Verslag dorpsraad

VERSLAG VAN DE DORPSRAADVERGADERING VAN DONDERDAG 27 MAART 2003

Aanwezig zijn naast de voorzitter en de leden van de dorpsraad ongeveer twintig toehoorders.

1. De vergadering wordt geopend door wethouder Beimers; van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
2. Verslag van de vergadering van 28 november 2002.
Naar aanleiding van dit verslag wordt aan de wethouder gevraagd of de gemeente op de begroting voor het jaar 2004 een bedrag heeft gereserveerd als bijdrage van de gemeente voor de subsidieregeling “Kleine Dorpskernen”. De dorpsraad heeft eerder aangegeven dat zij in het kader van deze subsidieregeling de ruimte voor het Dorpshuis en het kerkplein graag opgeknapt zou zien. De voorzitter adviseert om op korte termijn hiertoe een schriftelijk verzoek bij de gemeente in te dienen. Verder wordt over het bestemmingsplan Kern Stompwijk aan de leden van dorpsraad de toezegging gedaan dat ze over het tijdspad waarop het bestemmingplan van kracht zal worden schriftelijk op de hoogte gesteld zullen worden. Wij zullen dit dan in de dorpsketting publiceren.
3. Actiepuntenlijst. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst worden geen opmerkingen gemaakt.
4. Concept informatie Nieuwe Driemanspolder.
Over dit onderwerp is aan de leden van de dorpsraad een concept informatie notitie gezonden. Ter vergadering wordt door de heer Van Wieringen van de gemeente nadere informatie gegeven over dit plan. Zo wordt bericht dat op 20 mei aanstaande een presentatie over het plan gehouden zal worden, waar ook de dorpsraad voor zal worden uitgenodigd. De Nieuwe Driemanspolder zal, naast een functie als calamiteitenberging bij grote regenval, ook een recreatieve functie krijgen. In het plan is opgenomen dat de toevoer van deze waterberging zal gaan via een aan te leggen brede vaart (het groen/blauwe lint) van de Jan Koenevaart naar de nieuwe Driemanspolder.
De dorpsraad vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is om de huidige ringvaart te verbreden zodat er geen nieuwe sloot hoeft te worden aangelegd. De dorpsraad is van mening dat hierdoor de polder minder zal worden doorsneden en het oorspronkelijke karakter beter gehandhaafd blijft. Verder wordt door de dorpsraad aandacht gevraagd voor de eerdere toezegging door de gemeente dat het groen/blauwe lint niet zal worden aangelegd op het harddraverijterrein.
5. Presentatie Verkeers en vervoersplan.
Vertegenwoordigers van de gemeente geven ter vergadering informatie over dit plan. Zij vertellen dat de belangrijkste aanleiding tot het opstellen van dit plan de fusie tussen de gemeentes Leidschendam en Voorburg betreft; beide afzonderlijke plannen zijn nu op elkaar afgestemd. In het Verkeers en vervoersplan worden zaken geregeld over het autoverkeer, het langzame verkeer, het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid, milieuaspecten en het parkeren e.d. De concrete uitvoeringsplannen zijn nog niet in dit Verkeers en vervoerplan opgenomen. Stompwijk is niet afzonderlijk in het verkeer en vervoersplan vermeld. Maar in de nota wordt er wat betreft Stompwijk wel aandacht besteed aan het openbaar van en naar Leidschendam en de slechte kwaliteit van de Dr.v.Noortstraat en de Stompwijkseweg. Verder is het belangrijk dat er een alternatief gezocht wordt voor het zware autoverkeer in de dorpskern en de bereikbaarheid van het tuinbouwgebied. Het is te verwachten dat het Verkeers en vervoersplan, incl het nog op te stellen uitvoeringsplan, in juni ter visie wordt gelegd. De gemeente heeft het voornemen het plan eind 2003 definitief vast te stellen. De dorpsraad geeft in aanvulling op de genoemde punten aan dat zij problemen heeft met het voornemen om de Middenweg in Leidschenveen af te sluiten. Verder wijst zij op de slechte verlichting bij het fietstunneltje bij de provinciale weg, het ontbreken van een voetpad aan het einde van de Meerlaan en het parkeren van vrachtauto’s in de woonwijken. Ook wijst zij op de onveilige situatie bij de uitgang van de basisschool en zegt zij dat zij graag de Dr.v.Noortstraat en de Meerlaan als 30 km zone ingericht zou zien. Tot slot zou zij graag met deskundigen van de gemeente, in een informeel overleg, willen spreken over de ontsluiting van het tuinbouwgebied c.q. een rondweg. De heer Beimers geeft aan dat de gemeente hiertoe het initiatief zal nemen.Tot slot geeft de voorzitter ook de toehoorders de gelegenheid om opmerkingen te plaatsen over het Verkeers en vervoersplan.
6. Ter kennisneming rondgezonden stukken.
Plan uitvoering Stompwijkseweg en Dr.v.Noortstraat.
De dorpsraad verzoekt de gemeente om de Stompwijkers, bijvoorbeeld door middel van een publicatie in de Dorpsketting, te informeren de dit plan.
Experiment woningtoewijzing Stompwijk.
Met betrekking tot dit punt wordt door de dorpsraad aandacht gevraagd voor de noodzakelijke informatie aan de Stompwijkers. Verder wordt verzocht te berichten voor welke periode het experiment van toepassing is en hoe de inkomenstoets gehanteerd wordt
Publicatiewijziging van gemeenteberichten.
De dorpsraad geeft aan dat de Leidschendammer nog steeds niet regelmatig wordt bezorgd, waardoor Stompwijkers verstoken blijven van gemeenteberichten. De wethouder zegt dat dit een blijvend punt van aandacht is; hij adviseert de Stompwijkers, wanneer ze geen Leidschendammer ontvangen hebben, een klacht in te dienen bij de uitgever op de servicelijn bezorging tel: 08000222600.
Jongeren OntmoetingsPlaats.
De gemeente heeft het voornemen om op de hoek van de parkeerplaats van Stompwijk ’92 een opengewerkte zeecontainer te plaatsen die dienst kan doen als Jongeren OntmoetingsPlaats. Binnenkort zal er door de wijkagent en een jongerenwerker overleg gevoerd worden met de jongeren om afspraken te maken. Verder zullen de direct omwonenden, de leden van de dorpsraad en overige belangstellenden uitgenodigd worden voor een informatieavond.
De dorpsraad verzoekt of er bij de keuze van de JOP ook andere alternatieven worden meegenomen dan een opengewerkte zeecontainer. Verder wijst zij op de huidige overlast die wordt veroorzaakt door enkele jongeren en verzoekt te onderzoeken hoe de jongeren betrokken kunnen worden voor het gebruik van de JOP. Tot slot zou zij graag zien dat de wijkagent en de jongerenwerker betrokken blijven bij het project wanneer de JOP is geplaatst.
7. Rondvraag en sluiting.
De dorpsraad bericht dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden met de ouderenorganisaties (SBO) over de problematiek van huisvesting voor ouderen in Stompwijk. Zonodig komt de dorpsraad in een volgende vergadering terug op dit punt.

Mocht u meer informatie wensen over een van bovengenoemde zaken dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de dorpsraad.

Namens de Dorpsraad, Aad Janson