College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam Voorburg hebben dinsdag 5 april 2005 onder andere de volgende besluiten genomen:
Gemeente maakt werk van innovatieve dienstverlening
Het college heeft afgelopen dinsdag het projectplan Innovatieve Dienstverlening vastge steld. In het projectplan is beschreven hoe de Gemeente Leidschendam Voorburg de dienstverlening in de periode 2005 tot en met 2007 verder wil vernieuwen. In de dienstver lening wordt meer en meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het internet biedt voor de dienstverlening. Dit maakt het in de toekomst mogelijk om zeven dagen per week, 24 uur per dag via het internet producten en diensten van de gemeente via de digitale snelweg aan te vragen en te betalen. Om dit mogelijk te maken gaat de gemeente de komende jaren sterk de manier van werken veranderen zodat in de dienstverlening nog meer ingespeeld wordt op de wensen van de klant. Bovendien zal een forse investering plaatsvinden in de ICT omgeving van de gemeente om de nieuwe vormen van dienstverlening mogelijk te maken en zorg te dra gen voor de instandhouding. Tot slot gaat de gemeente alle regels die met dienstverlening te maken hebben doorlichten op klantvriendelijkheid en bezien welke regels kunnen verval len. De telefooncentrale van de gemeente wordt verder uitgebreid tot callcenter waardoor de gemeente één telefonisch aanspreekpunt krijgt. Hier vindt binnenkort alle telefonische dienstverlening plaats. De Servicecentra voor de dienstverlening aan de balie blijven in deze opzet bestaan. Wel gaat de gemeente kijken of voor bepaalde doelgroepen dienstverle ning op locatie mogelijk is (bijv. in verzorgingstehuizen). Voor meer informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Martin Warmerdam, telefoon (070) 300 9019, e mail m.warmer dam@leidschendam voorburg.nl.
Besturen openbaar en katholiek basisonderwijs willen samen verder
De besturen van het openbare basisonderwijs en Stichting Katholiek Onderwijs De Jakobslad der willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te gaan. Hiertoe willen beide partijen binnenkort een intentiebesluit nemen. Later deze week volgt een uitgebreid persbericht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Communicatie, Marianne de Jonge, tel. 070 3009294, mobiel 06 53937008, e mail: ma.de.jonge@leidschendam voorburg.nl.