Verslag van de Adviesraadvergadering van donderdag 5 juli

 

Op deze vergadering waren aanwezig: enkele vertegenwoordigers van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de leden van de Adviesraad en ongeveer 25 belangstellenden.

Opening

Koos opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. Mededelingen, inspraakmogelijkheid voor belangstellenden en verslag van 1 maart 2012

Rotonde/Meerlaan/N206

De provincie Zuid-Holland heeft het plan heeft om in 2014/2015 de N206 op te knappen en is bereid om tegelijk op de kruising van de Meerlaan/N206 een rotonde aan te leggen. De kosten van deze rotonde bedragen 1 miljoen euro. Deze kosten worden voor 50% door de provincie betaald, voor het andere deel is een subsidieverzoek ingediend bij het stadsgewest Haaglanden. De gemeente dient zich garant te stellen voor het deel waarvoor subsidie bij Haaglanden is aangevraagd. Als de subsidie niet beschikbaar wordt gesteld komen de kosten voor rekening van de gemeente. De Gemeenteraad zal later dit jaar over deze garantstelling beslissen. De Adviesraad vindt het noodzakelijk dat deze rotonde wordt aangelegd. Er wordt al lang over gesproken en nu doet de mogelijkheid zich voor deze gevaarlijke kruising daadwerkelijk aan te passen. Dagelijks maken ongeveer 17.000 auto’s gebruik van deze weg. De Adviesraad pleit ervoor het ontwerp van de rotonde af te stemmen met de plannen voor de toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder. Mogelijk kan er dan ook een nieuwe fietstunnel worden aangelegd.    

Herinrichting Meerlaan

In 2008 heeft de gemeente plannen gemaakt voor het opknappen en herinrichten van de Meerlaan. Door de vervanging van de Hoge brug konden deze plannen destijds niet worden uitgevoerd. Inmiddels is het budget dat daar voor bestemd was wegbezuinigd. Omdat de riolering van de Meerlaan volgend jaar moet worden vervangen zal een deel van de eerder gemaakte plannen toch kunnen worden uitgevoerd. Ook hiervoor is subsidie aangevraagd bij het stadsgewest. De verlichting zal in ieder geval worden vervangen en de bushalte zal opnieuw worden ingericht. Wellicht kunnen uit de post groenvoorziening enkele bomen vervangen worden. Het is nog niet duidelijk of het wegdek wordt versmald en het trottoir wordt doorgetrokken. De Adviesraad zal bij de uitwerking van deze (aangepaste) plannen betrokken worden. De plannen zijn naar verwachting eind 2012 gereed.     

Recreatief knooppunt

Wethouder Mijdam is, in verband met een extra raadvergadering, verhinderd is om een toelichting te geven op dit agendapunt. Het recreatief knooppunt wordt voor de Adviesraadvergadering van 6 september aanstaande opnieuw geagendeerd.

Verkeersdrukte Wilsveen

De bewoners van Wilsveen vragen wederom aandacht voor het intensieve gebruik door auto’s van de Kostverlorenweg en het Wilsveen. Volgens de bewoners wordt er ook veel te hard gereden. De bewoners van Wilsveen hebben een handtekeningactie gehouden; deze wordt aan de gemeente overhandigd. Eerder is toegezegd dat er (tijdelijk) smilies in het Wilsveen zouden worden geplaatst, dit is nog niet gebeurd. Dit zal door de gemeente worden nagetrokken.

Er is vernomen dat de Dr. van Noortstraat, voor het Dorpshuis, in de bouwvakvakantie opnieuw bestraat zal gaan worden. Het zou onwenselijk zijn om dit uit te voeren tegelijk met de Stompwijkse paardendagen. De heer Ligthart zal dit natrekken en de Adviesraad informeren.

Naar aanleiding van dit punt wordt verzocht om de verkeersdrempel die voor de pastorie en kerk ligt te verwijderen of te verlagen. Deze drempel geeft veel hinder (trillingen). Overige aanwezigen wijzen in het belang van de verkeersveiligheid en op het nut van de verkeersdrempel. Wellicht zou een wegversmalling (bij de uitrit van de school) ook de snelheid van het verkeer kunnen beperken. De gemeente zal nagaan wat er mogelijk en wenselijk is. Een van de insprekers zegt dat het Meldpunt van de gemeente slecht reageert op zaken die gemeld worden. Er is meerdere malen gemeld dat er vuilniszakken in de Stompwijksevaart lagen en na de melding dat er een lantaarnpaal scheef stond heeft het 3 weken geduurd voordat er actie werd ondernomen. De Adviesraad zal aan deze melding aandacht besteden. Verder wordt aangehaald dat de huurwoningen die te koop staan (en niet worden verkocht) vaak voor langere tijd uit de woningmarkt onttrokken worden; wat is het beleid in deze? Naar aanleiding van dit punt wordt besloten om aan de woningbouwvereniging Vidomes te vragen of zij op de Adviesraadvergadering van 6 september een toelichting op dit punt willen geven.

Het verslag van de vergadering van de Adviesraad van 1 maart 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stand van zaken Kulturhus

De inloopavond die in april jl. in het Blesse Paard heeft plaatsgevonden is goed bezocht. Er waren veel opmerkingen over het handhaven van het bestaande schoolgebouw en de huurprijzen in het Kulturhus. Na deze inloopavond is er met het programmateam en de toekomstige gebruikers gesproken. De gemeente heeft goede hoop dat er een sluitende exploitatie gepresenteerd kan gaan worden. Verder verwacht de gemeente dat volledige nieuwbouw van het Kulturhus financieel niet haalbaar is. Omdat niet iedereen hiervan overtuigd is hebben het schoolbestuur en de Adviesraad besloten om deze zomer nog eens alle mogelijkheden voor nieuwbouw na te trekken. Op de Adviesraadvergadering van 6 september zal naar verwachting duidelijk zijn of volledige nieuwbouw mogelijk is.

Voortgang aanleg Verbindingsweg

In de vergadering van 1 maart is bericht dat er een ontwerp voor deze weg is gemaakt, maar dat de kosten voor de aanleg het beschikbare budget overschrijden. Als gevolg hiervan is er naar extra geld en besparingsmogelijkheden gezocht. Voor 2 aanvragen is er goede hoop dat er een subsidie zal worden ontvangen. Om de kosten van de aanleg te beperken zal de breedte van 6,5 mtr. worden teruggebracht naar 5,5 mtr. Verder zal de doorsteek naar de Dr. van Noortstraat niet worden meegenomen. Als gevolg van de beoogde versmalling van de weg zal de berm veel gebruikt gaan worden. Men wijst erop dat de grond in deze polder erg slap is en dat de onderhoudskosten (van de berm) naar verwachting erg hoog worden. De Adviesraad is het niet eens met het terugbrengen van de breedte van de weg. De verbindingsweg zal effect hebben op de verkeersbewegingen op de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg. Er zal een integraal plan voor zowel de verbindingsweg als de reconstructie van de Stompwijkseweg/Dr. Van Noortstraat aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De inrichting van de Huyssitterweg, de aansluiting van de verbindingsweg naar de Dr. van Noortstraat en de 2e fase van de verbindingsweg zijn niet in het huidige project meegenomen. Deze zullen wel onderdeel uitmaken van het integrale plan. Het bestemmingsplan moet worden aangepast nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Het is te verwachten dat dit in het najaar 2012 zal plaatsvinden. De verkeersintensiteit wordt steeds opnieuw gemeten; in het ontwerp voor de verbindingsweg zullen de nieuwste verkeersgegevens worden meegenomen. Het kan zijn dat het ontwerp door deze nieuwe gegevens zal moeten worden aangepast. Er is geen verder voortgang gemaakt in de verwerving van gronden voor deze weg.

Herstel (schoeiing en wegdek) Stompwijkseweg

De heer Kuper is vanaf november 2011 projectleider van de reconstructie Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Op de eerste plaats was zijn opdracht om de schoeiing ter hoogte van Stompwijkseweg 56 te herstellen en te voorkomen dat er nieuwe calamiteiten zullen ontstaan. Beiden zijn afgerond. Verder heeft hij de opdracht om plannen te maken voor het definitief herstellen van de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat. Bij het herstel van de schoeiing op de Stompwijkseweg is de gemeente veel zaken tegen gekomen die in het definitief herstelplan verwerkt zullen worden. Tijdens deze werkzaamheden is men ook een aantal onverwachte zaken tegengekomen. Er wordt nu nagegaan waarom deze zaken niet van tevoren bekend waren (bijvoorbeeld in de gemeente archieven). De heer Kuper wil ook in contact komen met (oud) Stompwijkers die mogelijk bruikbare kennis over de constructie van de weg hebben. De Adviesraad heeft meerdere vragen en opmerkingen ontvangen over de (on)deugdelijkheid van de herstelwerkzaamheden van de schoeiing. De gemeente is van mening dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd.

In overleg met de Klankbordgroep zijn een aantal maatregelen getroffen om nieuwe calamiteiten te voorkomen. Zo zijn er twee fietssuggestiestroken gemaakt en is er eenrichtingsverkeer ingesteld voor vrachtauto’s. Ook zijn er wegversmallingen aangebracht en is er een snelheidsbeperking van 30 kilometer. De heer Kuper geeft aan dat er gehandhaafd zal worden om de maatregelen effectief te laten zijn. Koos van Wissen zegt dat er toezeggingen zijn gedaan dat er streng gecontroleerd zou worden op snelheidsovertredingen. Hij verzoek om dit punt ook mee te nemen. Mochten de huidige maatregelen onvoldoende worden nageleefd, dan zullen mogelijk aanvullende maatregelen worden getroffen. Het is daarom belangrijk de huidige maatregelen te respecteren. Door de wegversmalling is het voor de bewoners van de 3 molens moeilijk om op de Stompwijkseweg komen. De wegversmalling belemmert een goede en veilige uitrit. De heer Kuper zegt toe op korte termijn met de bewoners te overleggen om de situatie aan te passen.

In het definitieve plan voor het herstel van de Dr. van Noortstraat en de Stompwijkseweg zal ook aandacht besteed worden aan het ophogen en doorwateren van de dijk. De Stompwijkseweg zal als een recreatieve route worden meegenomen. Leo van Santen geeft aan de gemeente het advies om met Hoogheemraadschap te bespreken om de Stompwijksevaart iets te versmallen om zo beschoeiingswerkzaamheden te vergemakkelijken. De toevoerroute naar de Nieuwe Driemanspolder kan als compensatie voor het verloren wateroppervlak dienen. Het is nog onduidelijk wanneer de plannen kunnen worden uitgevoerd maar dat dit zeker niet vóór 2015 zal zijn.

Er wordt opgemerkt dat de firma Luiten door de brandweer slecht bereikbaar was, tijdens de afsluiting van de Stompwijkseweg Ook bij de vervanging van de Hoge brug zijn er problemen geweest met de ambulance. Omdat snelle hulpverlening altijd gewaarborgd moet zijn, wordt de gemeente verzocht deze zaken goed uit te zoeken. De Adviesraad zal dit schriftelijk verzoeken aan de verantwoordelijke bestuurder, de burgemeester .

Rondvraag en sluiting

Er wordt geïnformeerd of de nieuwe schoeiing ter hoogte van Stompwijkseweg 56 nog van blokken wordt voorzien. Bij slecht zicht en gladheid is dit wenselijk. De heer Kuper zal dit onderzoeken.

De schoeiing in het Oosteinde zakt weg en de straatstenen van het fietspad verzakken hierdoor. De heer Ligthart van de gemeente bericht dat de N206 een provinciale weg is maar hij zal dit onder de aandacht van de mensen van de provincie brengen.

Omdat gebleken is dat de gemeente niet helemaal op de hoogte is wat er in het verleden gebeurd is met de Stompwijkseweg en de Dr. van Noortstraat en omdat het gemeentearchief ook niet alle informatie geeft zou de heer Kuper graag met mensen in contact komen die weten wat er in het verleden met deze wegen is gebeurd. Mensen kunnen zich hiervoor bij de Adviesraad opgeven.

De heer Ligthart zal natrekken of en wanneer het wegdek van de Ondermeer wordt hersteld. Dit wegdek is erg slecht.

Tot slot bedankt Koos de medewerkers van de gemeente en de inspreker voor hun toelichting en inbreng en sluit de vergadering.

Namens de Adviesraad

Aad Janson, secretaris