Wijkbeheerplan

Het dagelijks onderhoud door de gemeente binnen en buiten het dorp

Zoals vermeld in de dorpsketting van 11 Maart is een van de doelstellingen van de nieuwe gemeente LeidschendamVoorburg om meer wijkgericht te gaan werken en inwoners meer te betrekken bij de verschillende gemeentelijke plannen. Hiervoor maakt de gemeente plannen, de zogeheten wijkbeheerplannen en wijkjaarplannen. Ook voor het dagelijkse onderhoud in en buiten Stompwijk (inclusief Wilsveen en Oostvlietweg) op korte en lange termijn, worden dergelijke plannen voorbereid. In overleg met wethouder Beimers (voorzitter Dorpsraad) hebben wij afgesproken om als Dorpsraadleden hier intensief aan mee te werken.

In de dorpsketting van 11 maart vroegen wij U dan ook ons te helpen met het zoveel mogelijk in kaart te brengen van wat er in ons dorp leeft. Dit heeft verschillende reacties opgeleverd over uiteenlopende onderwerpen, zoals bewegwijzering, verkeersveiligheid, groenstroken, veiligheid op straat, slecht wegdek, onderhoud, speelvoorziening en hondepoep. Wij zullen deze knelpunten uiteraard onder de aandacht brengen tijdens de fietstocht op zaterdagmiddag 29 Maart met de wijkagent, de wijkaccountmanager, de voorzitter van de dorpsraad (wethouder Beimers) en enkele andere direct betrokken gemeenteambtenaren. Nog plezieriger is als u uw punt(en) zelf kunt toelichten op één van de stopplaatsen tijdens onze fietstocht.

De fietsroute zal ongeveer 14.00 uur beginnen bij Peter en Coby van Boheemen (Stompwijkseweg 55a) en loopt langs De Bles naar het einde van de Dr van Noortstraat, via de provinciale weg, de Meerlaan, de Van Santhorststraat en dan oversteken naar Klaverblad/Sportpark, langs de Dotterbloem en via het achterpad eindigen we bij Ruud en José. Op basis van de reakties hebben wij geprobeerd onderstaand tijdschema op te stellen. Dit zijn uiteraard richttijden, aangezien dit o.a. zal afhangen van de duur van de gesprekken (met de Stompwijkers) tijdens deze fietsroute.

14.00 Vertrek bij Coby en Peter van Boheemen
14.25 Stop bij Kerkplein
14.45 Stop bij Laantje van Van Kampen (dokterslaantje)
15.00 Stop bij tunneltje onder provinciale weg
15.15 Stop bij Meerlaan (drempel)
15.40 Stop bij Speelvoorziening Van Santhorststraat
16.05 Stop bij Parkeerplaats Sportpark
16.30 Stop bij Appelboom Pinksterbloem
16.45 Stop bij speelveldje Dotterbloem
17.00 Eindstop bij Ruud en José

Alle geinventariseerde aandachtspunten en onderwerpen die tijdens deze rondgang worden besproken zullen door de gemeente uiteraard moeten worden beoordeeld op hun haalbaarheid. Vanuit de Dorpraad willen wij in ieder geval van deze mogelijkheid gebruik maken om de Stompwijkse zaken aan de orde te stellen

Vanuit de Dorpsraad inventariseert Yvonne van Boheemen alle aandachtspunten voor het wijkbeheersplan. U kunt uw nog niet doorgegeven wensen dus bij haar in de brievenbus stoppen (Waterviolier 39, 2266 MD Stompwijk) of aan haar emailen: Boheemen@peteryvonne.demon.nl. Uiteraard komt een briefje in de bus van een van de andere dorpsraadleden ook zeker op z’n plaats terecht. Wij zouden het op prijs stellen uw aandachtspunten vóór vrijdag 28 maart van U te vernemen.

Namens de Dorpsraad, Yvonne van Boheemen en Koos van Wissen