Gemeentebelangen:

“Ontwikkelen van voorzieningen in kern Stompwijk niet in de ijskast zetten!”
Het College van B. & W. heeft in een Raadsbrief van 30 juni j.l. over Stompwijk aangegeven, dat nu de Provincie de nieuwbouw van woningen heeft afgewezen er een “herbezinningpauze” wordt ingelast. De fractie van Gemeentebelangen plaatst hier grote vraagtekens bij. Kort geleden is gestart met het project “Kultuurhus”· In dit project wordt getracht om het voorzieningenniveau in Stompwijk te verhogen.
Walter Rosbenders (Raadslid): “Het zou jammer zijn als een dergelijk mooi project, met draagvlak in de Dorpsraad, stopgezet zou worden, omdat de nieuwbouw van woningen niet doorgaat. Wij hebben in mei 2004 samen met de inwoners van Stompwijk een rapport opgesteld over het voorzieningenniveau in Stompwijk. Daar kwam het “Kultuurhus” als een goed middel naar voren om het voorzieningenniveau in Stompwijk in stand te houden en mogelijk uit te breiden. In dit project wordt samengewerkt tussen Gemeente, Vidomes, de Dorpsraad en andere organisaties in Stompwijk.

In de kern Stompwijk zijn een aantal tuinders die budgettair neutraal uitgeplaatst kunnen worden. Gemeentebelangen heeft eerder in een raadsvergadering aangegeven, dat tuinders die op deze manier uitgeplaatst kunnen worden, als eerste in aanmerking moeten komen. Raadslid Nico Hooijmans hierover: “Gemeentebelangen gaf destijds aan niet te willen wachten op beslissingen van de Provincie, maar dat we resultaten moeten boeken waar dit kan. Nu de Provincie op de “rem” getrapt heeft tav. Nieuwbouw woningen en dus de kostendrager onder dit project heeft weggehaald, is het zeker noodzakelijk om nu te starten met die tuinders die op deze manier uitgeplaatst kunnen worden.c We bereiken dan in ieder geval resultaat en de glastuinbouw (snipperglas) neemt af.

Gemeentebelangen vindt het verder van groot belang dat er gekeken moet worden of gefaseerde woningbouw mogelijkheden biedt om het project ook gefaseerd uit te voeren. Nico Hooijmans geeft aan: “Wij hebben destijds aangegeven dat gefaseerde woningbouw de enige mogelijk is om der leefbaarheid in Stompwijk te waarborgen. Wij volgen hierin de lijn van de Dorpsraad.”
Walter Rosbenders vult aan: “In het eerder genoemde door Gemeentebelangen opgestelde rapport over de voorzieningen kwam ook dat ook al naar voren. Gemeentebelangen betreurt het in hoge mate dat ook bij dit onderwerp niet goed geluisterd is naar de mening van de inwoners van Stompwijk!
De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.