LANDSTAD IN DE RANDSTAD

RUIMTE VOOR RUIMTE
Dinsdag 9 november 2004 heb ik de commissievergadering Commissie Openbaar Gebied gedeeltelijk bijgewoond.
Agendapunt 4: reconstructie glastuinbouwgebied (kosten 16 miljoen EURO)
Agendapunt 5: kostendrager voor de verplaatsing en beëindiging van verspreid liggende tuinbouwbedrijven rond Stompwijk / ontwerpverkenning locatie Westeinde.
Deze vergadering heeft voor mij zeer verhelderend gewerkt. De gemeente heeft het plan opgevat deze regeling te kunnen benutten om de verspreid liggende glas tuinbouw te amoveren. Dit is de wens van de Provincie Zuid Holland: kassen weg, groen terug!!! Kosten 12 miljoen EURO. Dat dit bedrag niet in de kas zit is duidelijk. Waarom is men dan zo bereidwillig dit voor de Provincie te willen doen??? Zou dat dan toch een van de randvoorwaarden zijn voor de herstructurering van de glastuinbouw in de Meeslouwerpolder? Daar kun je vergif op innemen.
De raadsleden hadden de grootste moeite de agendapunten gescheiden te behandelen. Men moest dit los van elkaar zien.
Reconstructie glasconcentratie
huizen aan de rand als kostenbijdrage aan de reconstructie.
ontsluiting op de Provinciale weg, dus door het dorp. De Veilingweg wordt doorgetrokken, zodat de Huyssitterweg en de Tuinbouwweg met elkaar worden verbonden.
Om agendapunt 5 te bekostigen wil men huizen bouwen in de Kleine Westeinder. Hiervoor moeten de contouren van het Streekplan Zuid Holland West aangepast worden. Voor wat hoort wat, ruimte voor ruimte. 300 tot 350 huizen bouwen op de locatie Westeinde met gebruik van het voorkeursrecht. Men wil immers dat de te verwachten kosten bekend zijn. Hiermee zit de voordeur dicht. Echter om de koehandel te bekrachtigen zal de gemeente zich moeten verplichten aan de provincie verspreid liggende tuinbouwbedrijven binnen tien jaar te amoveren, alleen de glasopstallen. De achterdeur staat hierdoor wagenwijd open, vraag wat je wilt, de gemeente betaalt!!!! Het eerste verspreid liggende bedrijf is onlangs al van eigenaar veranderd. (voorkennis, speculatie???)

Alle partijen stemmen in met punt 4. CDA, VVD, PVDA stemmen in met punt 5, de kleinere partijen stellen zich terughoudend op. De grondexploitatie richting de provincie moet rond zijn, anders wordt er niet ingediend. Vragen zijn er over ophoging en hoe het zit met de bodemgesteldheid, men wil geen tweede Rietvink. Ik voorspel dat ze op erger kunnen rekenen. Wellen, opschuiven van ondergrond bij forse belasting (ophoging) en de problemen, die men ondervond bij de aanleg van de aardgastransportleiding beloven niet veel goeds. De te verwachten inklinking van de bodem zal groot zijn, de toekomstige bewoners kunnen blijven ophogen.
Komt bij dat de tijd dat land groen was voorbij is, op het land groeit gras voor het vee. In de landbouw worden Europese subsidies verstrekt zoals melkpremie, slachtpremie, ooienpremie, zoogkoeienpremie en aanvraag oppervlakten. Deze premies zijn gekoppeld aan een relatienummer en staan geregistreerd bij LASER en het COS en niet openbaar voor derden. In het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid van de EU worden al deze premies omgezet in toeslagrechten per ha. Bij vervreemding van hectares is het voor de gemeente niet in te schatten hoeveel dit de gemeente zal gaan kosten. Toeslagrechten worden eveneens geregistreerd bij LASER. Als de boer zijn toeslagrechten niet meer aan hectares kan koppelen leidt dit tot het terugvallen van de toeslagrechten aan de Nationale enveloppe. Bij verwerving moet de gemeente sterk rekening houden met een aanzienlijke afkoopsom voor deze rechten. De financiële duidelijkheid, waar politieke partijen aan hechten alvorens zei instemmen met het indienen bij de provincie, kan zwaar gaan wegen. De ombuiging van premies naar toeslagrechten wordt afgerond in 2007. Indien de gemeente haar plannen wil voortzetten moet men rekening houden met vertraging bij onvrijwillige vervreemding en afwikkeling van de vergoeding van de toeslag rechten.

Het lijkt mij verstandig de sanering af te blazen en het verdwijnen van verspreid liggend glas over te laten aan de autonome ontwikkeling. Er zijn immers in de loop der jaren al heel wat verspreid liggende tuinbouwbedrijven verdwenen. De locaties waar in het verleden kassen hebben gestaan zijn niet meer op een hand te tellen. Het opzadelen van de Stompwijkse gemeenschap met een verkeerstoe name en een uitbreiding met ongeveer de helft van het huidige aantal woningen zal door de Stompwijker niet in dank worden afgenomen. Wie in de Westeinder met deze toekomstplannen komt te wonen heet ik bij voorbaat van harte welkom. Ik hoop dat mijn toekomstige buren beseffen dat ze een extra prijs betalen ter hoogte van €……..???? (rekent u dat zelf maar uit). Maar dat dit een bedrag is, waarvoor je met gemak een nieuwe middenklasser auto kan aanschaffen en een goede vakantie kunt bekostigen, is mij wel duidelijk. Er is maar één categorie, die dit zal kunnen betalen: de toekomstige grijze golf. Het bouwplan is nog strikt geheim. De PVDA heeft echter tijdens het werkbezoek aan twee glastuinbouw bedrijven gelekt. In “Het Krantje” stond namelijk te lezen dat het vrijstaande huizen worden. Asociaal tegenover senioren en starters. De Dorpsraad is schan delijk buiten de planvorming gehouden. De inkt van het bestemmingsplan is nau welijks droog of men wil het al weer wijzigen. Ik troost mij met de gedachte dat Leidschendam Voorburg niet erg bedreven is in het uitbrengen en goedgekeurd krijgen van bestemmingsplannen. De mening van de Stompwijkse gemeenschap (Dorpsraad) weegt in deze niet!!!! Ik ondersteun de oproep van Leo van Wijnhoven en raad u aan dit bezwaarschrift in te vullen en op te sturen of af te geven.
Kom op voor uw mening, ook al wordt hij niet gevraagd!!!!

P.s. het inpikken van het foerageergebied van de kerkuilen is misschien voor u een bijkomstigheid. Ik betreur het en hoop dat ze bij ons kunnen blijven broeden en in staat zullen zijn hun jongen te voeden. Ik weet nu in ieder geval wel op welke partij ik in de toekomst bij gemeenteraadsverkiezingen zal gaan stemmen, nog met uitzicht op de achterkant ons oude dorp en de Zustersdijk.
Sjaak van Santen van de Westeinderweg.