College nieuwsflits

Leidschendam Voorburg 11 januari 2005

Buurtbemiddeling met jaar verlengd
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van de proef met buurtbemiddeling. Het project richt zich op conflicten tussen buren die (nog) geen politiezaken zijn. Het doel van buurtbemiddeling is om onafhankelijke, opgeleide vrijwilligers in te zetten als bemiddelaars bij burenruzies: mensen die een conflict hebben met hun buren kunnen zich aanmelden bij buurtbemiddeling. Een hier voor opgeleide vrijwilliger gaat dan proberen om beide partijen rond de tafel te krijgen en een oplossing te zoeken waar iedereen mee kan leven. Door buurt bemiddeling kan de politie meer tijd steken in het echte politiewerk. Sinds het project een jaar geleden startte zijn er minder bemiddelingen geweest dan ver wacht. Het college heeft nog overwogen om het project te beëindigen, maar is van mening dat dit een verspilling is van de tot nu toe opgedane ervaring. Omdat buurtbemiddeling de leefbaarheid en de veiligheid van de wijken vergroot en veel werk uit handen neemt van gemeente, politie en woningcorporaties, heeft het college besloten nog één jaar door te gaan met buurtbemiddeling. Het college wil op korte termijn met de woningcorporaties gaan praten over de verdeling van de kosten van buurtbemiddeling.

Regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 2005
Het college heeft kennisgenomen van de Regionale Huisvestingsverordening stadsgewest Haaglanden 2005. Deze verordening komt in de plaats van twee regionale huisvestings verordeningen (Oud Haaglanden en Westland) en de huisvestingsverordening voor woonwagenstandplaatsen. Het college heeft al eerder zijn zienswijze op het concept van de verordening aan het stadsgewest kenbaar gemaakt. Een groot deel van de door het college ingebrachte inspraak punten is in de nieuwe verordening terug te vinden. Op basis van specifiek lokaal maatwerk zullen bij wijze van experiment woningzoekenden uit Stompwijk en de Prinsenhof die aan bepaalde voorwaarden voldoen, voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning.
Per 1 januari 2005 zullen ook aanleunwoningen via het nieuwe woonruimteverdeelsysteem verlopen. Dit betekent dat woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor een aanleunwoning een voorrangsverklaring moeten aanvragen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor andere aanvragen om een voorrangsverklaring (o.a. leges). De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het college beslist op grond van het advies over het toekennen van de voorrangsverklaring. Voor de woningzoekenden op de huidige wachtlijsten voor een aanleunwoning zal een overgangsmaatregel komen. Waarschijnlijk wordt deze uiterlijk 1 april 2005 vastgesteld door het stadsgewest.