Remiadial teaching

GROENLINKS GB D66 SP

MOTIE
Agendapunt: 12
Onderwerp: Voorstel met betrekking tot de beschikbare geldmiddelen voor speciale leerlingbegeleiding/remedial teaching (SLG/RT) gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en andere gerelateerde beleidsterreinen voor de periode van 1/1/2005 tot 1/1/ 2009
Motie van de leden: K. van der Gaast, T. Malleé, P. van Dolen en H. van Leeuwen
De raad van de gemeente Leidschendam Voorburg in vergadering bijeen op 1 februari 2005
de beraadslaging:
overwegende dat
Ø het onder zoek van de Algemene Rekenkamer uitwijst dat scholen andere en meer middelen moeten inzetten, zoals meer geld voor onder wijsachterstanden of verkleining van klassen, om de doelsteling op het gebied van “Weer samen naar school” te kunnen bereiken.
Ø sinds het genomen besluit in 2003 zich geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die de afschaffing van deze extra middelen billijkt;
Ø 20% van de leerlingen in het basisonderwijs zorgleerlingen zijn en meer begeleiding nodig hebben en er slechts een rijksbreed budget is om 5% van de problemen op te lossen;
Ø basisscholen niet alle noodzakelijk geachte begeleiding voor kinderen kunnen realiseren binnen het huidige budget waardoor het risico op voortijdige uitval en schoolverlaten wordt vergroot, hetgeen sociaal en maatschappelijk gezien onaanvaardbaar is;
Ø de taken binnen het basisonderwijs juist zijn verzwaard door de verbreding van de zorgplicht binnen het regulier onderwijs in combinatie met een toegenomen problematiek bij leerlingen en de druk van andere bezuinigingen.

Spreekt uit
De in 2003 geoormerkte gemeentelijke bijdrage van € 186.000 beschikbaar te stellen tot 2009 voor remedial teaching Nieuwe Stijl. In het kader van de harmonisatie de gelden conform het advies van het Onderwijsadvies(OOGO) te verdelen op basis van zorgprofiel van de scholen.

K. van der Gaast, T. Malleé, P. van Dolen, H. van Leeuwen