College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 24 januari

Haalbaar plan voor Kulturhus in Stompwijk

De gemeenteraad heeft het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is het Kulturhus in Stompwijk te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders is er van overtuigd dat dit kan, zij het op een kleiner plangebied, en wil de plannen hiervoor verder uitwerken. Op de plek waar nu de Maerten van der Veldeschool staat is het mogelijk om alle gewenste voorzieningen op het gebied van onderwijs, kinderopvang, cultuur, welzijn en zorg onder één dak te realiseren. Daarmee komen de locaties waar nu het dorpshuis en het kruisgebouw staat vrij voor woningbouw.

Actieve inzet gebruikers

Het succes van het ontwikkelen van een haalbaar plan voor het Kulturhus is mede te danken aan de actieve en open wijze waarop de toekomstige gebruikers de afgelopen periode hebben verkend wat er mogelijk is om een kleiner en daarmee haalbaar en betaalbaar plan te ontwikkelen. De kerngroep met school, schoolbestuur, kinderopvang, bibliotheek, dorpshuis en adviesraad Stompwijk gaat nu een integraal programma van eisen, een ontwikkelstrategie en een beheer- en exploitatieplan maken. In het voorjaar van 2012 neemt het college en vervolgens de raad hierover een besluit. De startdatum van de realisatie vindt op zijn vroegst plaats in 2013, nadat het bestemmingsplan van kracht is. Het voorzieningenniveau van de kern Stompwijk staat al jaren onder druk. Het wegvallen van voorzieningen is van grote invloed op de leefbaarheid. Met het vaststellen van de Gebiedsvisie Stompwijk is besloten de bestaande voorzieningen te bundelen en onder te brengen in een zogenaamd Kulturhus, om ze zo te behouden.