speech vrienden van Stompwijk

Geachte Gedeputeerde, beste aanwezigen.
Wij staan hier namens de Vrienden van Stompwijk. Stompwijk is een klein dorp dat behoort tot de gemeente Leidschendam Voorburg. Dit dorp wordt gekenmerkt door zijn mooie polders aan de grens van de randstad. Het voortbestaan van een van deze polders is echter in het geding.Wij hadden gehoopt dat het niet nodig was om hier te staan. Echter op 23 november 2004 is Stompwijk geconfronteerd met de plannen van de gemeente Leidschendam Voorburg om 350 400 huizen in de Westeinderpolder te bouwen om geld te genereren voor de sanering van verspreid liggend glas van tuinbouwbedrijven in en rondom Stompwijk.
Laat duidelijk zijn dat wij als Vrienden van Stompwijk niet tegen de ontwikkeling van het dorp zijn, dus ook niet tegen het, op beperkte schaal, bouwen van huizen en niet tegen de voorgenomen glastuinbouwsanering. Wij hebben echter wel moeite met de wijze waarop de gemeente deze twee zaken nu aan elkaar koppelt. Het enige wat nu van belang lijkt, is geld te genereren voor de voorgenomen glastuinbouwsanering. En daar hebben de bewoners van Stompwijk moeite mee. Er wordt niet meer gekeken naar ons unieke dorp, die zich kenmerkt door lintbebouwing, natuur en cultuurhistorische waarde. Er wordt niet meer gekeken naar de rode contouren die met name vanuit de bescherming voor deze natuur en milieu samen met de Provincie vastgelegd zijn en men stapt te gemakkelijk over allerlei principes, die men jaren hoog in het vaandel heeft gehouden om dit gebied te beschermen tegen de verstedelijking. De gemeente gebruikt nu de ontwikkeling van het dorp en daarbij het voorzieningenniveau in Stompwijk als argument om regelingen die eerder afgesloten zijn, met voeten te treden.
De Kleine Westeinderpolder of zoals het op sommige kaarten staat de Meeslouwerspolder, staat ingekleurd als Natuur Landschap. Over dit stukje Groene Hart is eerder met elkaar afgesproken er zuinig mee om te gaan. Grootschalige bebouwing zoals de gemeente dit nu wilt, is hier niet toegestaan. Bij bebouwing van 350 400 woningen, zal het dorp binnen afzienbare tijd geen dorp meer zijn. Dat met de beoogde bebouwing, het totale aantal huizen binnen het dorp met de helft toeneemt, wat van enorme invloed is op de sociale samenhang en infrastructuur van ons dorp, is voor de gemeente blijkbaar niet belangrijk. Daarnaast fungeert Stompwijk als uitvalsbasis voor de vele dagjesmensen en toeristen die ons dorp aandoen en voldoet het aan een educatieve behoefte. Het is op de rand van de verstedelijking een oase van rust, waar mensen nog kunnen zien hoe het leven op het platteland er aan toe gaat. De nota Ruimte voor Ruimte geeft exact aan hoeveel woningen gebouwd mogen worden ter compensering van deze glastuinbouwsanering. De gemeentelijke voorstellen gaan hier volledig aan voorbij. Nu wordt 14 ha. Groene Hart opgeofferd om 7 ha. glastuinbouw te saneren. Dit is de wereld op zijn kop. Bij doorgang zal dit gevolgen hebben voor de natuurlijke omgeving en culturele waarde die dit gebied rijk is, de veehouders die hier nu boeren, maar zeker ook voor het dorp zelf. Grote onrust binnen het dorp is hier nu al het gevolg van. De Dorpsraad Stompwijk, een adviesorgaan van de gemeente, heeft eerder met het stuk Toekomstvisie Stompwijk 2004 een advies uitgebracht naar de gemeente Leidschendam Voorburg. Helaas is hier bij de huidige plannen volledig aan voorbij gegaan.
Wij zouden als Vrienden van Stompwijk graag zien dat de gemeente zich houdt aan de nota’s Ruimte voor Ruimte en Belvedere, waar in kaart is gebracht hoe met het Groene Hart en dus ook met dit gebied om te gaan. Daarnaast zou de € 12,= miljoen die voor deze glastuinbouw sanering gereserveerd is, eens goed tegen het licht gehouden moeten worden. Slechts 2 bedrijven zullen verplaatst gaan worden naar de nieuwe locatie en juist deze bedrijven drukken het meest op genoemd bedrag. Een optie is hen langer te laten zitten, zodat het financiële plaatje er heel anders uit komt te zien. Tevens gaan wij ervan uit dat de aantallen compensatiewoningen, zoals weergegeven in de nota Ruimte voor Ruimte binnen de eerder vastgestelde rode contouren een plaats kunnen krijgen. En wat de voorzieningen betreft, de mensen hebben niet voor niets gekozen om in een dorp te wonen. Bij de bouw van 350 400 woningen krijgen wij de voorzieningen die eerder weggevloeid zijn niet terug. Een Kultuurhuus geeft mogelijkheden om de huidige voorzieningen vast te houden binnen het dorp, maar dat is niet afhankelijk van het nieuw aantal te bouwen woningen.
Wij hopen van ganser harte dat u onze argumenten mee wilt nemen in uw besluit. Dat eerder afgestemde regelingen geëerbiedigd worden en dat een dorp als Stompwijk gewoon dorp mag blijven in al zijn unieke vormen zoals het nu ligt opgesloten in het Groene Hart.
Wij danken u.
Vrienden van Stompwijk