Betoog van Nico Hooijmans

(Gemeentebelangen) over de woningbouw locatie Westeinde. Gemeenteraadsvergadering 30 november 2004

‘Voorzitter,

Onze fractie is blij, dat de communicatie richting Dorpsraad en bewoners van de kern Stompwijk, op gang is gekomen en dat zij betrokken blijven bij de ontwikkelingen omtrent het project Westeinde en dat er door het College, en daar gaan wij van uit, serieus met de adviezen van de Dorpsraad rekening wordt gehouden.

Daarop aansluitend vraagt de fractie van Gemeentebelangen zich af, of het op 11 mei 2004 door de fractie aan Uw College aangeboden “Rapport Zorg Voorzieningen Stompwijk”, wat in samenspraak met de inwoners van Stompwijk tot stand is gekomen, of de wensen en suggesties in dit rapport verwoord, zijn meegenomen in de planvorming ?
Wij kunnen het niet terugvinden in de voorstellen die nu voor ons liggen.

Kan de wethouder ons uitleggen hoe hier mee omgegaan is?
En kan de wethouder ook toezeggen dat als het plan straks verder uitgewerkt is, er heldere communicatie blijft bestaan richting Dorpsraad en bewoners van Stompwijk.

Het plan als zodanig ziet er goed uit, als je een overzicht vanuit de lucht op het geheel krijgt. Het geheel sluit goed aan op het huidige centrum van Stompwijk.

Er is echter voor ons nog wel een zorg: dit betreft de bodemgesteldheid op locatie waar gebouwd zal gaan worden. Uit gesprekken met huidige bewoners van de polder Westeinde, blijkt ons dat de bodemgesteldheid daar nog meer problemen zal gaan opleveren, dan in de wijk Rietvink. Daar blijkt inmiddels dat verzakkingen als een enorm probleem ervaren worden .
Kan de wethouder de garantie geven dat hier goed naar gekeken gaat worden?

Dan, voorzitter, nog iets over de ontsluiting van het gebied waar wij het over hebben. Het kan toch niet zo zijn, dat al het verkeer (bouw en vrachtverkeer wat te verwachten is) door de oude kern van Stompwijk zal moeten gaan. Inwoners zien dit als een groot probleem. Is het College bereid te onderzoeken hoe dit probleem opgelost kan worden en het centrum niet belast wordt met dit bouwverkeer gedurende een aantal jaren?

(Wij dienen hiervoor een amendement in om als punt 3 toe te voegen aan het Raadsbesluit om dit te onderzoeken.)
Kan de wethouder reeds nu ons een inzicht geven hoe de samenstelling van de te bouwen woningen er gaat uitzien? Wij denken aan starters, seniorenwoning, eengezinswoningen en sociale woningbouw. De “hamvraag” bij dit onderwerp is: kunnen voormalige Stompwijkers die door omstandigheden uit de kern vertrokken zijn, met voorkeur terugkeren?
Kan de huidige school in de toekomst de leerling aantallen, welke ongetwijfeld gaan toenemen, wel goed en adequaat opvangen door deze enorme schaalvergroting?

Ons is gebleken dat er in Stompwijk grote moeite is om in een zo kort tijdsbestek zo’n groot aantal woningen te bouwen. De Dorpsraad zou graag zien dat, als er dan toch gebouwd moet worden, dit in een ruimere periode zal gebeuren.
Daarbij nog: is het College bereid te onderzoeken of er op andere straks gesaneerde locaties, meer woningen gebouwd kunnen worden en die dan eventueel in mindering gebracht kunnen worden op het aantal te bouwen woningen in locatie Westeinde. Ook hier een amendement van onze fractie.

Voorzitter, wij hebben nog een vraag aan de wethouder over een bedrag van € 5 miljoen, voortkomende uit de ingediende motie in de Provinciale Staten bestemd voor de projecten: de Duivenvoordecorridoor, de Driemanspolder en het saneren van het “snipperglas” in Stompwijk.
Wat is er waar van de geruchten hierover en hoe zijn of worden die gelden besteed. Graag helderheid hierover van de wethouder.

Voorzitter dit is het voor de 1ste termijn.’