College nieuwsflits Leidschendam Voorburg

Besluiten van B&W 19 april 2005:
College Leidschendam Voorburg wijzigt verordening
precariobelasting
De verordening precariobelasting worden gewijzigd n.a.v. opmerkingen uit de gemeenteraad en op verzoek van het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB meldde dat door de precarioverordening evenementen nauwelijks te organiseren en uitvoerbaar zijn gezien de kosten. Daardoor is de verordening op de heffing en invordering van de precariobelasting 2005 gewijzigd. Dit houdt in dat de tarieventabel voor evenementen, die georganiseerd worden door ondernemers of de ondernemersvereniging zonder winstoogmerk, wordt aangepast. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, zal het tarief € 0,52 per m2 gemeentegrond per dag bedragen. En bepaalde kleinere evenementen krijgen een ontheffing voor precariobelasting.

Tussenrapportage Structuurvisie Leidschendam Voorburg
Het college heeft de tussenrapportage Structuurvisie Leidschendam Voorburg vastgesteld. Na de strategische visie werkt Leidschendam Voorburg nu verder aan een structuurvisie. Dat is een globale plattegrond van de gemeente in 2020. Op allerlei gebied vinden er veranderingen plaats. En hoe realiseren we de ambitie die is uitgesproken in de strategische visie om een evenwichtige bevol kingssamenstelling te krijgen? De structuurvisie geeft daar antwoord op. Een beleid voor claims op schaarse ruimte. De structuurvisie moet een ´onderlegger´ worden voor alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Er is een analyse gemaakt van verschillende thema´s zoals, wonen, voorzieningen, economie, verkeer, milieu etc. Al deze thema´s zullen in de toekomst ruimte claimen. Maar hoe bieden wij ze plaats? Waar worden in de toekomst nieuwe woningen gebouwd? En wie wonen er dan in de stad en waar werken onze inwoners? Deze vragen worden uitgewerkt in de structuurvisie. De komende maanden wordt gewerkt aan de concept structuurvisie Leidschendam Voorburg.

College geeft reactie op discussienota structuurvisie Den Haag
De gemeente Den Haag heeft een discussienotitie Structuurvisie Den Haag geschreven ´Wereldstad aan zee´. De afgelopen weken zijn met partners in de
regio gespreksrondes gehouden. Zo ook met het college van Leidschendam Voorburg. Leidschendam Voorburg wil een aantrekkelijke groene woonstad zijn, als onderdeel van en complementair aan de regio. Grootschalige woningbouw in de Driemanspolder vindt het college niet acceptabel. De polder is een cruciale schakel in de Groenblauwe slinger; versterking van de functie als waterberging en groen recreatieve voorziening conflicteert met verstedelijking. De besluitvormingsprocedure, waar ook Den Haag bestuurlijk aan deelneemt, is in een afrondende fase. Vanwege de sanering van glastuinbouw wordt in Stompwijk een integrale ontwikkeling van woningbouw beoogd. De rest van de groene ruimte van het Land van Wijk en Wouden tot aan de kust kan met de juiste ontwikke lingen uitgroeien tot een aantrekkelijk gebied (stadspark) voor de hele noordflank van de gehele Haagse regio. Het college pleit dan ook voor een gezamenlijke visie op dit gebied. Voor wat betreft de A 4 Vlietzone is het college het eens met haar ambtsgenoten in Den Haag dat de ligging aan de Vliet kwalitatief goed moet worden ingevuld. Daarbij heeft zij echter geen sterke verstedelijking voor ogen, maar een buffer tussen de oude en de nieuwe stad. Het college heeft echter geen hooggespannen verwachtingen van de mogelijkheden in de Vlietzone, gezien de milieuregelgeving en aanwezige voorzieningen. Een betere bereikbaarheid door middel van een strak liggende verkeersstructuur tegen de A4 behoort volgens hen wel tot de mogelijkheden. Dergelijke nieuwe infrastructuur zal de Westvlietweg ontlasten, welke dan getransformeerd kan worden tot een recreatieve route langs de Vliet.
Vlaggenprotocol
Sinds de fusie van Leidschendam en Voorburg is er feitelijk weinig veranderd met betrekking tot het vlaggen op feest en herdenkingsdagen en op verjaardagen van leden van het Koninklijk huis. Een gevolg daarvan is dat de huidige wijze van vlaggen in de gemeente Leidschendam Voorburg onduidelijk, niet consistent en uit oogpunt van efficiëntie niet meer verantwoord is. Vanuit deze optiek is het vlaggenprotocol nader bekeken en vereenvoudigd. Zowel bij beperkt als bij uitge breid vlaggen. In het algemeen komt het nieuwe vlaggenprotocol erop neer dat er alleen gevlagd wordt vanaf de voorzijde van de gemeentelijke hoofdgebouwen.
Op Koninginnedag wordt er bovendien gevlagd op de volgende locaties:
de locatie waar de Oranjevereniging Wilhelmina haar hoofdactiviteit viert
(in 2005 is dat het Kennedyplein)
de locatie waar de Stichting Oranjefeesten Stompwijk haar hoofdactiviteit viert
(in 2005 is dat het Sportcomplex de Meerhorst)
In Voorburg vanaf de kerktoren Herenstraat
In Stompwijk vanaf Het Dorpshuis
Voor het vlaggen op 4 mei, de Nationale Herdenking, verandert er niets. Er wordt als gewoonlijk gevlagd vanaf de gemeentelijke hoofdgebouwen en bij de bestaande monumenten en graven.