Reactie wijkraden

Bij het lezen van het bericht “Wijkbewoners onderbrengen in dorpsraad”, zakte mijn broek spontaan af ! De “Democraten 66” strooien de lezers zand in de ogen. Hoe is de werkelijkheid: De burgers van Stompwijk kennen sinds jaar en dag de “Dorpsraad”, die bij de gemeenteraadsverkiezingen door de Stompwijkers gekozen wordt. Het College van B & W. stelde de Raad voor deze vorm af te schaffen en een wijkplatform in te stellen zoals in de andere wijken in Leidschendam en Voorburg. De inwoners van Stompwijk verzetten zich hier tegen en wilden de Dorpsraad handhaven. De fractie van de VVD was het eens met het College, maar de fractie van het CDA, ondersteund door de fractie Gemeentebelangen, diende een amendement in op het Collegevoorstel met als strekking: handhaaf de Dorpsraad zoals deze is, zulks naar de wens van de burgers aldaar. Wat schertst onze verbazing als toehoorders op de tribune? De VVD diende een “amendement op het amendement in, met als strekking aan het amendement van CDA en GB toe te voegen, de wijkverenigingen (platforms) in de andere wijken in Leidschendam .Voorburg “indien zij dit wensen” eveneens een Dorpsraad te laten kiezen naar voorbeeld van die in Stompwijk. De VVD fractie dacht kennelijk hiermee te voorkomen dat de Dorpsraad in Stompwijk in stand zou blijven. Vreemd: ergens tegen zijn en als je bemerkt dat er niet voldoende steun is, het plotseling eens te zijn, waartegen je het eigelijk oneens bent! Wethouder Agnes Jelsma (PvdA) verzette zich hevig tegen dit plan van de VVD fractie, temeer omdat de fractie van de PvdA voor het VVD plan uitsprak. De Burgemeester schorste de vergadering om het College de gelegenheid te geven zich hierover te beraden. Echter na stemming over het VVD idee, bleek dit geen meerderheid te halen en werd dus verworpen. Hierna werd gestemd over het CDA GB amendement dat wel een meerderheid haalde. Dus bleef de Dorpsraad Stompwijk bestaan zoals de burgers in Stompwijk dat ook wilden. Later bleek dat, indien het plan van de VVD zou doorgaan, de Wethouder zou opstappen. Kortom: nu komen de Democraten 66 via de achterdeur weer deze stal binnen om zich in deze mesthoop te nestelen, om zo kennelijk garen te kunnen spinnen, als ware het een idee van D66 . Hoe democratisch is D 66 eigenlijk?
Jean M. Thierry (een toehoorder).