College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam Voorburg 16 juni 2003
Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben vandaag onder andere de volgende besluiten genomen:

Begrotingswijziging voor langdurige werklozen
Sinds 1 januari 2002 is de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) ingevoerd. Deze wet verplicht gemeenten om langdurig werklozen die een bijstandsuitkering genieten, alsmede de nietuitkeringsgerechtigden (nuggers) en personen die een Anwuitkering ontvangen, opnieuw aan het werk te helpen. Hiervoor heeft de gemeente Leidschendam Voorburg een apart budget gereserveerd waarvan de zogenaamde reïntegratietrajecten worden ingekocht. Voor 2003 is het budget niet toereikend om de uitgaven volledig te dekken. Dit komt onder andere doordat verplichtingen aangegaan in 2002 op het budget van 2003 drukken. Daarom heeft het college afgelopen maandag besloten om door middel van een begrotingswijziging een bedrag vrij te maken uit de “bestemmingsreserve Werkgelegenheid”. Dit bedrag zal gebruikt worden om de noodzakelijk reïntegratieactiviteiten voor de rest van 2003 te bekostigen. Voor meer informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Martin Warmerdam, telefoon (070) 300 9019, email m.warmerdam@leidschendamvoorburg.nl.

Aanvullende notitie gemeentelijk onderwijsachterstandenplan
Begin juni heeft de commissie voor Maatschappelijke activiteiten het concept gemeentelijk onderwijsachterstandenplan ´van achterstand naar kans´ 20022006 (GOAplan) behandeld. De commissieleden wilden echter met name meer weten over de concretisering van de doelstellingen die in de nota zijn opgenomen en verzochten om een aanvullende notitie.
Het college heeft de aanvullende notitie vastgesteld en het plan zal in de gemeenteraad van 25 juni 2003 opnieuw behandeld worden. Het vaststellen van een GOAplan is voor de gemeente een verplichting in verband met de rijksbijdrage die men hiervoor ontvangt. Overigens zal de beslissing die tijdens behandeling van de Voorjaarnota (op 24 juni) wordt genomen over de toekomst van de logopedie en speciale leerlingbegeleiding (remedial teaching) gevolgen hebben voor het uit te voeren beleid en de activiteiten in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. De uit het GOAplan voortvloeiende jaarplannen zullen hierop worden aangepast. Voor meer informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Vanessa Knegtmans, telefoon (070) 300 9311, email vn.knegtmans@leidschendamvoorburg.nl

Onderwijsvoorzieningen revitalisering historisch centrum Leidschendam.
Het college heeft een concept raadsvoorstel vastgesteld voor het onderdeel onderwijsvoorzieningen in het kader van de plannen voor de revitalisering van het historisch centrum van Leidschendam. Het gaat hierbij onder andere om nieuwbouw van basisschool de Zonnewijzer, die volgens de plannen gesloopt wordt. Om invulling te geven aan het bredeschoolbeleid zal in het nieuwe lesgebouw ruimte moeten komen voor activiteiten als naschoolse opvang en dergelijke. Het gymnastieklokaal aan de Zaagmolenstraat wordt ook gesloopt. Dit gymnastieklokaal wordt nu onder andere gebruikt voor de gymnastieklessen van de Zonnewijzer en in beperkte mate door verenigingen. Omdat de gemeente verwacht dat de vraag naar ruimte door verenigingen zal toenemen, wordt voorgesteld tevens een nieuw gymnastiekgebouw te bouwen. De kosten blijven binnen de gestelde financiële kaders voor nieuwbouw.
Voor meer informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Vanessa Knegtmans, telefoon (070) 300 9311, email vn.knegtmans@leidschendamvoorburg.nl