Bericht van de Adviesraad Stompwijk

Bericht van de Adviesraad Stompwijk

Helaas moeten wij meedelen dat de geplande openbare vergadering van de Adviesraad Stompwijk, donderdag a.s. niet door gaat! (zie punt 1 hieronder).

U zult dus nog tot de volgende openbare vergadering moeten wachten op het concept ruimtelijk kader. 

Zodra een nieuwe datum voor de Openbare vergadering bekend is zullen wij dit communiceren.

Om een ieder toch even bij te praten hierbij een korte  stand van zaken van de diverse grote projecten.

1.  Concept Ruimtelijk kader: Het concept ruimtelijk kader (o.a. waar mag er in de toekomst gebouwd worden) is op 3 november besproken in het programmateam. Voorafgaand aan de presentatie in de Adviesraad, bespreekt het college van B&W het concept ruimtelijk kader. Het college heeft de behandeling opgeschoven. Daarom geven wij er de voorkeur aan om ook onze vergadering door te schuiven.  

2.    Kulturhus: Samen met de gemeente en vertegenwoordigers van gebruikersgroepen hebben wij enkele keren gesproken over het beheer en de exploitatie van het toekomstige kulturhus; hoe en wanneer willen we de beschikbare ruimtes gaan gebruiken. Op basis van deze gesprekken is het programma van eisen (en de benodigde oppervlakte) aangepast. Ook hebben we in relatie hiermee nog een discussie gevoerd over de geschiktheid van de twee varianten waaruit gekozen moet worden (volledige nieuwbouw of nieuwbouw in combinatie met het benutten van het grote schoolgebouw). Met name het tot nu toe bestaande grote financiële verschil tussen beide varianten is  een belangrijk punt van aandacht. We hopen hier op korte termijn gezamenlijk uit te komen, zodat we snel het traject van formele besluitvorming in kunnen gaan.

3.    Verbindingsweg: Door de projectleiding wordt nu gewerkt aan een definitief ontwerp van de Verbindingsweg dat de besluitvorming in kan. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet voor de notitie hierover aan het college en de Raad. Bespreking in de Raad is voorzien in januari/februari 2012.

4.    Stompwijkseweg: Voor de reconstructie van de Stompwijkseweg is een projectleider aan de slag die de reconstructie gaat voorbereiden. Gezien de forse problemen die zich nu voordoen wordt er zowel vanuit de gemeente als vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland vaart gezet om dit aan te pakken. Tegelijkertijd is het van belang dat de bestaande verzakking (tussen nr. 58 en 37) zo snel als mogelijk wordt aangepakt. Dit levert naast heel veel ongemak ook grote economische schade op voor ondernemers die nu een forse omweg moeten maken. Vanuit de Adviesraad hebben wij dit meerdere malen aangekaart bij de gemeente.

Koos van Wissen

Voorzitter Adviesraad Stompwijk