GROENLINKS

EXTRA GELD NODIG VOOR ZORGLEERLINGEN IN BASISONDERWIJS
In 2003 bij de Voorjaarsnota is geld beschikbaar gesteld door een motie voor verbetering van de kwaliteit van remedial teaching in het basisonderwijs.
GROENLINKS HEEFT HET INIATIATIEF GENOMEN VOOR EEN MOTIE OM NU IN 2005 DE 186.000 EURO TE BEHOUDEN VOOR REMEDIAL TEACHING NIEUWE STIJL.
Het college heeft grote problemen om dit geld uit te geven aan extra geld voor zorgleerlingen in het basisonderwijs, zij ziet het liever terugvloeien naar de algemene middelen.
Hoewel zich geen ontwikkelingen hebben voorgedaan die de afschaffing van deze middelen billijkt. De Rekenkamer constateert dat de problemen in het basisonderwijs onder andere door de continue bezuinigingen van deze regering, gigantisch zijn en dat steeds meer scholen andere en meer middelen in moeten zetten om de doelstellingen op het gebied van “Weer samen naar school” te bereiken. Onderzoek heeft aangetoond dat 20% van de leerlingen zorgleerlingen zijn en meer begeleiding nodig hebben en er slechts rijksbreed een budget is van 5% om de problemen op te lossen.
De gemeente Leidschendam Voorburg deed een onderzoek in omliggende gemeenten en kwam tot de conclusie dat daar ook geen extra gemeentelijke bijdragen beschikbaar worden gesteld voor het basisonderwijs en dus dat dat in Leidschendam Voorburg ook niet meer nodig is. Jammer dat niet gekeken is naar de buurgemeente Den Haag waar de problemen wel worden erkend. Om segregatie tegen te gaan en om de doelstellingen op het gebied van “Weer samen naar school” te realiseren worden daar jaarlijks extra middelen beschikbaar gesteld. Als men dit niet zou doen zou het alternatief zijn groei van het speciaal onderwijs. Dit blijkt vele malen duurder te zijn, nog afgezien van het leed dat kinderen wordt aangedaan als zij van het regulier onderwijs in hun wijk moeten verhuizen naar speciaal onderwijs.
GroenLinks vindt dit onaanvaardbaar: de lange wachttijden voor remedial teaching vergroot het risico op voortijdige uitval en schoolverlaten.
GroenLinks dient deze motie in, deze motie wordt ook ondersteund door D66, Gemeentebelangen en de SP en wordt bij de raad van dinsdag 1 februari 2005 ingediend. Kort samengevat de in 2003 geoormerkte gemeentelijke bijdrage van 186.00 euro wordt beschikbaar gesteld voor remedialteaching Nieuwe Stijl en de gelden worden verdeeld op basis van het zorgprofiel van de scholen.
GroenLinksfractie: Marian Cornelissens/ Karin van der Gaast