Stompwijk nauwer betrokken bij Stompwijkseweg

De Adviesraad Stompwijk en lokale vertegenwoordigers van MKB Leidschendam-Voorburg en LTO-Noord denken samen met de gemeente mee over oplossingen voor de problematiek van de Stompwijkseweg. Deze polderweg heeft op veel plaatsen te kampen met verzakkingen. Op een plaats was de situatie vorig voorjaar zo ernstig, dat de weghelft aan de zijde van de Stompwijksevaart over een lengte van bijna vijftig meter volledig is afgesloten en er op instigatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland een verbod is ingesteld voor zware voertuigen.

Opheffen calamiteit

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft met het hoogheemraadschap inmiddels overeenstemming over de methode waarmee deze calamiteit kan worden opgeheven. Het hoogheemraadschap heeft de vergunningaanvraag momenteel in behandeling. Zodra de vergunning is afgegeven, gaat de gemeente aan de slag om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Dat is voor de gemeente de eerste stap op weg naar de definitieve reconstructie van de Stompwijkseweg. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft hiervoor een projectteam opgericht. Daarbij wordt ook gewerkt aan een set verkeersbeperkende maatregelen om te voorkomen dat er zich in de tussentijd nieuwe calamiteiten voordoen.

Knelpunten

Onlangs hebben de betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Stompwijk op initiatief van MKB Leidschendam-Voorburg, afdeling Stompwijk, overleg gehad over de Stompwijkseweg. Hierbij zijn alle problemen en knelpunten bij de afsluiting voor zwaar verkeer aan de orde geweest. De Stompwijkseweg krijgt in de nabije toekomst een toeristisch-recreatieve functie. De breed gedragen Gebiedsvisie Stompwijk spreekt van dé recreatieve route. Omdat het agrarisch gebruik ook in de toekomst bepalend is voor het gebied, wil de gemeente voorzieningen treffen voor agrarische voertuigen. De Stompwijkseweg is niet geschikt voor zware vrachtwagens en grondtransporten. Deze moeten dan ook zoveel mogelijk van deze weg worden geweerd. Het hoogteportaal, dat bij de calamiteit is geplaatst, blijft dan ook in stand, totdat er een alternatief is gevonden waarmee zwaar verkeer wordt tegengegaan.

   

Klankbordgroep

Voor de problematiek van de Stompwijkseweg is een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de Adviesraad Stompwijk, MKB Leidschendam-Voorburg, afdeling Stompwijk en LTO-Noord. Een eerste overleg met de gemeente heeft dinsdag 14 februari plaatsgevonden. Hierin zijn verschillende suggesties gedaan om verkeer weg te houden van de waterkant en het zware verkeer te beperken. De constructie van weg en beschoeiing zijn niet bestand tegen de huidige verkeersbelasting.  Tot het moment dat volledige reconstructie van de Stompwijkseweg aan de orde is, moet – om verdere schade te beperken – zwaar verkeer met een te hoge belasting van het wegdek, zo veel mogelijk worden geweerd. De gemeente gaat de suggesties beoordelen op technische, praktische en juridische haalbaarheid.

Begin maart komt de klankbordgroep weer bijeen om de stand van zaken van het oplossen van de calamiteit en de beperkende maatregelen door te nemen.