan woningen aan. Gedeputeerde Van Ruijven noemde het terugdringen van het tekort een “uitdaging voor de komende periode”. Zij pleitte ervoor om de fase van onderzoek af te sluiten en nu aan de slag te gaan.
Op de conferentie op 15 januari werd 5 februari uitgeroepen tot “provinciale dag van de senioren huisvesting”, waarop er in iedere gemeente activiteiten plaatsvinden rondom het wonen van senioren. De ouderenbonden wensen tot prestatieafspraken te komen met gemeenten en corporaties over aantallen te bouwen aanpasbare woningen en over het “opplussen” van bestaande woningen om ze geschikt te maken voor mensen met beperkingen.
Professor P.P.J. Houben, gerontoloog uit Amsterdam, waarschuwde op de conferentie voor een te defensieve houding van ouderen. Het speelveld is drastisch aan het veranderen.Er zijn meer spelers bijgekomen. Met de toeneming van persoonsgebonden financiering krijgen mensen meer mogelijkheden om wonen en zorg naar eigen voorkeur in te richten. Professor Houben ried hun aan deel te nemen in interactieve denktanks en niet te streven naar uniforme oplossingen. Die passen niet meer in een geïndividualiseerde samenleving. Ouderen dienen zich niet alleen maar als zorgvragers te presenteren, maar juist ook als mensen die de samenleving iets te bieden hebben. Hun motto voor acties op het gebied van wonen en zorg moet toekomst gericht zijn en de samenleving als geheel aanspreken.

Samenwerkende Bonden van Ouderen ( SWOL) van Leidschendam VoorburgStompwijk