Actie in Stompwijks openbare ruimte

De ´schouw´ van vertegenwoordigers van de gemeente en de Dorpsraad die eind maart in Stompwijk is geweest, heeft een aardige lijst actiepunten opgeleverd. De meeste punten betroffen (eenvoudige) acties die inmiddels zijn uitgevoerd; de ingewikkelder punten zijn in behandeling, worden meegenomen in lopende procedures of moeten nog worden opgepakt. Een overzicht van de acties.

Borden
De knelpunten op het gebied van straatnamen en (verkeers)borden zijn inmiddels verholpen. Afdeling Wijkbeheer heeft een aantal borden geplaatst of aangepast. Nu is in ieder geval duidelijk waar de Dr. Van Noortstraat en de Stompwijkseweg beginnen en eindigen, is de situatie bij de Jan Koenenweg en het Oosteinde overzichtelijker en kan het niemand meer ontgaan dat het buiten de parkeerplaatsen van het sportcomplex verboden is te parkeren. En het speelterrein aan de Dotterbloem wordt nu ook met een officieel bord aangeduid.

Bestrating
Wijkbeheer heeft de bestrating op diverse plaatsen hersteld. Zo is de verzakking bij de brug naar het Dorpshuis verholpen, is in de Meerlaan de overgang van asfalt naar klinkerbestrating aangepast, en staat de betonnen paal die op het Klaverblad was omgereden weer recht. De zigzaghekjes bij de doorgang van de Pinksterbloem staan weer vast. De ´appelboom´ prijkt weer op de speelplaats en de verlichting bij de oversteekplaats in de Meerlaan is hersteld. Het probleem van het zwerfvuil bij de oprit naar de Jan Koenenweg heeft de aandacht van de gemeente; de wijkploeg zal de omgeving wat vaker opruimen. Ook over het groenonderhoud bij de Dotterbloem zijn interne afspraken gemaakt.

Verkeer
Tijdens de schouw vormde vooral het verkeer een bron van aandacht. Verbetering van de aangegeven verkeerssituaties is echter niet altijd op korte termijn te realiseren; meestal is het een kwestie van een wat langere adem. De meeste klachten en probleemgevallen komen uitgebreid aan de orde bij het Verkeers en Vervoerplan (VVP) dat binnenkort onderwerp van inspraak is. De inwoners worden daar nog uitgebreid over geïnformeerd. In het kader van het VVP krijgen in ieder geval de aandacht de problemen met zwaar verkeer op de Dr. Van Noortstraat, de onoverzichtelijke situatie bij de uitgang van de school, de inrichting van de Meerlaan en de onoverzichtelijke aansluiting met de Dr. Van Noortstraat, en de veiligheid voor fietsers bij het bedrijventerrein aan het Klaverblad.

Fietstunnel
De provincie gaat de tunnel opknappen. De defecte lampen in de tunnel zijn inmiddels vervangen. Op de donkere plaatsen bij het fietspad naar de tunnel worden twee extra lichtmasten geplaatst. De gemeente heeft de provincie gevraagd om ook het asfalt van het fietspad op te knappen; de provincie heeft beloofd dit eind oktober uit te voeren. De gemeente gaat de kwaliteit van de sloot langs de Van Merodestraat onderzoeken. De nadere aanpak van het probleem zal met de aanwonenden worden besproken. Over een mogelijke uitbreiding van de speelplaats aan de Van Santhorststraat is overleg geweest. Of het verzoek kan worden gehonoreerd, hangt af van de beperkte financiële middelen. In een later stadium worden alle verzoeken beoordeeld en tegen elkaar afgewogen.

Hangplek
Donderdag 3 juli vindt in het Dorpshuis een informatieavond plaats over een hangplek voor jongeren nabij het sportpark. In overleg met de jongeren en leden van de Dorpsraad is gekozen voor een container. Omwonenden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze inloopbijeenkomst (van 19.30 tot 21.00 uur). Overige belangstellenden zijn van harte welkom. Het plaatsen van een toegangshek bij de hondenuitlaatstrook langs de sloot achter Waterviolier blijkt niet mogelijk; de maaimachines kunnen er dan namelijk niet meer bij. Voor het hondenpoepprobleem op de groenstrook bij Akkermunt is niet direct een oplossing; een steiger voor de jeugdige vissers lijkt niet zinvol, omdat vissers in de praktijk de steigers meestal niet gebruiken omdat de vangst daar minder schijnt te zijn. Het hondenbeleid in het algemeen krijgt overigens nog voldoende aandacht, omdat het beleid van beide voormalige gemeenten nog gelijkgetrokken moet worden, ´geharmoniseerd´ zoals dat officieel heet.

Meldpunt
Zoals u ziet is er al veel gebeurd en staat nog het nodige op stapel. Niet alleen blijven zaken in beweging bij de gemeente, ook de situatie in Stompwijk blijft veranderen. Mochten er zich zaken voordoen die u wilt aankaarten, dan hoeft u niet te wachten tot een volgende schouw. Juist voor de kleine dingen in de openbare ruimte die eenvoudig zijn te verhelpen, zoals de losliggende stoeptegel, overhangend groen, een beschadigd speeltoestel of een kapotte straatlantaarn, kan de gemeente vaak snel een oplossing bieden. U kunt met al uw meldingen, vragen en opmerkingen over het onderhoud van de openbare ruimte terecht bij het gemeentelijk Meldpunt Openbare Ruimte (voorheen de Servicetelefoon). Het Meldpunt is te bereiken via (070) 300 9000, keuzetoets 1. Maar u kunt ook een email sturen naar meldpuntopenbareruimte@leidschendamvoorburgnl. Grotere zaken kunt u uiteraard altijd aankaarten bij (leden van) de Dorpsraad.