Visie van de Dorpsraad

Er komen steeds meer signalen dat de Provincie daadwerkelijk voornemens is om af te zien van de ons inziens te grootschalige bouwplannen in Stompwijk. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar dat zal naar verwachting niet zo lang meer op zich laten wachten. Hieraan voorafgaand zal eerst nog op 29 maart een overleg tussen enkele gedeputeerden en de gemeente Leidschendam Voorburg plaatsvinden.

Als Dorpsraad Stompwijk hebben wij ons in november 2004 nadrukkelijk uitgesproken tegen het voorgestelde aantal woningen en het tempo waarin deze gerealiseerd moesten worden. Ook het ontbreken van voldoende perspectief op een adequate ontsluiting, in combinatie met de ontsluiting van het tuinbouwcentrum, was voor ons een belangrijk kritiekpunt. In de betreffende brief aan de gemeenteraad (gepubliceerd in de Dorpsketting van 30 november 2004) hebben wij ook nadrukkelijk aangegeven dat wij, overeenkomstig de lijn in onze Toekomstvisie, niet tegen bouwen in Stompwijk zijn. De Dorpsraad is voorstander van een geleidelijke groei van het aantal woningen in Stompwijk, passend bij de kleinschaligheid van het dorp. Helaas was het gemeentebestuur een andere mening toegedaan en zijn toch de grootschalige plannen voorgelegd aan de provincie.

Recentelijk hebben wij in een brief aan Gedeputeerde Staten (Provincie) onze kritiek op de grootschalige bouwplannen van de gemeente geuit. Ook hierin hebben wij aangegeven dat wij niet tegen het bouwen van woningen in Stomp wijk zijn. Voor het behoud van de vitaliteit van ons dorp (school, culturele en commerciële voorzieningen, sportactiviteiten, etc) en de gewenste differentiatie van het woningaanbod (zoals woningen voor ouderen en jongeren), vinden wij het wèl van belang om de komende jaren enige uitbreiding te realiseren, echter passend bij de kleinschaligheid van ons dorp. Onze doelstelling is om, met behoud van de cultuur en eigenheid van ons dorp, ontwikkelingen te realiseren waarmee wij perspectiefvol de toekomst tegemoet kunnen treden. Hierbij willen wij ook de gewenste sanering van het verspreid liggend glas, de ontwikkeling van het tuinbouwcentrum en de noodzakelijke ontlasting van de toegangswegen naar en door Stompwijk in de planvorming meenemen.

In de betreffende brief aan de Provincie hebben wij verzocht om een gesprek met het provinciebestuur om onze ideeën nader te kunnen toelichten.
Daarnaast gaan wij er uiteraard van uit dat nu ook de gemeente de mening van haar burgers op dit punt serieus gaat nemen en dat wij tijdig betrokken zullen worden bij het zoeken naar passende oplossingen!
Namens de Dorpsraad, Koos van Wissen