Herdenking

Afgelopen woensdag hebben wij in de kerk onze dorpelingen herdacht, die in de oorlog gevallen zijn. Wij hebben ook hun namen genoemd. Door een oudere Stompwijkse ben ik er echter op gewezen dat bij elke dodenherdenking één naam vergeten wordt, namelijk Chris Nieuwveen. Chris was ook een geboren en geto gen Stompwijker. Hij woonde destijds met zijn moeder en zijn zus Doortje in het huis wat nu bewoond wordt door de familie Jan Scholten. Hij is in de loop van 1944 door de Duitsers opgepakt en naar het concentratiekamp Amersfoort ge bracht. Daar is hij op 24 september 1944 gefusilleerd. Waar hij daarna begraven is, is niet bekend. Zijn familie is later naar Voorschoten verhuisd en Chris is in 1946 herbegraven op het R.K. kerkhof in Voorschoten. Een kopie van de tekst op het bidprentje staat hieronder. Het is heel jammer dat zijn naam nooit is genoemd, maar dat zal niet meer gebeuren.
Jan van Rijn.

Gedenk in uwe gebedenen H.H. Misoffers en Communies
de Ziel van Zaliger

CHRISTIAAN THEODURUS NIEUWVEEN

die gevallen is als onschuldig slachtoffer van den haat van den Duitschen bezetter in het concentratiekamp in Amersfoort op den 24 september 1944 in den nog jeug digen leeftijd van 25 jaren. Den 28sten februari 1946 is zijn stoffelijk overschot begraven op het R.K. Kerkhof in Voorschoten.

Niet tevreden den jongen Chris zoo uit zijn werk weg te rooven van zijn oude moeder wier enige steun en zorg tevens hij was, heeft de meedoogenloze en brute vijand van het vaderland zich niet ontzien hem voor het vuurpeloton te plaatsen. En de misdaad van Chris? Dat hij Nederlander was die zijn nek niet wilde krom men onder het juk van den overweldiger van zijn land en den roover der vrijheid. Beste moeder, vaak ben ik voor U en bron van groote zorg geweest en ik begreep dat u groote angst moet hebben gehad toen ik dien avond niet thuis kwam. Nu ben ik gevallen, maar moeder, met ere. Moge, nu ik mijn Vaderland getrouw ben ge bleven, God m ij daarom genadig zijn. Wij bidden U Heer, wil ook aan deze ziel de plaats van verkwikking, licht en vreede verleenen. Door denzefden Christus, onzen Heer. Amen.