Alternatief voor hoogtebeperking Stompwijkseweg

Alternatief voor hoogtebeperking Stompwijkseweg

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg hebben een alternatief gevonden voor het hoogteportaal op de Stompwijkseweg. De Adviesraad Stompwijk, MKB Leidschendam-Voorburg en LTO-Noord hebben hier nadrukkelijk om gevraagd, omdat agrariërs en bedrijven hinder ondervinden door de hoogtebeperking en vijftien kilometer moeten omrijden via Zoetermeer. De beperkende maatregelen voor zwaar verkeer zijn vorig jaar ingesteld, omdat de Stompwijkseweg op een plaats in de richting van de Stompwijksevaart is geschoven. Deze kilometers lange weg kent veel zwakke plekken aan de waterzijde.

Combinatie van maatregelen

Burgemeester en wethouders willen met een combinatie van maatregelen zwaar verkeer beperken en van de waterkant van de weg houden, tegemoet komen aan de wensen van de agrariërs en de verkeersdruk op de kern Stompwijk beperken.

De Stompwijkseweg krijgt aan weerszijden fietssuggestiestroken, waardoor het gemotoriseerd verkeer op het midden van de weg rijdt. Vanaf huisnummer 29 tot aan de Kniplaan gaat voor vrachtverkeer vanaf 3,5 ton eenrichtingverkeer gelden in de richting van Stompwijk, in combinatie met cameratoezicht. Agrarisch verkeer wordt hiervan vrijgesteld. Zodra deze maatregelen zijn ingevoerd, kan het hoogteportaal verdwijnen.

Veel bedrijven

Aan de Stompwijkseweg tot en met huisnummer 29 zitten veel bedrijven, die nu al via Leidschendam rijden. Door het eenrichtingverkeer voorbij deze bedrijven in te voeren, hoeft niet onnodig veel zwaar verkeer via de kern Stompwijk te rijden. De zwakke weggedeelten aan de waterzijde van dit eerste deel van de Stompwijkseweg worden ter bescherming afgezet.
Het op deze wijze instellen van eenrichtingverkeer sluit aan bij de uiteindelijk beoogde verkeerssituatie in Stompwijk en de aan te leggen verbindingsweg; waarbij het dorp zoveel mogelijk door zwaar verkeer ontzien moet worden.

Klankbordgroep

De Adviesraad Stompwijk en lokale vertegenwoordigers van MKB Leidschendam-Voorburg en LTO-Noord hebben constructief meegedacht met de gemeente over oplossingen voor de problematiek van de Stompwijkseweg. Afgelopen maandag hebben zij een pakket mogelijke maatregelen op tafel gelegd, dat als volwaardig alternatief niet haalbaar is gebleken. Burgemeester en wethouders hebben veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van deze inwoners. Zij zijn zich ervan bewust, dat met de huidige keuze van maatregelen enkele partijen nadelen ondervinden. Het college heeft met deze keuze echter de meest optimale situatie bereikt voor het wegdek en de kade van de Stompwijkseweg en voor de leefbaarheid van de kern Stompwijk.