Wijkbeheer 2

Van fysiek naar integraal wijkbeheer; LeidschendamVoorburg start met wijkgericht werken.

Burgemeester en wethouders van LeidschendamVoorburg willen volgens een groeimodel het wijkgericht werken invoeren in de hele gemeente. Het fysiek beheer van de wijk, zoals dat momenteel in de Voorburgse wijken is georganiseerd, vormt daarbij het startpunt. Op termijn kan het sociaal beheer hiermee worden geïntegreerd. Wijkplatforms, die de belangen vanuit de wijk vertegenwoordigen, vormen de gesprekspartner van de gemeente. Een wijkmanager is ambtelijk het eerste aanspreekpunt voor de wijk.
Leefbaarheid. Met het principe van wijkgericht werken verkleint de afstand tussen burger en bestuur en ontstaan mogelijkheden om de dienstverlening van de gemeente en instellingen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van bewoners. Tevens kunnen het fysiek en het sociaal beheer van een wijk samensmelten tot een samenhangend geheel. Daarnaast biedt deze aanpak bewoners meer zeggenschap op wijkniveau. Uiteindelijk stelt het bewoners in staat om, zelfstandig of met hulp van de gemeente en maatschappelijke instellingen, de leefbaarheid in de wijk op peil te brengen en te houden.

Wijkindeling
Voor het wijkgericht werken heeft de gemeente een nieuwe wijkindeling gemaakt. In enkele gevallen zijn kleinere wijken samengevoegd. Het aantal wijken loopt hierdoor terug van 22 naar 12. De wethouders zijn niet alleen vakwethouder, maar tevens wijkwethouder voor enkele wijken; zij hebben specifieke aandacht voor de zaken die in ´hun´ wijken leven. Zij vormen het bestuurlijk aanspreekpunt voor de wijk. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft iedere wijk zijn eigen aanspreekpunt, de zogenoemde wijkmanager. Deze wijkmanager onderhoudt de dagelijkse contacten tussen de wijk en de gemeente. Hij/zij zorgt ervoor dat zaken die vanuit de wijk zijn aangekaart op de juiste plek bij de gemeente terechtkomen en houdt de wijken op de hoogte van de vorderingen.

Platforms
Burgemeester en wethouders zullen het oprichten van wijkplatforms in alle wijken stimuleren. Een wijkplatform is een netwerk van mensen die zich in hun wijk verantwoordelijk voelen of zijn voor (een facet) van de leefbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkbewoners, winkeliers, de wijkagent en vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven in de wijk. wijkagent en vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven in de wijk. Maar ook vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, huurders en kopersverenigingen, en ondernemers en winkeliersverenigingen kunnen zitting hebben in het platform. De gemeente neemt aan het overleg deel met onder andere de wijkwethouder, de wijkmanager en de teamleider wijkbeheer. Het platform vervult een cruciale rol in de communicatie tussen gemeente, instanties en wijkbewoners. Het signaleert zaken die in de wijk actueel zijn en adviseert de gemeente hierover, zorgt dat deze zaken de aandacht houden en behartigt de belangen van de wijk.

Eerste acties
Dit jaar wordt de fundering gelegd voor het wijkgericht werken; de wijkbewoners worden uitgebreid geïnformeerd over de gemeentelijke plannen, maken kennis met hun wijkwethouder en kunnen zich uitspreken over de nieuwe wijkindeling. De gemeente gaat op zoek naar bewoners die bereid zijn op te komen voor de belangen van hun wijk en die willen deelnemen aan een wijkplatform. Het structureel overleg met de wijken zou na de zomervakantie moeten starten. Ook wordt dit jaar nog een begin gemaakt met het ontwikkelen van wijkbeheerplannen voor alle wijken. Een wijkbeheerplan is een integraal plan, waarin staat hoe de gemeente een wijk gaat beheren. Het wijkplatform wordt bij de ontwikkeling van het plan betrokken. De wijkbewoners kunnen zodoende invloed uitoefenen op het onderhoud en beheer van hun wijk, en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving. Op basis van dit plan wordt een wijkjaarplan gemaakt, een concreet programma voor het jaarlijks onderhoud van de wijk en de meer ingrijpende beheermaatregelen zoals groenrenovaties en het vervangen van wegverhardingen.

Proef integraal beheer
In de loop der jaren kan het wijkgericht werken worden uitgebouwd met de sociale component. In de wijken De Prinsenhof en Bovenveen zullen proefprojecten worden opgezet om ervaring op te doen met de sociale component van het wijkbeheer. Hiervoor is het onmisbaar te kunnen beschikken over actuele informatie over deze wijken. Een wijkmonitor brengt relevante sociale, demografische en economische gegevens van een wijk in één bestand bijeen; hiermee ontstaat een beter beeld van de wijk en de zaken die er spelen. De wijkmonitor stelt de gemeente in staat gericht en gefundeerd beleid voor de wijken te ontwikkelen. De proefprojecten gaan nog dit jaar van start.