Wilck en Wiericke

B E K E N D M A K I N G

Inspraak ontwerp Legger voor watergangen en waterkeringen.
In de periode van 11 april tot en met 9 mei 2003 ligt de door het waterschap Wilck en Wiericke opgestelde ontwerp van de Legger voor watergangen en waterkeringen gelegen in het beheersgebied van het waterschap Wilck en Wiericke ter inzage. Gedurende deze periode worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen op dit document schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Het ontwerp van de Legger doorloopt een inspraakprocedure conform de Inspraakverordening Wilck en Wiericke.

De ontwerp Legger voor watergangen en waterkeringen.
Op grond van artikel 78 van de Waterschapswet is de vaststelling van een onderhoudslegger verplicht. Voor het toezicht door het waterschap op de naleving van de onderhoudsverplichtingen is het van belang dat de onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen in de legger zijn geregistreerd.
Tegelijkertijd kan de legger als toetsingskader dienen als het gaat om bijvoorbeeld vergunningverlening, handhaving en klachtenafhandeling. Uit de legger valt op te maken wat de functie is van genoemd waterstaatswerk, wie onderhoudsplichtig is, waaruit de onderhoudsverplichting bestaat en hoe ver de waterstaatswerken en beschermingszones zich uitstrekken. Hiermee wordt ook aangegeven waar het gebods en verbodsregime van de Keur van het waterschap van toepassing is. De legger is in deze zaak te beschouwen als een onderdeel van de Keur.

Aanwijzen nieuwe, grotere waterdiepten voor niethoofdwatergangen.
In de legger worden nieuwe, grotere waterdiepten voor niet hoofdwatergangen aangewezen.
Deze waterdiepten zijn:
* Bebouwd gebied:
Waterbreedte tot 5 m, nieuwe waterdiepte 0,50 m;
Waterbreedte van 5 tot 10 m, waterdiepte 0,80 m;
Waterbreedte bij meer dan 10 m, waterdiepte 1,00 m.
* Landelijk gebied:
Alle waterbreedte een nieuwe waterdiepte 0,50 m.

Voor de gebieden gelegen in de Gecombineerde Starrevaart en Damhouderpolder, de Groote Westeindschepolder, de Zoetermeerse Meerpolder en polder De Noordplas gelden geringere waterdiepten in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid. Overgangstermijn
Voor het bereiken van de grotere waterdiepten hanteert het waterschap een overgangstermijn van 10 jaar.

Waar kunt u de ontwerp Legger voor watergangen en waterkeringen inzien?
De ontwerp Legger voor watergangen en waterkeringen ligt van 11 april tot en met 9 mei 2003 gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:
· het kantoor van het waterschap Wilck en Wiericke;
· de gemeentehuizen van de gemeenten binnen het beheersgebied van het waterschap Wilck en Wiericke.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
U kunt zowel schriftelijk als mondeling op de ontwerp Legger voor watergangen en waterkeringen reageren. Uw schriftelijke reactie dient u uiterlijk 9 mei te zenden aan: Waterschap Wilck en Wiericke, Postbus 30, 2740 AA WADDINXVEEN.
Behalve schriftelijk kunt u uw zienswijze ook mondeling kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer R. Zijlstra van het waterschap, tel. 0182 623288. Ook voor nadere informatie kunt u bij de heer Zijlstra terecht.
Bezoekadres: Herman Heijermanslaan 4, Waddinxveen, Tel. (0182) 623288. Degene die zijn mening kenbaar maakt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden gebundeld en aan het college van Dijkgraaf en Heemraden aangeboden. Mede op basis van de ingebrachte zienswijzen zal het college van Dijkgraaf en Heemraden de definitieve Legger voor watergangen en waterkeringen aan de Verenigde Vergadering ter vaststelling aanbieden.
Daarna ontvangt elke indiener van een zienswijze de beschouwingen van het bestuur op deze zienswijze. Dit zal naar verwachting medio 2003 plaatsvinden.