Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 14 april

Op deze vergadering waren aanwezig: enkele ambtenaren, de leden van de Adviesraad en ongeveer 70 belangstellenden.

Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter van de Adviesraad, Koos van Wissen.

Toelichting op het concept bestemmingsplan Landelijk gebied

Sheraida Jullen van de afdeling Ruimtelijk Juridisch beleid en Toine van Wieringen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelingen geven een toelichting op het concept bestemmingsplan. Sheraida vertelt dat het voorontwerp vorig jaar ter visie heeft gelegen en dat de reacties die ontvangen zijn, voor zover noodzakelijk, in dit bestemmingsplan zijn verwerkt. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente met uitzondering van het glastuinbouwgebied en de nieuwe Driemanspolder (waaronder ook de toevoerroute van het water). Voor de kern Stompwijk is een ander bestemmingsplan van toepassing. In het concept bestemmingplan is geen rekening gehouden met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg. Dit zal te zijner tijd afzonderlijk worden behandeld. Sheraida vertelt dat in het bestemmingplan op een systematische wijze wordt aangegeven wat er wel en niet mag in het gebied. Welke bestemming mag men geven aan een perceel of gebouw, wat is toegestaan en welke afwijkingen zijn er mogelijk. Ook is aangegeven wat de bouwvoorschriften e.d. zijn.  In het gebied zijn diverse functies mogelijk zoals agrarische functies (ook met deeltijdactiviteiten), paardenactiviteiten, wonen, bedrijfsactiviteiten, recreatie e.d. De laatste jaren heeft de gemeente de handhaving van de diverse regels voor het gebruik van het buitengebied minder goed toegepast. Sinds kort wordt er strenger opgetreden, dit wordt niet altijd als prettig ervaren en soms ook onrechtvaardig gevonden. Sheraida zegt dat handhaving wel een van de taken van de gemeente is.

Toine geeft een toelichting op de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf van het bestemmingsplan. Hierin is beschreven wat de waarde en de kwaliteit van het gebied zijn, welke waarden behouden moeten blijven  en wat er zoal mogelijk is.  Hoe kan er voor worden gezorgd dat het gebied zich kan ontwikkelen met behoud van de waarden. Een voorbeeld hiervan is verbrede landbouw: tot vrij recent produceerde de agrarische sector vooral voedsel, maar de traditionele producten brengen niet altijd voldoende op waardoor er een groei is naar nevenactiviteiten die o.a. gericht zijn op de stedeling. In het bestemmingplan is beschreven dat deze activiteit altijd ondergeschikt moeten zijn aan de agrarische activiteit en dat de activiteiten bijvoorbeeld niet te veel verkeer mogen aantrekken en landschappelijke moeten passen in het gebied.

Sheraida vertelt dat het concept bestemmingplan vanaf 26 april tot 7 juni aanstaande ter visie wordt gelegd. Belangstellenden kunnen het bestemmingplan op de website van de gemeente inzien. Als men het niet eens is met de inhoud van het bestemmingsplan kan men dit kenbaar maken (een zienswijze indienen) bij de gemeente.

Naar aanleiding van vragen van het publiek wordt gezegd dat woonboerderijen in het bestemmingsplan niet afzonderlijk worden benoemd, maar dat hier wel specifieke regels voor gelden. Voor het glastuinbouwgebied is op dit moment een bestemmingplan van toepassing dat dateert uit 2001. De provincie heeft destijds het bestemmingplan gedeeltelijk afgekeurd. De gemeente werkt nu aan de herziening van het bestemmingplan voor dit gebied. Het glastuinbouwgebied is aangewezen voor tuinbouw. Op dit moment zijn er diverse functies die niet in dit gebied thuishoren. Verder wordt opgemerkt dat andere gemeentes, zoals Zoeterwoude, soms anders tegen het gebied en de bestemming aankijken. Voor mensen en bedrijven die in de grensgebieden wonen of werken geeft dit regelmatig vervelende situaties en het gevoel van rechtsongelijkheid. De gemeente erkent dit probleem, soms zijn situaties anders gegroeid of anders aangepakt. Alle gemeente zijn gebonden aan regels van hogere overheden en op regionaal niveau wordt tussen de gemeentes aandacht besteed aan de verschillen.Tot slot benadrukt de voorzitter van de Adviesraad dat, als men het niet eens is met de inhoud van het bestemmingsplan, men gebruik kan maken van het recht om bezwaar in te dienen.

Inspraakmogelijkheid voor belangstellenden

De heer Kenemans zegt dat er een 50-tal zaken spelen waarbij de gemeente de handhaving van het huidige bestemmingplan uitvoert terwijl er jaren niets mee is gedaan/gedoogd. In veel gevallen gebeurt dit volgens de heer Kenemans op een niet correctie wijze en worden belanghebbenden op een onheuse wijze benaderd of wordt gedreigd met dwangsommen e.d.  Koos geeft aan dat deze klachten ook bij de leden van de Adviesraad binnen zijn gekomen. Er is besloten dat er contact opgenomen zal worden met de wethouder. De Adviesraad is van mening dat er zorgvuldig en met aandacht en gevoel voor de specifieke situatie en de betrokken mensen gehandhaafd zou moeten worden.

Mededelingen

Naar aanleiding van een opmerking in de vorige vergadering van de Adviesraad zegt Bas Ligthart dat de gemeente heeft onderzocht of het mogelijk is om tijdelijk stoplichten te plaatsen bij de kruising Meerlaan/N206. Hierom was verzocht omdat tijdens de volledige afsluiting van de Hoge Brug er extra veel verkeer over deze kruising zou gaan. Mede in verband met de hoge kosten van deze tijdelijke voorziening heeft de gemeente hiervan afgezien. Op korte termijn zullen (tijdelijk) smilies op de N206 worden geplaatst. Verder wordt gezegd dat de borden van de afsluiting van de Hoge Brug en het feit dat de Westeinderweg doodlopend is niet goed zijn aangegeven. Bas zal hier naar kijken en indien nodig actie ondernemen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de verplaatsing van het bord voor de parkeervrije strook bij ‘Luiten-textiel’. Tot slot wordt gepleit voor de handhaving van de maximum snelheid op de Dr.van Noortstraat. Bas zegt dat is met de wijkagent is besproken en dat hij hier al aandacht aan heeft besteed

Verbindingsweg eerste fase

Evert-Jan van den Akker, projectleider van de verbindingsweg doet verslag van de voortgang. Hij vertelt dat er voorlopig gekozen wordt voor een wegdek van 5,5 mtr. breed. Aan beide zijkanten komt een suggestiestrook van 0,5 mtr. zodat het totale wegdek 6,5 mtr. wordt. Er wordt nog onderzocht hoe de suggestiestroken worden uitgevoerd zodat ze geen extra geluidsoverlast veroorzaken.  Naast de weg komt een berm van ongeveer 1,5 mtr. De snelheid op deze erftoegangsweg wordt 60 kilometer. Er wordt verwacht dat het aantal verkeersbewegingen op deze weg 3.300 per etmaal wordt. Over de landschappelijke inpassing zegt Evert-Jan dat het wegdek, in verband met de grondwaterstand, iets boven het huidige maaiveld komt te liggen. Naast de weg zal in overleg met de bewoners beplanting worden aangebracht. Zowel naast het laantje als naast de Westeinderweg wordt de huidige sloot respectievelijk verbreed en/of aangelegd. Bij de aanleg van deze weg wordt geen rekening gehouden met de aanleg van de rotonde op de kruising met de N206 omdat dit geen onderdeel van dit project is en omdat de N206 een provinciale weg is. Het gemeentelijk projectteam heeft ervoor gekozen om voor te stellen de weg aan te leggen op ongeveer 19 mtr. van de as van het Laantje van Van Kampen. De huidige Zusterdijk wordt doorsneden. Of de eerder geplande grondwallen naast de verbindingsweg zullen worden aangelegd is nog een punt van discussie gezien de beperkte effectiviteit.   

Ontwikkelingen kulturhus

Marianne Rood is de projectleider van dit project. Zij vertelt dat er eerder plannen zijn gemaakt voor de bouw van een kulturhus en de bouw van 40/45 woningen voor senioren op de locatie van de huidige school en het perceel naast de school. Zoals eerder bericht is de aankoop van de grond van het perceel van Fontein niet doorgegaan waardoor de plannen moesten worden bijgesteld. Daarnaast moet de gemeente de komende jaren 25 miljoen bezuinigen

De Adviesraad heeft gepleit om nu geen overhaaste beslissing te nemen maar alle mogelijke alternatieven te bestuderen. De plannen die naar aanleiding hiervan zijn gemaakt zijn begin april met de toekomstige gebruikers van het kulturhus besproken.  Drie van de zes modellen zijn inmiddels afgevallen. In één van de overgebleven modellen gaat men uit van een kulturhus op 2  locaties te weten op de locatie van het Dorpshuis en op de huidige school. Bij de andere 2 plannen wordt uitgegaan van een kulturhus op de locatie van de huidige school. In de plannen wordt uitgegaan van de bouw van een beperkt aantal senioren woningen (12 tot 19) die gebouwd kunnen worden op de locatie van de huidige school of van het Dorpshuis. In de komende vergadering van het projectteam zal verder over de plannen worden gesproken. De uiteindelijke plannen zullen door de gemeente worden doorberekend. In de volgende vergadering van de Adviesraad zullen de verder uitgewerkte plannen gepresenteerd worden.

Rondvraag en sluiting

In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor het slechte wegdek van de Dr. Van Noortstraat. Verder wordt op een vraag uit de zaal gezegd dat een eventueel bezwaar op de aanleg van de ontsluitingweg kan worden ingediend wanneer het aangepaste bestemmingsplan ter visie ligt.

Tot slot bedankt Koos alle inleiders voor hun toelichting en sluit de vergadering.

Namens de Adviesraad

Aad Janson, secretaris