ACHTERGRONDINFO BIJ DE DORPSRAAD

Twee weken geleden heeft u in nummer 1753 heeft u kunnen lezen dat de gemeente met aanvullende voorstellen is gekomen inzake een impuls voor de buitensport. Onderstaand treft u achtergrondinfo vanuit het raadsvoorstel, zoals dit bij de bibliotheek ter inzage ligt en aanstaande maandag in behandeling wordt genomen door de Dorpsraad.

Sportpark De Meerhorst
Knelpunten
De trainingscapaciteit van sportpark De Meerhorst is beperkt. Stompwijk 92 beschikt over een trainingsaccommodatie ter grootte van driekwart veld. Door de intensiviteit waarmee het trainingsveld bespeeld wordt, raakt het snel kaal gespeeld en ontstaan met name in natte perioden problemen ten aanzien van de bespeelbaarheid. Uitwijken naar de andere velden is niet mogelijk omdat hierop dan teveel speelschade ontstaat, met alle gevolgen van dien voor de benodigde wedstrijdcapaciteit van twee velden.

Wensen
Stompwijk 92 wenst dat de huidige problemen direct worden opgelost door de aanleg van een kunstgrasveld. De mogelijkheid afwachten van een rood voor groenconstructie vindt Stompwijk 92 eigenlijk geen optie. Om de knelpunten zo snel als mogelijk op te lossen is Stompwijk 92 bereid te praten over een vorm van voorfinanciering.

Toelichting
Momenteel wordt onderzocht wordt of de investering voor een rubberingestrooid kunstgras voetbalveld op sportpark De Meerhorst gefinancierd kan worden door de bouw van huizen op een gedeelte van het sportpark. Huizenbouw op sportpark De Meerhorst is mogelijk wanneer veld 2 een slag gedraaid wordt. Het tweede wedstrijdveld wordt dan deels en het handbalveld volledig bebouwd met woningen. De andere helft van veld 2 én het trainingsveld geven vervolgens tezamen de mogelijkheid één nieuw kunstgrasveld aan te leggen, waarop Stompwijk 92 zowel kan trainen als wedstrijden spelen. Een alternatieve locatie voor het handbalveld kan gevonden worden aan de kopzijde van het hoofdveld. Momenteel liggen hier wat bossages. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze variant te realiseren is.

Kosten
Aan deze oplossingsrichting zijn “geen” kosten verbonden. De aanleg zal bekostigd worden vanuit de grondexploitatie van de woningen en kan gestalte krijgen zodra de plannen voor woningbouw definitief zijn.