Collegenieuwsflits

Collegenieuwsflits Leidschendam * Voorburg 14 december 2004

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag 14 december onder andere de volgende besluiten genomen:

Bibliotheekvernieuwing: via de provincie
De openbare bibliotheek is de meest gebruikte publieksvoorziening in Nederland, maar om deze positie te behou den in onze snel veranderende wereld moeten bibliotheken meer activiteiten ontplooien (naast de traditionele taken van uitlenen, raadplegen en inlichtingen verstrekken). De bibliotheken willen meer gaan doen op het gebied van cultuur, educatie, informatie en sociaal maatschappelijke thema’s. Samen met een andere werkwijze is het de be doeling dat er binnen een paar jaar een betere, sterkere en bredere bibliotheek ontstaat. Het Rijk, provincies, gemeenten en bibliotheken gaan deze vernieuwing samen inzetten.

Leidschendam Voorburg stelt discussienota gekozen burgemeester vast
Het kabinet heeft de wetsvoorstellen voor de invoering van de gekozen burgemeester onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. Het streven hierbij is om de invoering van de gekozen burgemeester te laten plaatsvinden in 2006. Wanneer het wetsvoorstel het staatsbreed haalt, zal er binnen de gemeente Leidschendam Voorburg een eerste discussie gestart worden over hoe om te gaan met de mogelijke gevolgen van de gekozen burgemeester. Deze discussie wordt gevoerd aan de hand van de nota “Gekozen burgemeester” die het college afgelopen dinsdag heeft vastgesteld. In deze notitie wordt het huidige en eventueel toekomstige systeem besproken, net als de positie van de gekozen burgemeester ten opzichte van de wethouders, de burgers en de gemeenteraad. Verder wordt beknopt weergegeven wat de behandelprocedure en slaagkans is van de wetsvoorstellen. In de discussienota wordt ook voorgesteld een werkgroep op te richten die de komende maanden zal uitwerken wat dit nieuwe systeem nu daadwerkelijk betekent voor de gemeente Leidschendam Voorburg. Uiteraard onder de genoemde premisse dat het wetsvoorstel er daadwerkelijk komt.