Vrienden van Stompwijk

Vrienden van Stompwijk discussiëren mee
Op maandag 21 maart 2005 werd op initiatief van GroenLinks een discussie avond georganiseerd in hotel Mövenpick om de gevolgen van de uitvoering van de nota Ruimte in relatie te brengen met de situatie in Stompwijk en Vlietland.

Alex Ouwehand, lid Provinciale Staten Zuid Holland, Rob Kniesmeijer –lid raadscommissie Openbaar Gebied in Leidschendam Voorburg, Leo Wijnhoven vanuit Vrienden van Stompwijk en Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak van GroenLinks waren de sprekers op die avond. De nota Ruimte zal op 22 maart jl. in de Tweede Kamer worden behandeld en was tevens aanleiding om tijdens deze discussie avond met elkaar te bezien wat het nu inhoudt voor het gebied in het Groene Hart. Wat heeft de nota Ruimte, opgesteld door VROM, voor betekenis voor het bebouwen van het gebied Stompwijk en Vlietland.

Wijnand Duyvendak is van mening dat de nota op een aantal punten bescherming biedt voor Stompwijk en Vlietland, omdat Stompwijk in het Groene Hart ligt en een nationaal landschappelijke waarde heeft. Hij noemt daarbij een tweetal punten:
1) de bebouwing mag niet grootschalig zijn;
2) de kernkwaliteit van het gebied mag niet worden aangetast.

Als we die opsomming van de nota doortrekken naar Stompwijk en de Vlietlanden kunnen we concluderen dat deze zich in het Groene Hart bevinden en in de nota Belvedere is aangegeven dat dit Nationaal Landschap is en daarom bescherming geniet. Daarnaast is bouwen uitsluitend bedoeld voor eigen natuurlijke aanwas, het zogenoemde migratiemodel, dit geldt uitsluitend voor kleine dorpskernen.

Wijnand Duyvendak had zich goed voorbereid op dit gesprek en in de aan hem toegezonden stukken is een aantal dingen opgevallen. Allereerst dat de nota Ruimte voor Ruimte niet van toepassing is voor Stompwijk zoals de gemeente Leidschendam Voorburg deze nu invult. Dit kan geen stand houden. Hier is de regeling niet voor bedoeld. Vervolgens viel hem op dat het argument is gehan teerd dat Stompwijk een verrommeld gebied zou zijn. Dit mag nooit een argu ment zijn om een grote woonwijk te bouwen. Je mag de huidige bevolking niet opzadelen met achterstallig onderhoud en hen het kind van de rekening laten worden.

Alex Ouwehand gaf aan dat in het Streekplan West, dat overigens eerder is vastgesteld dan de Nota Ruimte en wel in 2004, waaronder Stompwijk valt, aangegeven is dat het in standhouden van natuurwaarden als zeer belangrijk wordt gekenmerkt. Als al voor de rood voor groen variant gekozen wordt, dan moet gekeken worden in een breder district dan alleen Stompwijk. Gedacht wordt aan heel het district Haaglanden.

Rob Kniesmeijer is van mening dat het afstaan van grond van Leidschendam Voorburg aan de gemeente Den Haag, een van de redenen is om uit te wijken naar het groene Stompwijk. Daar bouwen is wel een heel makkelijke variant.
Vrienden van Stompwijk tenslotte benadrukte nogmaals dat bouwen en glastuinbouwsanering kunnen, wanneer dit wordt gedaan zoals de Dorpsraad voorstaat (Toekomstvisie Stompwijk, juni 2004). Op dit moment is hier geen sprake van. Vrienden geven uitdrukkelijk aan niets tegen de tuinders te hebben, zij worden net als Stompwijk zelf de dupe van gemeentelijk wanbeleid. Een tuinder reageerde dat zijn bedrijf op deze manier niets waard meer is en ontwik keling tegengehouden wordt wanneer dit project geen doorgang vindt. Vrienden van Stompwijk liet weten dat een medaille altijd twee kanten heeft, één van de tuinder en de andere kant die van de veehouders en Stompwijk zelf, wanneer de plannen toch door zouden gaan. Daarom zijn we tegen de (financiële) koppeling van de woningbouw aan de sanering van het glas. De voorzieningen in Stompwijk werden nog aangehaald. Dit zou een goede kapstok zijn om het hele bouwproject aan op te hangen. Eigenlijk wordt Stompwijk voor het blok gezet en sterker nog zelfs een schuldgevoel aangepraat. Niet bouwen dan ook geen voor zieningen. En dit nu is de wereld op zijn kop. Eerder al is ook door de PvdA geconstateerd dat voorzieningen niet terugkomen bij de bouw van 350 woningen, zelfs niet bij 500 stuks. Daarnaast moet het een los van het ander worden gezien.
Beter is te kijken naar alternatieven als Kultuurhuus en zorgen dat de voorzieningen zoals die er nu zijn in stand worden gehouden. Tevens werd in de zaal aangegeven dat in de nota van de Provincie waarin aangegeven is dat bouw op deze locatie niet de voorkeur heeft, de benaming van het gebied verkeerd weergegeven wordt. Dat klopt niet volgens Statenlid Alex Ouwehand, namelijk op de planologische kaart staat het gebied weergegeven als Groote Westeinder polder en ingekleurd als Nationaal Landschap, wat bebouwing op die locatie al niet mogelijk maakt. Daarnaast is de essentie, afgezien van de benaming zoals in de nota gebruikt wordt, dat alle partijen weten over welk gebied de discussie gevoerd wordt. Vanuit de glastuinbouwsector werd geattendeerd dat de benaming zowel in de gemeente alsook bij de bevolking discussie oproept. Met het tonen van de planologische kaart is deze discussie de wereld uit geholpen. Aan de deelnemers van de discussie werd gevraagd om een afsluitend woordje te doen. Als laatste gaf de afgevaardigde van Vrienden van Stompwijk aan dat niet uit sluitend de financiële dekking bepalend is om dingen wel of niet te doen, maar dat er meer moet worden gekeken naar de maatschappelijke waarden van gebieden, want die gaan uiteindelijk veel langer mee en blijven voor diegenen na ons ook gewaarborgd. Tenslotte is het erfgoed voor allen die na ons komen.
Vrienden van Stompwijk