Aanpak Stompwijkseweg

Op uitnodiging van een aantal bewoners van de Stompwijkseweg bezochten de wethouders Tilly Zwartepoorte (verkeer) en Eppe Beimers (financiën, voorzitter Dorpsraad Stompwijk) eind maart een bijeenkomst in het voormalige café bij de Drie Molens. Gespreksonderwerp was de situatie van de Stompwijkseweg. Aan wonenden spraken hun bezorgdheid uit over de onderhouds toestand van de weg, de verkeersveiligheid en schade aan hun woningen en vroegen om maatre gelen tegen de overlast van zware voertuigen, met name tractoren. De meeste overlast van tractoren wordt ondervonden op de Stompwijkseweg, bij de Vlietbruggen en op de Damlaan, de Wijkerlaan en de Fonteijnenburghlaan. De gemeente pakt dit probleem in drie stappen aan. In eerste instantie is het rijk benaderd over aanpassing van de regelgeving, zoals het invoe ren van een tractorrijbewijs en kentekenregistratie. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft laten weten dat een tractorrijbewijs over een paar jaar wordt ingevoerd en dat het invoeren van de ken tekenplicht niet vóór 2008 is te verwachten. Daarnaast dringt de gemeen te in het stadsgewest Haaglanden aan op het maken van regionale afspraken waarbij gemeenten en het stadsgewest als opdrachtgever van (bouw) werkzaamheden in hun bestekken expliciet voorschrijven hoe aan en afvoer van materialen moet plaatsvinden. Bij de branchevereniging is aangedrongen op het beperken van tractorbewegingen door het aanpassen van de bedrijfs voering. Specifiek voor de Stompwijkseweg heeft de gemeente attentieborden laten plaatsen die bestuurders van tractoren nog eens nadrukkelijk wijzen op de maximumsnelheid die voor landbouwvoertuigen geldt: 25 kilometer per uur. Wethouders Zwartepoorte en Beimers hebben de bewoners toegezegd in het college van burgemeester en wethouders aan de orde te stellen de ergste gaten en kuilen al dan niet provisorisch te repareren. Het college heeft besloten om de meest verkeersonveilige plekken op het wegdeel tussen de Kostverlorenweg en de Drie Molens aan te pakken; een overzicht met de ergste kuilen is in de maak. Een structurele op lossing voor de Stompwijkseweg Dr. Van Noortstraat ligt uiteraard bij de duurzame recon structie, die in voorbereiding is. In dat verband worden momenteel nog onderzoeken gedaan naar nieuwe, alternatieve uitvalswegen voor de woningbouwlocatie Westeinde en het glastuin bouwgebied in de Meeslouwerpolder, een eventuele fasering van de wegreconstructie, de posi tie van fietsers ten opzichte van zware transporten, snelheidsbeperkingen en parkeermoge lijkheden, en de positie van de vele bruggen over de Stompwijksevaart. In februari heeft de gemeenteraad aangegeven aanvullend onderzoek nodig te vinden naar de functie van de Stomp wijkseweg, naar alternatieve ontsluitingsmogelijkheden en naar andere financieringsbronnen dan alleen de gemeentebegroting. De resultaten van de onderzoeken komen vóór de zomer 2005 beschikbaar. Zodra nadere gegevens beschikbaar zijn wordt u hierover via de Dorpsketting op de hoogte gehouden. Met vragen, opmerkingen of suggesties over de Stompwijkseweg kunt u altijd contact opnemen met de gemeente, telefoon (070) 3009000, of e mail communicatie@leid schendam voorburg.nl.