C.D.A.

Toekomstige leefbaarheid voor Stompwijk zeker stellen

De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag gestemd over voor Stompwijk belangrijk plannen. De 12 verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in het landelijk gebied worden weggehaald door nieuwe woningen te bouwen in de Westeinderpolder. In de Meeslouwerpolder komen moderne “groen label” kassen. Er waren voorstanders en tegenstanders. Die laatsten hebben we luid gehoord. Maar de voorstanders hebben ook goede argumenten. Die blijven helaas onderbelicht. Bij CDA,VVD en PvdA zitten die voorstanders.

Winnaar van de avond
Dat is naar mijn mening Stompwijk zelf. Ik durf te stellen dat het weghalen van verspreid liggende kassen een winst is voor het milieu en het open polderlandschap. Waar nu glas staat moet gras komen en kunnen we straks weer tot aan de horizon kijken. Gefaseerd worden huizen gebouwd. Voorzieningen kunnen daardoor is stand blijven en de werkgelegenheid kan groeien. Daar hebben de Stompwijkers al jaren om gevraagd. Behoud van de basis voor het dorp.

Ontsluiting
Dinsdag heeft de raad niet meer dan een principebesluit genomen, waarvoor nog de goedkeuring van de provincie moet worden gekregen. De hoofdlijnen van het plan zijn aangenomen. Nu volgt de uitwerking en kan er nog volop worden reke ning gehouden met wensen en verlangens van de inwoners van Stompwijk. En dat zal ook gebeuren. Het CDA heeft van het College tijdens de raadsvergadering een aantal verbeteringen van de plannen geëist. Zo is de goede ontsluiting van het nieuwe glastuinbouwcentrum en de nieuwe woonwijk voor het CDA een belang rijk punt. De aanleg van een verbindingsweg tussen de Tuinbouwweg en de Vei lingweg vinden wij een goede zaak, ook voor de veiligheid binnen het gebied. Grote zorgen hebben wij laten blijken over de ontsluiting van het glastuinbouw centrum, de nieuwbouwwijk en het zware (bouw)verkeer. Wij zijn van mening dat er voorafgaande aan de start van de realisatie van de reconstructie een visie op tafel moet liggen over de infrastructuur op middellange en langere termijn. Van groot belang is dat de huidige kern van Stompwijk vrij gemaakt wordt van zwaar verkeer. Het CDA heeft van zijn achterban in Stompwijk terdege begrepen dat er nogal wat weerstand tegen de bouw van de woningen bestaat. Wij hebben daar begrip voor.

Sociale voorzieningen
Het CDA heeft van het College ook geëist op zo kort mogelijke termijn met een visie op de toekomst van de woonkern Stompwijk te komen. Daarin moet ingegaan worden op de sociale infrastructuur,dus op het niveau van sportvoorzieningen, scholen, winkels, culturele voorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, openbaar vervoer en bibliotheek. Door de nieuwbouw komt en blijft er draagvlak voor die voorzieningen. Bouwen we niet, dan zal Stompwijk langzaamaan wegkwijnen. Verder moet er volgens het CDA maximaal gezocht worden naar bouwlocaties op de gesaneerde gronden, zoals het Laantje van Kampen. Hierdoor zal het aantal te bouwen woningen in de Westeinderpolder verminderd kunnen worden. Daarnaast wil het CDA fractie een goede mix van woningen in verschillende prijsklassen en voor verschillende doelgroepen, zoals starters en senioren. Ook heeft de wethouder toegezegd zich in te zetten voor het realiseren van 30% sociale woningbouw. Tenslotte wil het CDA dat de nieuwe wijk een aantrekkelijk leefmilieu krijgt en harmonieus aansluit op de bestaande bebouwing van Stompwijk.

Niet weglopen
Het CDA loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheden. Wij doen waar Stompwijkers al jaren om vragen: om zoveel mogelijk gefaseerde woningbouw, om behoud van voorzieningen, om verbetering van de infrastructuur en meer werkgelegenheid. Ook de Dorpsraad heeft daar al jaren om gevraagd.
Peter van Ostaijen, CDA fractievoorzitter, 070 327 3777