Palmpaasstokken!!

De eerste communicanten en vele andere kinderen hebben weer mooie Palmpaas stokken gemaakt. We hadden er denk ik wel 35 stuks. Dus weer een heleboel bejaarden en zieken blij gemaakt. De viering was goed en we hadden er zowaar een pratende ezel bij. Wie in de gelegenheid is om de gebruikte stokken terug te brengen kan ze inleveren bij M. Janson, Meerlaan 9 of bij de Pastorie.
Tot de volgende keer Werkgroep gezinsviering
P.S.Komende woensdag is de kruisweg voor groep 4, we werken in twee groepen de eerste van 9 tot 10 uur en de tweede van 10 tot 11 uur. Willen de ouders die meelopen dan om 9 uur paraat zijn? Werkgroep EHC

Pasen Verrijzen , opstaan tot nieuw leven.
Wij vieren Pasen en herdenken een gebeuren van 2000 jaar geleden en wel dat men de dood ervoer van Jezus, afscheid van hem genomen had en Hem ten graven had gedragen. Maar wat onmogelijk was in het denken van mensen, gebeurde en wel de dode werd weer levend ervaren. Bij God is heel veel mogelijk, maar ook bij mensen, als ze zich ervoor inzetten.Ik las eens dit verhaal. Het ging niet goed in een parochiegemeenschap, de mensen waren niet onaardig, integendeel, het was een gezellige dorpsgemeen schap. Maar de pastoor stond voor een zowat lege kerk op zondag. De zondag daarop waren er weer een paar meer afwezig. Toen hij op bezoek ging bij de mensen, en daarover sprak waren de antwoorden veelal; “de kerk is uit de tijd”, “de kerk is op sterven na dood”. Op een avond stond in de dorpskrant het volgende bericht; “Met leedwezen deelt de pastoor en de parochiegemeenschap U mede dat de Kerk dood is, ieder die onze kerk de laatste eer wil bewijzen wordt komende zondag om 11 uur verwacht.”
Die volgende zondag was de kerk afgeladen vol en voor het altaar stond de doods kist met de doek over het grootste deel ervan. Na een kort gebed zei de pastoor; ”Jullie hebben mij verteld dat de kerk uit de tijd is,de kerk is dood en ik heb niemand gehoord die zegt; Pasen is opstanding, wederopstanding, verrijzen. Ik nodig ieder uit om 1 voor 1 langs de kist te lopen en afscheid te nemen en dan door de zijdeur de kerk te verlaten, maar mocht U geloven in Pasen, in weder opstanding, kom dan door de achteringang de kerk weer binnen”
De voorste rij kreeg het teken als eerste op te staan en afscheid te nemen door in de kist te kijken en gedag te zeggen.Bank voor bank ging men naar voren in doodse stilte. De pastoor ging op de achterste bank zitten en wachtte tot hij aan de beurt was. Iedereen keek in stilte in de kist, bleef daar even staan en verliet door de zijdeur de kerk.Als laatste kwam de pastoor en hij zag wat iedereen had gezien; hij zag in de kist een grote spiegel en daarin zag hij wat iedereen ook had gezien en wel……. zichzelf. De volgende zondag was de kerk overvol… het was Pasen… feest van de hergeboorte, van de opstanding, van verrijzenis, van opnieuw tot leven komen.Vanaf die paasdag was de kerk vol leven.
Jezus werd weer gehoord en bezongen en gevierd, Hij is weer verrezen, zijn
volgelingen hebben Hem tot leven geroepen en Hij stond op tot beleven.
ZALIG PASEN. tot ziens B.v.d.Plas pastoor