OZB tarieven worden verlaagd

De waarde van de woningen in de gemeente Leidschendam Voorburg is de afgelopen vier jaar (1999 – 2003) gemiddeld met ongeveer 53,5 % gestegen. Het college van de gemeente Leidschendam Voorburg heeft daarom besloten de tarie ven OZB te verlagen.Wel zal de gemeente een inflatiecorrectie van 1,75 % doorvoeren. En moeten inwoners rekening houden met de afschaffing van de Zalmsnip. Omdat het gaat om een gemiddelde waardestijging, zijn er uitschieters naar boven en beneden.
Onroerende zaakbelastingen
Iedere eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak ontvangt jaarlijks een aanslag onroerende zaakbelastingen (OZB). Hoe hoog deze aanslag is hangt af van de waarde van bijvoorbeeld een woning. Een keer in de vier jaar wordt deze waarde, ook wel WOZ waarde genoemd, op een bepaald moment (waardepeildatum) vastgesteld. Deze waardepeildatum voor de periode vanaf 2005 is 1 januari 2003. Daarvoor was het 1 januari 1999. Op dit moment is van de niet woningen in de gemeente Leidschendam Voorburg 98% van een nieuwe waarde voorzien. Alleen enkele bijzondere objecten zullen nog worden gewaardeerd. Van de woningen is 89% gewaardeerd. Op 1 januari 2005 is de herwaardering afgerond.
Waardestijgingen
In de afgelopen jaren zijn in Nederland de huizenprijzen gestegen. Dit heeft ook zijn invloed op de WOZ waarde van woningen. De herwaardering van woningen in Leidschendam Voorburg is momenteel nog wel in volle gang, maar uit de taxa tiegegevens kan nu al geconcludeerd worden dat de waarde van de woningen gemiddeld met 53,5% zullen stijgen. Het college heeft daarom de gemeenteraad voorgesteld om de tarieven voor 2005 naar beneden aan te passen. De tariefs erlaging compenseert namelijk de waardestijging. Dat betekent dat inwoners met een woning die minder dan 53,5% in waarde stijgt niet meer belasting gaan betalen. Maar mensen met een woning die meer dan het gemiddelde in waarde is gestegen, gaan het merken. Wel voert de gemeente een inflatiecorrectie percentage van 1,75% door.
Nieuwe tarieven
De volgende tarieven onroerende zaakbelastingen 2005 zijn door het college van de gemeente Leidschendam Voorburg voorgesteld:

Woningen eigenaar € 2,03
Woningen gebruiker € 1,64
Totaal woningen € 3,67
Niet woningen eigenaar € 2,88
Niet woningen gebruiker € 2,32
Totaal niet woningen € 5,20

In de maand december zal de commissie Algemene Zaken dit voorstel behandelen en zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Woonlasten
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel de tarieven van de OZB 2005 te verlagen, zal de stijging van de woonlasten in deze gemeente beperkt blijven. Mede ook omdat al in een eerder stadium is besloten de afvalstoffenheffing ook alleen met het inflatiepercentage te laten stijgen en de rioolrechten helemaal niet te verhogen. Wel moeten de inwoners rekening houden met de door het rijk genomen beslissing de Zalmsnip af te schaffen. Eind februari ontvangt men een beschikking met de waarde van het onroerende goed en de aanslag OZB.