Bewoners Vlietland doen aangifte tegen zandwinner

Een aantal bewoners van de Oostvlietweg in Leidschendam heeft bij Justitie aangifte gedaan van overtredingen die zich hebben voorgedaan tijdens de zandwinning in de Meeslouwerpolder. Als gevolg daarvan is er pal achter hun woningen een ontoelaatbaar onveilige situatie ontstaan. Leo van Pieterson, één van de bewoners: “Er is al jarenlang door diverse partijen gewaarschuwd voor de gevaarlijke situatie die ontstond. Dat had echter geen enkel resultaat. De provincie Zuid Holland, die eigenaar van het gebied is en de zand winvergunningen heeft afgegeven, deed helemaal niets. Zelfs nadat er 150 meter dijk in de diepte verdween en een deel van het rietland onder water liep, werd er niet ingegrepen. In de zomer van vorig jaar werden er plotseling borden achter ons huis geplaatst met de tekst ‘Instortende oevers’. Ook werden de kaden langs de zandwinplas afgezet voor recreanten. Toen was voor ons de maat vol.” De bewoners spraken de provincie vervolgens aan op haar verantwoordelijkheid als handhaver van de vergunningvoorwaarden en eisten een onderzoek. Dat onderzoek wees uit dat er inderdaad sprake is van een gevaarlijke situatie: dicht langs de oever bevinden zich enorme gaten in de bodem van de plas, waardoor de stabiliteit van de oevers niet gegarandeerd kan worden. “Ons huis ligt lager dan het waterpeil” zegt bewoonster Sonja Noot. “Als de dijk om de plas gaat schuiven, loopt ons huis onder. Wij maken ons daarover ernstige zorgen. Als de wind uit het noordoosten waait en het water wordt opgewaaid, doen we geen oog dicht”.
Een aantal bewoners startte een eigen onderzoek. Daaruit blijkt dat Grond en Exploitatiemaatschappij Rijnland BV, een dochter van Koninklijke Wegenbouw Stevin BV, op allerlei manieren de vergunningvoorwaarden heeft overschreden en veel te veel zand heeft verwijderd.
“De maximale diepte werd overschreden, de taluds onder water zijn véél te steil en zitten vol met enorme gaten, soms 18 meter diep. Ook is de zandwinner, nadat de vergunning al ruimschoots was verlopen, nog gewoon doorgegaan met zand winnen” verklaart Leo van Pieterson.
“We zijn na dat onderzoek nu ruim een jaar verder en de situatie is nog steeds even erbarmelijk” vult Sonja Noot aan. “De provincie doet ons allerlei beloften, maar komt die vervolgens niet na. Ambtenaren weigeren ons goed te informeren over de vorderingen, terwijl wij toch o.a. door hun nalatigheid met de stress en de zorgen zitten. Wij vermoeden dat ze zelf zoveel boter op het hoofd hebben in deze kwestie, dat ze nu geen vuist kunnen maken naar de aannemer”.
De provincie Zuid Holland is nog altijd in overleg met Rijnland BV, maar of ze van plan is onverkort van de aannemer te eisen dat de oevers conform de vergunningsvoorwaarden worden opgeleverd, blijft onduidelijk.
Daarom hebben de bewoners nu aangifte bij de Hoofdofficier van Justitie gedaan. Zij hopen dat de aannemer op deze wijze door Justitie op zijn wettelijke plichten zal worden gewezen.